होम / ऊर्जा
शॅर

ऊर्जा

  • rural-energy-image

    सगळ्यांखातीर तिगून उरपी उर्जेवटेन...

    आर्विल्ली उर्जा सेवा मेळोवप ही उदरगतीची चावी आसा. भारताचो विकास जाता तसो, उर्जेची मागणी वाडत वता. ह्या खिणाक, अक्षय स्त्रोतातल्यान उर्जा वाटावप, सुधारीत उर्जा कार्यक्षमता आनी वाडिल्ले उर्जा उत्पादन हाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा.

  • rural-energy-image

    हिरवे पर्यावरण – ती सगळ्यांची जापसालदारकी

    पर्यावरण आनी हवामान बदल हे विशय आता फक्त परीशदेनीच चर्चा करपाचे संवसारीक मुद्दे उरूंक नात. ते दरेक मनशाची समस्या जाल्या, ताचो प्रत्येकाच्या दर दिसाच्या जिवीताचेर परीणाम जाला. ताका लागून, आमच्या पृथ्वीक हिरवेगार करपाक दरेक व्यक्तीच्या यत्नाक म्हत्व आसा.

अक्षय स्त्रोतातल्यान उर्जा वाटावप, सुधारीत उर्जा कार्यक्षमता आनी वाडिल्ले उर्जा उत्पादन केल्यार भारत स्वता तिगून उरपी देश जावपाक शकता.

उर्जा पोर्टलांत प्रेरणा दिवपी काणया सयत वयर दिल्ल्या गजालींचेर म्हायती दिल्या ज्यो तुमका वापरूंक आनी संबंदीत लाव मेळोवपाक उर्बा दितलें.

उर्जेच्यो मूळ गजाली

उर्जेच्यो मूळ गजाली देखीक उर्जेचो स्त्रोत, उर्जेचे प्रकार, वीज आनी उर्जेचे युनिट आनी उर्जेचो सध्याचो वापर हे स्पश्ट केलां.

उर्जा वाटावप

उर्जा वाटावपाचें म्हत्व आनी घरांत, शेतकाम, येरादारी यंत्रणा आनी वेगवेगळ्या हेर सुवातांनी उर्जा वाटावपाविशी सोप्यो सुचना स्पश्ट केल्यात.

उर्जा कार्यक्षमता

उर्जा कार्यक्षमतेक उर्बा दिवपी तंत्रगिन्यान हांगा दिल्यात.

उर्जा उत्पादन

अक्षय स्त्रोतांतल्यान उर्जा उत्पादनाखातीर वेगवेगळ्या तंत्रगिन्यानाचेर हांगा भासाभास केल्या.

ब-यो पध्दती

समाजाच्यो उर्जा आनी उदकाच्यो मागण्यो पुराय करपाक प्रयोग आनी अणभवांची म्हायती हांगा दिल्या.

बायलां आनी उर्जा

बायलां आनी उर्जा संदर्भांतल्या वेगवेगळ्या गजालींचो ह्या भागांत आसपाव आसा.

धोरणात्मक तेंको

सरकार आनी हेर यंत्रणांच्यो वेगवेगळ्यो धोरणां आनी येवजण्यो ह्या भागांत दिल्यात.

ग्रामीण नाविन्य

तळागळातल्या नाविन्याविशीची म्हायती ह्या भागांत दिल्या.

पर्यावरण

पर्यावरणा संदर्भातल्यो सगळ्यो गजाली देखीक धोरणां, सुची, तंत्रगिन्यान आदी ह्या भागांत दिल्यात.

डेटाबेज

उर्जा उत्पाद विक्री आनी सेवा, येवजण्यो, निधी आदी संदर्भातल्या यंत्रणांचो डेटाबेज ह्या भागांत दिला.

तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
Back to top