शॅर
Views
 • राज्य Open for Edit

राष्ट्रीय गिरायक हॅल्पलायन

ह्या भागांत राष्ट्रीय गिरायक हॅल्पलायन कडेन संबंदीत म्हायती दिल्या.

राष्ट्रीय गिरायक हॅल्पलायन विशीं (एनसीएच)

एनसीएच (NCH) हो केंद्रीय गिरायक वेव्हार मंत्रालयाचो प्रकल्प. भारतीय गिरायकांक सक्षम करपा खातीर आनी तांच्या धोरणाची पुनर्रचना करूंक वेवसायाची खात्री करूंक तशेंच गिरायकांचें हुस्के आनी तक्रार हाताळूंक जागतीक दर्जाचें मानक स्विकारून तांचो सुटावो करूंक वेवस्थापन प्रणाली करूंक फोनाचेर सल्लो, म्हायती आनी दिवप तशेंच मार्दगर्शन करपाचे अभियाना घेवन ते काम करता. भारतीय भौशीक प्रशासन संस्थेच्या (IIPA) गिरायक अभ्यास केंद्रा खाला एनसीएच कार्यरत आसा.

गिरायकां खातीर राष्ट्रीय टोल फ्री हॅल्पलायन क्रमांक

गिरायकांच्या दीसपट्ट्या वेव्हारांत वेपार आनी सेवा पुरवणदारां कडेन उप्रासपी भोव प्रकारच्या समस्यांचो सुटावो करूंक फोन हॅल्पलायनीची गरज एनसीएच समजता. 1800-11-4000 हो राष्ट्रीय टोल फ्री क्रमांक तांणी उपलब्ध करून दिला. आपले प्रस्न आनी कागाळीं संबंदी म्हायती मेळोवंक, सल्लो घेवंक वा मार्गदर्शन मेळोवंक गिरायक ह्या क्रमांकाचेर कॉल करूंक शकता.

आस्पावीत वाठार

 • सेवा वाठार जशे की एलपीजी, वीज, बॅंकींग, विमो, क्रॅडीट कार्डां, ऑटोमोबायल, टपाल, कुरूयर, उदक, येरादारी, शिक्षण, वैजकी आनी हेर.
 • उत्पादनां जशे की घरगुती वापराची उपकरणां देखीक कंप्युटर, हँडी कॅम, एसी, मायक्रोवेव्ह, टीव्ही, कुलर, पॅन, कपडे धुंवपाचे मशीन, गॅस बर्नर, उदक शुद्ध करपाचें उपकरण, मोबायल फोन, VCD/DVD/CD प्लेयर, फुड प्रोसेसर, इनवर्टर्स आनी चपलां आनी हेर.

एनसीएच ची गिरायकांक मजत करपाची पद्दत

सदोश उत्पादनां, सेवेंत उणाव आनी अयोग्य वेपार पद्दतीं कडेन संबंदीत समस्यांक फुडो करपाक एनसीएच गिरायकांक सल्लो दिता. ही हॅल्पलायन 3 पांवड्या वयली पद्दत पाळटा.

 • पयलीं गिरायकाच्या विशिश्ट समस्येंत गिरायकांक ताच्या हक्कांची म्हायती दितात आनी संबंदीत कंपनी आनी संघटनेंत तिणें/तांणे कोणा कडेन संपर्क करचो हाची म्हायती दितात.
 • जर समस्या सुटावी जायना जाल्यार तिका/ताका ते प्रकरण उद्देगीक पांवड्या वयल्या मंडळा कडेन वा चेम्बरा कडेन, उद्देग नियमकां कडेन (विमो आनी बँकींग वाठारांत ते अस्तित्वांत आसात) वा संबंदीत उद्देगीक वाठाराचे प्रभारी आशिल्ल्या सरकारी अधिकाऱ्यां कडेन संपर्क करपाचो निर्देश दितात.
 • सगल्यांत निमाणे, गिरायकाक आपली केस गिरायक राखण कायद्या खाला गिरायक न्यायालयांत व्हरपाचो सल्लो दितात. गिरायकांच्या तक्रारीचेर न्यायालया भायर उपाय काडपा खातीर शक्यतायेक उर्बा दिवप आनी गिरायक न्यायालया वयलो ताण उणो करूंक ही हॅल्पलायन तयार केल्या.

एनसीएच चे कार्य

राष्ट्रीय गिरायक हॅल्पलायन गिरायकांक आदार दिता:

 • उत्पादनां आनी सेवे कडेन संबंदीत समस्यांचेर उपाय काडपाक गिरायकांक मार्गदर्शन करप.
 • कंपनी आनी नियामक अधिकारणीं कडेन संबंदीत म्हायती दिवप.
 • चुकिल्ल्या सेवा पुरवणदारां आड कागाळ दाखल करूंक गिरायकांक सुविधा दिवप.
 • उपलब्ध आशिल्ल्या गिरायक कागाळ निवारण यंत्रणेचो वापर करूंक गिरायकांक सशक्त करप, गिरायकांक तांचे हक्क आनी जबाबदाऱ्यां विशीं शिक्षीत करप.
 • गिरायकां मदीं तांचें हक्क आनी जबाबदाऱ्या विशीं जागृताय तयार करप.

एनसीएच कडेन दाखल जाल्ल्या कागाळींचे विभागवार वितरण

तुमची कागाळ नोंद करची आनी ताची स्थिती जाणून घेवची

स्रोत: गिरायक वेव्हार खातें

संबंदीत स्रोतां

1. राष्ट्रीय गिरायक हॅल्पलायन - तयार पुस्तिका

2.94915254237
तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
Back to top