होम / समाज-कल्याण
शॅर

समाज कल्याण

This section provides information related to women and child development, welfare of SC, ST, minorities, differently abled, senior citizens and other under-served communities.

 • Vikaspedia

  समाजीक बदला खातीर एकत्रीत कृती.

  कितल्योशो यशाच्यो काणयो समाजीक आडखळी सोडोवपाक एकठांय काम करपाची तांक दाखयता जी समाजीक नदरेन न्याय्य आनी समान समाज घडयता. तातुंतली एक उल्लेख करपाची कृती म्हळ्यार भारतांतली आप-मजत गट चळवळ, जी आता बायलांच्या सशक्तीकरणाखातीर एक आदर्श म्हूण सिध्द जाल्या.

 • Vikaspedia

  किरकोळ आनी वंचीत समाजाक सशक्त करप

  भारत सरकारान एक व्यापक समाजीक कल्याण पध्दत स्थापन केल्या. अनुसुचीत जात, अनुसुचीत जमात, हेर मागास वर्गीय, अल्पसंख्यांक, बायलां आदींचो जिणेचो दर्जो सुदारूंक आनी वाडोवंक तयार केल्ल्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी ताचो एक पुरावो थारता.

 • Vikaspedia

  सध्याच्या येवजण्यो आनी कार्यावळींविशी आम आदमीक जागृत करप.

  दरेक नागरीकाक ताच्या वा तिच्या अधिकार, केंद्र आनी राज्य सरकारांनी चालीक लायिल्ल्यो संबंदीत येवजण्यो आनी कार्यावळीविशी खबर आसपाक जाय ज्यो ते घेवपाक शकता आनी ताचो लाव मेळोवपाक शकता.

Video on India - A Welfare State

Double click on film to view full screen

भारतीय संविधान कल्याणकारी राज्य घडोवप सांगता. प्रस्तावना आनी राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्वाच्या मुखेल विशिश्टांतल्यान ही गजाल स्पश्ट जाता. ताका धरून, फक्त तत्वता न्ही तर अर्थीक येवजणेवरवी कल्याणकारी राज्य घडोवपाचो यत्न करपाक भारत निर्धारीत आसा, जाका लागून भारतीय नागरीकाक, समाजीक, अर्थीक आनी राजकी - न्याय मेळटलो.

भारतीय संविधानाची कांय कलमा सरकाराक कल्याणकारी राज्य घडोवपाविशी निर्देश दितातः

 • न्याय, समाजीक, अर्थीक आनी राजकी हांचो आसपाव आशिल्ली समाजीक वेवस्था जाता तितले परीणामकारक रितीन दवरून आनी सुरक्षीत दवरून लोकांच्या कल्याणाचो प्रसार करपाक, राष्ट्रीय जिविताच्या सगळ्या संस्थांक सांगपाक राज्य वावुरतले (कलम 38).
 • नागरीक, दादलो आनी बायलांक समानतायेन, फावो ती उदरनिर्वाहाची संद मेळपाचो अधिकार आसा, (कलम 39अ).
 • योग्य कायदो वा अर्थीक संघटना वा खंयच्याय दुस-या पध्दतीन, शेतकी, उद्देगीक वा हेर सगळ्या कामगारांचे काम, पगार, कामाची परिस्थिती सुरक्षीत दवरप आनी फावो तसो जिवीताचो दर्जो आनी मनरीजवणीची तशेंच समाजीक आनी सांस्कृतीक संदीची जतनाय राज्य घेतले. तशेंच ग्रामीण वाठारांत एका व्यक्तीच्या वा सहकार आदाराचेर कुटीर उद्देगाक उर्बा दिवपाचे काम राज्यान करपाक जाय (कलम 43).
 • राज्यान बेकारी, जाण्टेपण, दुयेंती वा अपंगुळांक आनी हेर गरजांच्या केशींनी काम, शिक्षण आनी भौशीक सहकार्य मेळोवपाखातीर आपल्या अर्थीक तांक आनी उदरगतीच्या मर्यादेंत रावन परीणामकारक तरतूद करपाक जाय (कलम 41).
 • राज्यान वंचीत उरिल्ल्या लोकांक खास करून, अनुसुचीत जात आनी अनुसुचीत जमातीच्या लोकांक शिक्षणीक आनी अर्थीक हित मेळोवन दिवपाक खासा काळजी घेवन उर्बा दिवपाक जाय आनी समाजीक अन्याय आनी सगळ्या प्रकारच्या सतावणुकीपसून वाटावंक जाय (कलम 46).
 • ह्या भावनेन, समान ध्येय मेळोवपा खातीर, ह्या पोर्टलाचेर बायलां, भुरगीं, अनुसुचीत जात, अनुसुचीत जमात, हेर मागास वर्गीय, अल्पसंख्यांक, वरीश्ट नागरीक, अपंगूळ (विशेश क्षमतेचे) आनी हेरां संदर्भातले हक्क, येवजण्यो, कार्यावळी आनी संस्थांची राज्य आदारीत विशय आनी म्हायती भारतीय भाशांनी दिल्या.

  बायलां आनी भुरगीं उदरगत

  बायलां आनी भुरगीं उदरगती संदर्भांतली वेगवेगळी धोरणां, संघटना आनी हेर कायदेशीर गजालींचो आसपाव ह्या भागांत आसा.

  अनुसुचीत जमात कल्याण

  अनुसुचीत जमातीच्या कल्याणा संदर्भांतल्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो, संस्थां आनी धोरणां आनी कायदे हांची थोडक्यात म्हायती ह्या विशयांत दिल्या.

  अनुसुचीत जात कल्याण

  अनुसुचीत जातीच्या कल्याणा संदर्भातली धोरणां, संस्थां, कायदे आनी कायदेशीर गजालींचो आसपाव ह्या भागांत आसा.

  हेर मागास वर्गीय

  हेर मागास वर्गीया संदर्भांतले कायदे, धोरणां आनी येवजण्यो आनी संघटनांचो आसपाव ह्या भागांत आसा.

  असंघटीत क्षेत्र

  असंघटीत क्षेत्रा संदर्भांतल्यो येवजण्यो आनी हेर गजालींचो आसपाव ह्या भागांत आसा.

  अर्थीक समावेश

  अर्थ, गुंतवणूक, बचत, विमो आनी रीणाच्या मूळ गजाली संदर्भांतल्या गजालींचो आसपाव ह्या भागांत आसा.

  अल्पसंख्यांक कल्याण

  अल्पसंख्यांक कल्याणा संदर्भांतले कायदे, नेम, धोरणां, येवजण्यो, संस्थां आनी हेर हजालींचो आसपाव ह्या भागांत आसा.

  अपंगुळांचे कल्याण (विशेश क्षमतेच्या) कल्याण

  अपंगुळांचे कल्याण (विशेश क्षमतेच्या) कल्याणा संदर्भांतले कायदे, येवजण्यो, धोरणां, नेम, संस्थां आनी हेर गजालींचो आसपाव ह्या भागांत आसा.

  वरीश्ट नागरीक कल्याण

  वरीश्ट नागरीक कल्याणा संदर्भांतले कायदे, येवजण्यो, धोरणां, नेम आनी संस्थांचो आसपाव ह्या भागांत आसा.

  ग्रामीण गरीबी नश्ट करप

  ग्रामीण गरीबी नश्ट करपा संदर्भांतले कायदे, येवजण्यो, धोरणां, नेम आनी संस्थांचो आसपाव ह्या भागांत आसा.

  शारी गरीबी नश्ट करप

  शारी गरीबी नश्ट करपा संदर्भांतले कायदे, धोरणां, नेम, येवजण्यो आनी संस्थांचो आसपाव ह्या भागांत आसा.

  एनजीओ (बीगर सरकारी संस्था)/स्वंयसेवक क्षेत्र

  एनजीओ क्षेत्रा संदर्भांत धोरणां, निधीच्यो संदी आनी ब-या पध्दतींचो ह्या भागांत आसपाव आसा.

  आपत्कालीन वेवस्थापन

  देशातल्या आपत्कालीन वेवस्थापना संदर्भातल्यो धोरणां, कायदे आनी ब-यो पध्दतींचो ह्या भागांत आसपाव आसा.

  समाजीक दुश्टतायेआड झुंज

  भारताक रावपाक बरी सुवात करपा खातीर म्हूण समाजीक दुश्टताय नश्ट करपाक दरेक व्यक्तीन घेवपाक जाय आशिल्ल्या पावलांचो ह्या भागांत आसपाव आसा.

  तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

  (जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

  Enter the word
  Back to top