होम / शिक्षण
शॅर

शिक्षण

  • Vikaspedia

    शिक्षण हो मनशाचो मूलभूत हक्क

    14 वर्सा पिराये मेरेनच्या सगळ्या भुरग्यांक मुफ्त आनी सक्तीन शिक्षण दिवपाची तरतूद करप एक संविधानीक तरतूद आसा. फाटल्या कांय वर्सांत आनी भुरग्यांक मुफ्त आनी सक्तीन शिक्षण दिवपाचो हक्क कायदो, 2009 चालीक लागिल्ल्याक सावन साक्षरताय आंकड्यांत बरी वाड भारत मनयता.

  • Vikaspedia

    शिक्षणांत आयसीटी

    शिक्षणीक कामांनी तंत्रगिन्यान सशक्त करपाच्या प्रक्रियेंत म्हायती आनी तंत्रगिन्यानाची (आयसीटी) शिक्षण क्षेत्रांत म्हत्वाची भुमिका आसा. आयसीटी, शिक्षणीक कामांनी आसपावन घेवपाच्यो अपेक्षा, रीत आनी शिकपाचें पर्यावरण वाडोवपाक मोठी संद दिता.

शिक्षण

शिक्षण ही एक दरेक नागरीक आनी देशाची उदरगतीची बुन्याद म्हूण पुरायपणान थारिल्ली आसता. पोर्टलाच्या शिक्षण डोमेनाचेर सकयल दिल्ल्या विशयांची म्हायती दिल्या. .

बाल हक्क

बाल हक्क आनी भुमिका समजून घेवप ज्यो वेगवेगळे जाळवणदार तांकां वाटावंक वावरूंक शकता हे ह्या भागांत आसपावीत आसा.

धोरणां आनी येवजण्यो

6 ते 14 वर्सा पिरायेमदल्या दरेक भुरग्याक मुफ्त आनी सक्तीन शिक्षणाचो हक्क आसा. 86व्या संविधानीक दुरूस्ती कायद्यांत 21अ कलम घालून हे स्पश्ट केला.

भुरग्यांची सुवात

भुरग्यांच्या विज्ञान विभागांत भुरग्यांक विज्ञानीक घटनाविशी, सर्जनशील विचारांक उर्बा आनी शिकपाच्या प्रक्रियेक सक्रीय भागीदारीविशी परस्पर, सोपे, व्हिजुवल तरेन विज्ञान शिकपाक मजत करप.

शिक्षकांची सुवात

शिकवण आनी शिकप ही एक म्हत्वाची प्रक्रिया आसा जातून खुबशे बदल आसतात. शिकपी आपल्या मोखीवटेन काम करतात आनी नवें ज्ञान, वागणूक आनी कौशल्य आपल्या शिकपाच्या वेगवेगळ्या अणभवांत आसपावीत करपाक लागतात तेन्ना हे बदल परस्पर क्रिया करता.

ऑनलायन मूल्यांकन

वेगवेगळ्या विशयांचें ते वेगवेगळ्या पिरायेचें मूल्यांकन तांचें विशयाचें ज्ञान तपासूंक देखीक विशयाचें विश्लेशण विद्यार्थ्यांक परत परीक्षण करपाक आनी बरें तरेन वाडोवपाक मजत जातली.

ब-यो शिक्षणीक पध्दती

हावर्ड गार्डनर हांची भौ बुध्दीमता ही लोक आनी तांच्या वेगवेगळ्या तरेच्या बुध्दीमताविशी (तर्क, व्हिजुवल, संगीतयुक्त, आदी) आसा. दरेक व्यक्तीक सात बुध्दीमता आसतात. एका व्यक्तीक दोन वा चड प्रभावी बुध्दीमता आसूंक शकता वा कांय लोकांक सात बुध्दीमतांची समतोलीत बुध्दीमता आसपाक शकता.

कारकीर्द मार्गदर्शन

कारकीर्द मार्गदर्शन फुडार बरें तरेन रचपाक आदार करतली. धाव्वी, पदवी उपरांत उपलब्द आशिल्ले वेगवेगळे अभ्यासक्रम आनी नोकरेच्यो संदी आनी हेर म्हायती ह्या भागांत वाचकांखातीर सुचयल्या.

डिजिटल साक्षरताय

ह्या व्हॅब पोर्टलाच्या डिजिटल साक्षरताय भागांत वेगवेगळ्या उक्त्या स्त्रोत तंत्रगिन्यान, वेगवेगळ्या फाँट तंत्रगिन्यान आनी कम्प्युटराचें (संगणक) मूलतत्वाखातीर तयार केल्ली संसाधन सामग्री, बेजीक हार्डवेर टिप, कोरल ड्रो वापरून सामान्य डिजायनींग आनी निवडिल्ल्या प्रादेशीक भाशांनी कम्प्युटराच्या वापराचेर परत परत विचारिल्ले प्रस्न हेविशी जागृताय घडोवन हाडटा.

डिजिटल शिकप स्त्रोत

ह्या भागांत वेगवेगळ्या ऑनलायन परस्पर स्त्रोतांची एक झलक दिल्या.

स्त्रोतांची लिंक

ह्या भागांत एसएसएच्यो वापराक येवपी संकेतथळा, सरकारी स्त्रोत, मुळावे शिक्षण आनी लिंग समानताय, भुरग्यांचें हक्क आनी ताचें समर्थन करप, राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय स्त्रोत लिंकांचो आसपाव आसा.

चर्चा मंच

म्हायती तंत्रगिन्यानाच्या ह्या जगांत, शिक्षणीक पध्दतींत आसा आनी ना ह्या मदलो अंतर पयस करपाक खास करून ग्रामीण भारतांत, आयसीटी तुस्त करपासारकी भुमिका करता. भारताच्या उदरगतीच्या गेटवेत प्राथमीक शिक्षण वर्टीकल हो भारतांत प्राथमीक स्वरूपाच्या शिक्षणाचें सार्वत्रीकरण करपाची मोख मेळोवपाक भुरग्यांक आनी शिक्षकांक जाय तितले संसाधन सामग्री दिवन तांकां सशक्त करपाचो यत्न.

तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
Back to top