होम / शिक्षण / धोरणां आनी येवजण्यो / शिश्यवृत्ती / मेट्रीक पुर्व शिश्यवृत्ती / ओबीसी (हेर मागार वर्गीय) खातीर मेट्रीक पुर्व शिश्यवृत्ती येवजण
शॅर
Views
 • राज्य Open for Edit

ओबीसी (हेर मागार वर्गीय) खातीर मेट्रीक पुर्व शिश्यवृत्ती येवजण

ह्या विशयांत ओबीसी (हेर मागार वर्गीय) खातीर भारतांत अभ्यासाक मेट्रीक पुर्व शिश्यवृत्ती येवजणे संदर्भांत माहिती दिल्या.

उद्देश

ओबीसी (हेर मागास वर्गीय) गटांतल्या दुर्बळ विभागांतल्या भुरग्यांच्या फायद्या खातीर मॅट्रीक पुर्व शिश्यवृत्ती येवजण तयार केल्या आनी ह्या शिश्यवृत्तीची अशा भुरग्यांक, खास करून दुर्बळ गटांतल्या चलयांक शिक्षण दिवपाक मजत जातली.

शिश्यवृत्तीचे मोल आनी तात्पुरतें अनुदानाची व्याप्ती

घोड्यांची देखरेख करपी

घोड्यांची देखरेख करपी म्हूण तिसरी ते धाव्वी मेरेनच्या विद्यार्थ्यांक आसपावीत करतले. शिश्यवृत्तीचे प्रमाण सकयल दिल्ल्या प्रमाण आसतलेः

 • 10 म्हयन्यां खातीर तिसरी ते आठवी मेरेन दर म्हयन्याक 200 रूपया
 • 10 म्हयन्यां खातीर णवी ते धाव्वी मेरेन दर म्हयन्याक 250 रूपया

दिसाचे विद्वान (डे स्कॉलर्स)

दिसाचे विद्वान म्हूण पयली ते धाव्वी मेरेनच्या विद्यार्थ्यांक आसपावीत करतले. शिश्यवृत्तीचे प्रमाण सकयल दिल्ल्या प्रमाण आसतलेः

 • 10 म्हयन्यां खातीर पयली ते पांचवी मेरेन दर म्हयन्याक 25 रूपया
 • 10 म्हयन्यां खातीर सव्वी ते आठवी मेरेन दर म्हयन्याक 40 रूपया
 • 10 म्हयन्यां खातीर णवी ते धाव्वी मेरेन दर म्हयन्याक 50 रूपया

तात्पुरतें अनुदान

 • सगल्या विद्यार्थ्यांक ते म्हळ्यार घोड्यांची देखरेख करपी तशेंच दिसाचे विद्वानांक वर्साक दरेक विद्यार्थ्याक 500 रूपयांचे तात्पुरतें अनुदान दितले.

शिश्यवृत्ती

 • शाळेंत वता त्या दिसासावन शाळा सोडमेरेन रक्कम दितले, सुटीचो काळ सोडून, जी वर्साक सुमार 10 म्हयन्यांची आसतली, पूण शिक्षणीक वर्सा विद्यार्थी उसरां शाळेंत प्रवेश घेता वा उसरां सोडटा अशो केशी सोडून.

कार्यकाळ आनी अभ्यासक्रम

 • दिसाच्या विद्वानांच्या बाबतींत पयली वा मॅट्रीक पुर्व पांवड्यांच्या समान वर्गांत शिकपी विद्यार्थ्यांक आनी घोड्यांची देखरेख करप्यांच्या बाबतींत तिसरी वा मॅट्रीक पुर्व पांवड्यांच्या समान वर्गांत शिकपी विद्यार्थ्यांक शिश्यवृत्ती दितले. धाव्वी जाल्या उपरांत शिश्यवृत्ती सोंपतली. शिक्षणीक वर्सा शिश्यवृत्तीचो कार्यकाळ 10 म्हयन्यांचो आसतलो.

निवडीची पद्दत

विद्यार्थ्यांची निवड करपा खातीर संबंदीत राज्य सरकारा वा संघ प्रदेश प्रशासन सविस्तर कार्यपद्दत घालून दितले.

पात्रताय

ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालक वा राखणदारांची सगल्या स्रोतांतल्यान वर्सुकी येणावळ 44,500 रूपया परस कमी आसा तांकां शिश्यवृत्ती मंजूर करतले.

टिप 1: एक पालक जितो आस मेरेन (वा लग्न जाल्ल्या बेरोजगार विद्यार्थी चलयेच्या बाबतींत घोव), फक्त पालक वा घोव, केशी प्रमाण, हांची सगल्या स्रोतांतल्यान येणावळ मतींत धरतले आनी बाकीच्या खंयच्याच वांगड्याची येणावळ मतींत घेवचें ना. येणावळ जाहीरपत्राच्या स्वरूपांत, येणावळ ह्या आधाराचेर जाहीर करतले. दोनूय पालकांक मरण आयला जाल्यार (आनी लग्न जाल्ल्या बेरोजगार विद्यार्थी चलयेच्या बाबतींत घोव), विद्यार्थ्याक शिकपाक मजत करपी राखणदाराची येणावळ मतींत घेतले. एका पालकाक मरण आयिल्ल्यान दुसऱ्याच्या येणावळीचेर परिणाम जाल्ल्या आनी येवजणे खाला निर्धारीत केल्ल्या येणावळ मर्यादे खाला येता अशे विद्यार्थी शिश्यवृत्ती मेळोवपाक पात्र थारतले, पूण पात्रतायेच्यो हेर अटी पुराय करच्यो पडटल्यो, आनी तांकां ही वायट घडणूक घडिल्ल्या म्हयन्यासावन ती लागू जातली. अर्ज भरपाची निमणी तारीख जाल्या उपरांत लेगीत अशा विद्यार्थ्यांची शिश्यवृत्ती खातीरचो अर्ज सहानभुतीच्या नदरेंतल्यान मतींत घेवपाक शकता.

टिप 2: एका विद्यार्थ्याच्या पालकांक मेळपी घर भाडे भत्त्याक जर आयकरान सूट दिल्या जाल्यार ती येणावळींत आसपावीत करपाक सूट मेळपाक शकता.

टिप 3: येणावळ प्रमाणपत्र फक्त एकच फावट घेवपाक जाय, ती म्हळ्यार अभ्यासक्रमांत प्रवेश घेतना, जी एका वर्सा परस चड काळाची आसा.

शिश्यवृत्ती दिवपाक अटी

 • विद्यार्थ्यांक अभ्यासाच्या काळावेळार रोजगार वा पालकांक तांच्या कामांत मजत करपाक मेळची ना.
 • विद्यार्थ्यांक पास जावपाक मेळूंक ना जाल्यार शिश्यवृत्ती रद्द जातली, मात कांय टाळपाक शकना अशा कारणांक लागून ज्यो येवजणेच्या सक्षम प्राधिकरणान ते प्रमाणीत केल्या त्यो सोडून.
 • जर विद्यार्थ्यान शाळेची शिश्त वा शिश्यवृत्तीची खंयचेय नेम वा अट मोडली जाल्यार, शिश्यवृत्ती निलंबीत वा रद्द करपाक शकतात, मात सक्षम शाळा प्राधिकरणाक सातिस्वेत करचें पडटले. येवजणेखाला येवपी नियमांचो भंग केल्ल्या कारणांचेर सातिस्वेत आसल्यार राज्य सरकार वा संघ प्रदेश प्रशासक थेटपणान शिश्यवृत्ती रद्द करपाक शकता.
 • शिक्षणीक वर्सा अभ्यासक्रमावेळार एका संस्थेतल्यान दुसऱ्या संस्थेंत वचपाक सर्वसाधारणपणान मान्य ना पूण अपवादात्मक परिस्थितींनी आनी विद्यार्थ्याच्या शिक्षणीक कारकीर्दीच्या हिताक सोडून.
 • ह्या येवजणे खाला लाव घेवपी विद्वानाक आनीक खंयच्याच मॅट्रीक पुर्व शिश्यवृत्ती येवजणे खाला लाव घेवंक मेळचो ना.
 • विद्यार्थ्याची हजेरी नियमीत आसपाक जाय जाचे निकश शाळेचे सक्षम प्राधिकरण थारयता.

शिश्यवृत्तीचे नुतनीकरण

 • एकदा शिश्यवृत्ती दिली की संबंदीत राज्य सरकार वा संघ प्रदेश प्राधिकरण फुडल्या शिक्षणीक वर्सा ताचे नुतनीकरण करपाक शकता पूण येवजणे खाला येवपी नियमांच्या संबंदीत नेमा प्रमाण शिश्यवृत्ती बंद करपाची शिफारस शाळेच्या सक्षण प्राधिकरणान राज्य सरकार वा संघ प्रदेश प्रशासनाक केल्यार हे सोडून.

येवजण जाहीर करप

 • एकदा शिश्यवृत्ती दिली की संबंदीत राज्य सरकार वा संघ प्रदेश प्राधिकरण फुडल्या शिक्षणीक वर्सा ताचे नुतनीकरण करपाक शकता पूण येवजणे खाला येवपी नियमांच्या संबंदीत नेमा प्रमाण शिश्यवृत्ती बंद करपाची शिफारस शाळेच्या सक्षण प्राधिकरणान राज्य सरकार वा संघ प्रदेश प्रशासनाक केल्यार हे सोडून.

येवजण जाहीर करप

 • संबंदीत राज्य सरकार वा संघ प्रदेश प्रदेश फावो त्या वेळार थळाव्या खबरापत्रांचेर जायरात दिवन आनी हेर प्रसिध्दी माध्यमांचो वापर करून येवजणेची घोशणा करतले.

अर्जाची पद्दत

 • राज्य सरकार वा संघ प्रदेश प्रशासनाचे संबंदीत खाते अर्जाचे फॉर्म दितले, जे खाते निमण्या तारखे मेरेन निर्धारीत प्रमाणपत्रा सयत परत घेतले.

स्रोत: हेर मागास वर्गीय विद्यार्थ्यां खातीर भारतांत अभ्यासाक मॅट्रीक पुर्व शिश्यवृत्ती येवजणेविशी पुराय माहिती खातीर,हांगा क्लिक करात

2.89830508475
तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
नेविगतिओन
Back to top