होम / ई-शासन
शॅर

ई-प्रशासन

  • e-governance image

    भारताच्या ई-प्रशासन चळवळीक पुरक आसप

    भारतातली ई-प्रशासन चळवळ लोक भौशीक सेवां घेवपाची पध्दत बदलता. राष्ट्रीय आनी राज्य पांवड्याचेर वेगवेगळ्या ऑनलायन सेवां/फुडारपणांविशी लोकांमदी जागृताय घडोवपाचो यत्न इनडीजी (आयएनडीजी) करता.

  • e-governance image

    ज्ञान केंद्र ऑपरेटरांक सशक्त करप

    समृध्द जावपी आयसीटी फुडारपणाचो खास करून समान सेवा केंद्रांचो (सीएससी) फायदो घेवपाक भारतातलो ग्रामीण वाठार तयार आसा. ज्ञान केंद्र ऑपरेटर आनी व्हीएलई हांकां एकामेकांचे अणभव दिवपा-घेवपाक आनी शिकपाक जाय आशिल्लो गरजेचो मंच इनडीजी (आयएनडीजी) दिता.

सेवा दिवपाची पध्दत बदलप

भारतातली ई-प्रशासन वेवहारीक टप्प्याचेर पावल्या आनी केंद्र सरकारच्या यंत्रणा आनी वेगवेगळ्या राज्य सरकारच्या खात्यांवरवी नागरीकांक मेळपी वेगवेगळ्यो सेवां दिता. देशभरांत उबारिल्ल्या समान सेवा केंद्रांवरवी (सीएससी) सगळ्यो सरकारी सेवा आम आदमीक ताच्या वाठारांत मेळोवन दिवपाचो यत्न 2006 वर्सा सुरू केल्ली राष्ट्रीय ई-प्रशासन येवजण करता. 31 मार्च 2014 मेरेन, 1,37,847 (सीएससी संकेतथळा) सीएसएस वेगवेगळ्या ब्रँडांच्या नांवांनी कार्यरत आसात आनी लोकांक सेवा दिवपाक सुरवात केल्या. वेगवेगळ्या संस्थावरवी समृध्द जावपी आयसीटी फुडारपणाचो खास करून सीएससीचो फायदो घेवपाक भारत तयार आसा. थळाव्या भाशांनी जाय आशिल्ली म्हायती आनी सेवां जी वंचीत समाजाच्या जिणेत बदल घडोवन हाडपी ती इनडीजी (आयएनडीजी) दिता. .

ह्या पोर्टलाच्या ई-प्रशासन भागाचो मुखेल भर सध्या भारतांत चालू आशिल्ले ई-प्रशासनाक तेंको दिवपाचेर आसा. ऑनलायन नागरीक सेवां, राज्य आदारीत ई-प्रशासन फुडारपणाची म्हायती एकाच जाग्याचेर दिवप आनी ऑनलायन कायदेशीर सेवा, मोबायल प्रशासन, आरटीआय आदीविशी जागृताय घडोवपाचो यत्न आसा. व्हीएलइचे सशक्ती करपाचे म्हत्व लक्षांत घेत, पोर्टलान संसाधन सामग्री दिवपाक आनी आपल्या भाशेंतल्या अणभव सांगपा खातीर मंच दिवंक "व्हीएलइ सुवात" हो खासा भाग आसपावीत केला.

भारतांत ई-प्रशासन

राष्ट्रीय ई-प्रशासन येवजण, फुडारपण, स्त्रोत आनी राज्य पांवड्यावेल्या वेगवेगळ्या ई-प्रशासन फुडारपणाविशीची म्हायती ह्या भागांत दिल्या.

आरटीआय कायदो 2005 विशी

म्हायती हक्क कायदो 2005 (आरटीआय) हो "नागरीकांक म्हायती हक्काची वास्तवीक वेवस्था सुरू करपी" भारतीय संसदेचो कायदो आसा. हो कायदो जम्मू आनी काश्मीर राज्य सोडून सगळ्या राज्यां आनी संघ प्रदेशांक लागू जाता.

ई-प्रशासन सेवा ऑनलायन

ह्या भागांत ऑनलायन नागरीक सेवां आनी संबंदीत वापराक येवपी वेगवेगळ्या लिंकांची म्हायती थोडक्यांत वळख दिवन म्हायती दिल्या.

व्हीएलइ खातीर स्त्रोत

ह्या भागांत सीएससी, वेगवेगळे वापराक येवपी लिंक आनी संबंदीत सेवांविशी म्हायती दिल्या.

मोबायल प्रशासन

ह्या भागांत भारतांत सध्या मुखार सरतल्या मोबायल प्रशासन आनी संबंदीत वापराक येवपी वेगवेगळ्या लिंकांची म्हायती थोडक्यांत वळख दिवन म्हायती दिल्या.

भारतांतली न्यायीक सेवां

ऑनलायन कायदो सेवां फुडारपण आनी संबंदीत वापराक येवपी वेगवेगळ्या लिंकांची म्हायती विशी ह्या भागांत दिला.

तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
Back to top