होम / शिक्षण / धोरणां आनी येवजण्यो / शिश्यवृत्ती / कामगार आनी रोजगार मंत्रालया खाला मॅट्रीके उपरांत शिश्यवृत्ती
शॅर
Views
 • राज्य Open for Edit

कामगार आनी रोजगार मंत्रालया खाला मॅट्रीके उपरांत शिश्यवृत्ती

ह्या विशयांत कामगार आनी रोजगार मंत्रालया खाला मॅट्रीके उपरांत शिश्यवृत्ती दिवपाच्या येवजणे विशीं म्हायती दिल्या.

येवजण्यांची वळेरी

 • बीडी कामगारांच्या भुरग्यांक शिक्षणा खातीर अर्थीक सहाय्य (शिश्यवृत्ती) दिवपाक येवजण
 • लोखणा मीन, मॅंगनीज आनी क्रोम मीन खणीचेर कामगारांच्या भुरग्यांक शिक्षणा खातीर अर्थीक सहाय्य (शिश्यवृत्ती) दिवपाक येवजण
 • चुन्याच्या आनी डोलोमायट खणीचेर कामगारांच्या भुरग्यांक शिक्षणा खातीर अर्थीक सहाय्य (शिश्यवृत्ती) दिवपाक येवजण
 • सिने कामगारांच्या भुरग्यांक शिक्षणा खातीर अर्थीक सहाय्य (शिश्यवृत्ती) दिवपाक येवजण

पात्रताय

 1. विद्यार्थ्याचो एक आवय वा बापूय उण्यांत उणें स म्हयन्यां खातीर बीडी, लोखणा मीन, मॅंगनीज आनी क्रोम मीन खणीचेर, चुन्याच्या आनी डोलोमायट खणीचेर, सिने कामगार आसपाक जाय. तातूंत कंत्राटी / घारखता कामगारांचोय आसपाव आसा.
 2. कामगाराच्या घरच्यांची सगळ्या स्रोतांतल्यान एकूण म्हयन्याळी येणावळ सकयल दिल्ल्या रकमे परस चड आसपाक जायनाः
  • बीडी कामगार – रू. 10,000/-
  • खण कामगार –
   • हातान, अकुशळ, उच्च कुशळ आनी कारकुनी काम करपी खण कामगार तांकां मेळपी वेतन मतींत घेनासतना कामगार कल्याण संघटनेच्या वेगवेगळ्या कल्याण येवजणे खाला सगळ्यो सुविधा मेळोवपाक पात्र थारतले.
   • पर्यवेक्षक आनी वेवस्थापकी क्षमतेंत कामाक आशिल्ले व्यक्ती म्हयन्याक 10,000 रूपयाच्या वेतन मर्यादेंत कामगार कल्याण संघटनेच्या वेगवेगळ्या कल्याण येवजणे खाला सगळ्यो सुविधा मेळोवपाक पात्र थारतले.
  • सिने कामगार सिने कामगारांक ह्या कामा खातीर म्हयन्याक 8000 रूपया मेरेनच्या मर्यादे मेरेन जंय ही रकम म्हयन्याच्या म्हयन्या दिता वा रकम 1,00,000 रूपया परस चड ना जंय एकूण रकम वा हप्त्यांनी मानधनाच्या स्वरूपांत दिता.
 3. अर्जदारान पयल्या यत्नांत आदलीं पात्रताय परिक्षा पास करपाक जाय.
 4. पत्राचार (दूरस्थ) वरवीं अभ्यास घेवपी विदवान पात्र नात.
 5. शिश्यवृत्ती मेळोवपा खातीर उमेदवारांनी भारतांतल्या मान्यताय प्राप्त संस्थेंतल्यान वैजकी, अभियांत्रीक आनी शेती अभ्यासा सयत सर्वसाधारण वा तंत्रीक शिक्षण अभ्यासांत नियमीत प्रवेश घेवपाक जाय. पूण, सकयल दिल्ल्या गटांतले विद्यार्थी येवजणे खाला शिश्यवृत्ती मेळोवपाक पात्र नात
  • शिक्षणाचो एक पांवडो पास जाल्या उपरांत वेगळ्या विशयांत समान पांवड्याचो अभ्यास करपी विद्यार्थी. देखीक, बी. कॉमा उपरांत बी. एससी. वा बी. ए. उपरांत बी. कॉम. वा एका विशयांत एम. ए. केल्या उपरांत दुसऱ्या विशयांत एम. ए.
  • एका वेवसायीक अभ्यासांत शिक्षणीक कारकीर्द पुराय केल्या उपरांत वेगळ्या वेवसायीक अभ्यासांत शिक्षण घेवपी विद्यार्थी. देखीक, बी. टी. वा बी. एड. उपरांत एल. एल. बी.
 6. शिक्षणीक संस्था सरकारी/सरकारी मान्यताय प्राप्त संस्था आसपाक जाय.
 7. हेर खंयच्याय स्रोतांतल्यान शिश्यवृत्ती वा विद्यावेतन मेळोवपी विद्यार्थी हे येवजणेक पात्र थारचें नात.
 8. मंजूर केल्ली शिश्यवृत्ती सकयल दिल्ल्या प्रसंगा वेळार रद्द करपाक शकता-
  • जर विद्यार्थी फटीचे विधान करून शिश्यवृत्ती मेळिल्लो सांपडल्यार.
  • जर विद्यार्थ्यान ताचो/तिचो अभ्यास बंद करता जाल्यार त्या दिसा सावन शिश्यवृत्ती बंद जातली.
  • जर विद्यार्थी ज्या अभ्यासाक्रम विशया खातीर शिश्यवृत्ती घेतल्या ती कल्याण आयुक्ताची पूर्व मान्यताय घेनासतना बदलता वा शिक्षणीक संस्था बदलता.
  • जर विद्यार्थी शिश्यवृत्ती दिल्ल्या शिक्षणीक वर्सा अभ्यासांत समाधानकारक प्रगती करना वा हजेरी अनियमीत आसा वा वायट वागणुके खातीर दोशी सांपडल्यार.
  • विद्यार्थ्याची आवय वा बापूय (पालक) बीडी/खण/सिने कामगार उरना.
  • टीपःजर विद्यार्थ्यान ताका/तिका शिश्यवृत्ती रकम दिल्या उपरांत वयर दिल्ल्या पैकी एक वा चड गजालीं केल्ल्यो सांपड्यार ताच्या/तिच्या कडल्यान वा ताच्या/तिच्या पालकां कडल्यान दिल्ली रकम वसूल करतले.
 9. विद्यार्थ्याचे वेगळे बँक खातें आसपाक जाय. जोड खात्याच्या बाबतींत, पयले नांव विदवानाचे आसपाक जाय.
 10. एकाच कामगाराच्या एका परस चड भुरग्यांक जाल्यार लेगीत वेगळे बँक खातें दिवपाक जाय.
 11. दरेक विदवानान वेगळो मोबायल क्रमांक दिवपाक जाय.

आवश्यक दस्तावेजांची वळेरी

 1. फोटो
 2. कामगाराच्या वळख कार्डाची प्रत (खण कामगाराच्या बाबतींत फॉर्म ब नोंदणी क्रमांक)
 3. बँक पासबुकाच्या पयल्या पानाची प्रत वा खोडिल्लो धनादेश (जातूंत खातें धारकाची/लावार्थीची म्हायती दिल्ली आसपाक जाय)
 4. आदल्या शिक्षणीक वर्सां पास जाल्ल्याचे प्रमाणपत्र/गूण प्रमाणपत्र
 5. येणावळ अधिकारिणीन जारी केल्ले येणावळ प्रमाणपत्र

फारीक करपाक येवपी शिश्यवृत्तीचे प्रमाण

क्रमांक येवजणेचे नांव पात्रताय लाव
वर्ग चलयां चले
1 कौशल्य विकासा खाला शिक्षण आनी सहाय्या खातीर अर्थीक सहाय्य (आयटीआय) संबंदीत क्षेत्रांत उण्यांत उणें 6 म्हयन्यां खातीर काम केल्ल्या कामगारांचे भुरगें पयली ते चवथी (गणभेस/पुस्तकां आदी विकत घेवपा खातीर) 250 250
पांचवी ते आठवी 940 500
णव्वी 1140 700
धाव्वी 1840 1400
पीयुसी I आनी II 2440 2000
आयटीआय 10,000 10,000
पदवी अभ्यासक्रम 3000 3000
वेवसायीक अभ्यासक्रम (बीई/ एमबीबीएस / बीएससी. शेती) 15000 15000

स्रोत: राष्ट्रीय शिश्यवृत्ती पोर्टल

2.9
तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
नेविगतिओन
Back to top