होम / भलायकी
शॅर

भलायकी

 • Awareness on Maternal and Child Health

  मानसीक भलायकी जागृती – काळाची गरज

  संवसारीक भलायकी संघटनेप्रमाण, 2020 वर्सा मेरेन, उदासी संवसारभरांत दुसरे सगळ्यांत व्हडले दुयेंस थारतले. मानसीक दुयेंस भलायकीच्या वाडट्या ताणासंदर्भांत, समाजीक आनी अर्थीक खर्च, मानसीक भलायकी आनी मानसीक दुयेंस सारके करपाविशी जागृताय घडोवपाक निर्देश दिता.

 • Indigenous Systems of Medicine.

  गर्भवती आवय आनी भुरग्याच्या भलायकेविशी जागृताय

  गर्भवती आवयांचो मरणाचो आंकडो कमी करप आनी पुनरूत्पादक भलायकेक विश्वव्यापी सुलभताय दिवपाक भारत बांदील आसा. सरकारान चालीक लायिल्ल्या वेगवेगळ्या कार्यावळींच्या वापराची जतनाय घेवपाक गर्भवती आवय आनी भुरग्याच्या भलायकेविशी जागृताय घडोवन हाडप एक मुखेल जबाबदारी आनी मुलभूत म्हत्व आसा.

 • Mental Health awareness - Need of the hour

  वखदांची देशी पध्दत

  वखदांच्या देशी पध्दतीच्या वापराचेर संबंदीत म्हायतीची लोकांक सामकी गरज आसा. आयुर्वेद, योग, नॅच्युरोपथी, युनानी, सिध्दा आनी होमियोपथी (आयुश) संबंदीची म्हायती, संसाधन सामग्री आनी डेटाबेस दिवपाचो यत्न विकासपीडीया करता.

बायलांची भलायकी

तारूण्य ते मासीक पाळी थांब मेरेन पुराय जिवीत बायलांची भलायकी खूब म्हत्वाची. बालवस्था भलायकी, गर्भवती आनी पुनरूत्पादन प्रणाली भलायकी हे मुखेल हुस्को करपाचें वाठार जंय काळजी घेवपाची गरज आसा. ह्या पोर्टलांत ब-या पुनरूत्पादन प्रणाली भलायकीखातीर सुरक्षीत मातृत्व आनी काळजी हाची म्हायती दिल्या.

भुरग्याची भलायकी

भुरगीं आनी नवजात, विकास आनी उदरगत, उदरगत मेळोवप, वाशिनां दिवप, दुयेंत पडटा तेन्ना काळजी, पोशण आदी भुरग्याच्या भलायकीत मुखेल भुमिका आसता. कुपोशण आनी रोगी दुयेंसा भुरग्यांक सोपेपणान जावपाक शकता. कुपोशण आनी रोगी दुयेंसा आडावंक योग्य काळजीच्या आदाराचेर निरोगी विकास आनी उदरगतीची गरज आसा. नवजात, शिशु, भुरगो आनी शाळेंत वचपाच्या वयांत ह्या भुरग्याच्या प्रत्येक टप्प्याचेर दुयेंसा आडावंक आनी सुरक्षीत दवरूंक तशेंच तांचे पुरायपणान विकास आनी उदरगत जावपाक खासा देखरेख आनी काळजी घेवपाची आसा. ह्या सगळ्या विशयांची म्हायती पोर्टलाचेर दिल्या.

धोरणां आनी येवजण्यो

बायलां आनी भुरग्यांसयत लोकसंख्येक, वंचीत गटांक परीणामकारक सेवा पुरोवन, निपक्षपात आनी जापसालदारकी वाडोवन आनी विकेंद्रीकरणाक उर्बा दिवन सुलभताय वाडोवन, समाजीक मालकी दिवन, भौशीक भलायकी पध्दत घटमूट करून परीणामकारक भलायकी काळजी दिवपाचो हेतू राष्ट्रीय भलायकी मोहीमेचो आसा. राष्ट्रीय भलायकी मोहीम आनी वेगवेगळ्यो भलायकी संबंदीत धोरणां आनी येवजण्यांविशीची म्हायती पोर्टलाचेर दिल्या.

आयुश

आयुश म्हळ्यार आयुर्वेद, योग आनी नॅच्युरोपथी, युनानी, सिध्दा आनी होमियोपथी (आयुश) सध्या लोकप्रियता मेळयता. आयुशा संदर्भातली मुळावी संकल्पना, निदान, उपचार आनी संबंदीत संस्था आनी येवजण्यांची म्हायती पोर्टलाचेर दिल्या.

पोशण

शरीराच्या आहाराच्या गरजे संदर्भांत जेवण घेवपाक पोशण म्हणटात. बरे पोशण – जाय तितले, योग्य समतोल आशिल्ले आहार आनी नियमीत शारीरिक कामा करप – ही ब-या भलायकीची कोनशिला आसा. आहाराची मार्गदर्शक तत्वां, जेवण आनी तातुंतल्यान मेळपी पोशण, पोशणाची संकल्पना आनी सुचोवणी आनी खुबश्या गजालीविशीची म्हायती पोर्टलाचेर दिल्या.

दुयेंसा

दुयेंसा म्हळ्यार खंयची परिस्थिती जी अवयव वा शरीराचें सामान्य कामकाज दुर्बळ करता. ताचे तीन गटांनी विभाजन करपाक शकता. ते म्हळ्यार अंगभूत दुयेंसा, बाह्य दुयेंसा आनी अनवळखी मुळाचें दुयेंस. ह्या प्रकारच्या दुयेंसा संदर्भांतली म्हायती पोर्टलाचेर दिल्या.

सांड उदकाचो विलो लावप आनी नितळसाण

सांड उदकाचो विलो लावप हाचे समग्र व्याख्यानात, पिवपाचें उदक, द्रव आनी घट कोयराचें वेवस्थापन, पर्यावरणाची नितळसाण आनी स्वताची नितळसाण हांचो आसपाव आसा. पोर्टलाचेर ह्या विशयांचें म्हत्वाविशी म्हायती दिल्या.

मानसीक भलायकी

संवसारीक भलायकी संघटनेप्रमाण मानसीक भलायकी ही मानसीक बरी भलायकी जाका लागून एका व्यक्तीक ताची वा तिची क्षमता समजता, जिणेचे सामान्य ताण हाताळूंक शकता, उत्पादकता रितीन काम करपाक शकता आनी ताच्या वा तिच्या समाजाक योगदान दिवपाक शकता. सध्या लक्ष ओडून घेवपी ह्या म्हत्वाच्या भलायकीच्या पैलू संदर्भांत ह्या पोर्टलाचेर म्हायती दिल्या.

प्रथमोपचार

दुयेंस वा दुखापतीखातीर सुरवातीक काळजीक घेवपाच्या तरतुदीक प्रथमोपचार म्हणटात. घरांत वा कार्यालयांत, शाळेंत, म्हाविद्यालयांत वा कारखान्यात आपत्कालीन अपघात वा ल्हान दुखापत जाल्यार याद दवरपाच्यो आनी वस्तू तयार दवरपाविशीची आवश्यक म्हायती पोर्टलाचेर दिल्या. .

तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
Back to top