होम / शेतकामत / बाजार म्हायती / बाजार म्हायती संबंदीच्यो संकेतथळां.
शॅर
Views
 • राज्य Open for Edit

बाजार म्हायती संबंदीच्यो संकेतथळां.

ह्या विशयांत वेगवेगळ्या वस्तुंची बाजारांतली म्हायती दिवपी संकेतथळांवची लिंक दिला.

राष्ट्रीय शेतकी बाजार (एनएएम)

राष्ट्रीय शेतकी बाजार (एनएएम) हो भारतभर आशिल्ली इलॅक्ट्रॉनीक वेपार पोर्टल जो शेतकी म्हालाक समान राष्ट्रीय बाजार तयार करपाक सध्याच्या शेतकी उत्पन्न विपणन समिती (एपीएमसी) मंडींक जोडटा. तातूंत हेर सेवांसयत येवपी म्हाल आनी तांचे मोल, वेपार सवलती विकत घेवप आनी विकप, वेपार प्रस्तावांक जाप दिवपाची तरतूद हांचो आसपाव आसा.

एनएएमचें घटक

 • सुरवातीक नियामक बाजारांत पारदर्शक विक्री वेव्हार आनी मोल सोदपाक राष्ट्रीय इ-बाजार उपक्रम.

 • बाजार यार्डांत स्वता हजर रावप वा दुकान वा सुवातीचे शारीरिक रित्या ताब्यांत घेवपाची कसलीच पुर्व-अट घालनासतना राज्य प्राधिकरणाकडल्यान वेपारी वा विकत घेवप्यांक शिश्ट परवानो आनी कमिशन एजंट.

 • एका वेपार्‍याक एक परवानो जो राज्यांतल्या सगळ्या बाजारांनी वैध आसतलो.

 • शेतकी उत्पन्नाच्या दर्जो मानकांचे समानीकरण आनी विकत घेवप्यांक सांगिल्ली पावणी करपाक दरेक बाजारांत साधनसुविधा दर्जो चांचणी करपाची तरतूद.

 • एक सुवात बाजार शुल्क भरपाक ते म्हळ्यार शेतकाराकडल्या पयली घावूक खरेदी.

 • येवपी शेतकारांक मंडीत माती चांचणी प्रयोगशाळा मेळची म्हूण निवडिल्ल्या मंडीत वा लागसार प्रयोगशाळांची तरतूद.

एनएएमचें लाव

यंत्रणेच्या वेगवेगळ्या जाळवणदारांक एनएएम जायते लाव दिता.

 • शेतकारांक, तांचे उत्पन्न विकपाक आनी सरतक परतावे मेळोवपाक एनएएम आनीक पर्यायांचे आश्वासन दिता.

 • थळाव्या वेपार्‍यां, माध्यमीक वेपाराखातीर एनएएम मोठो राष्ट्रीय बाजार मेळोवन दितले.

 • मोठ्या प्रमाणांत विकत घेवप्यांक, प्रक्रिया करप्यांक, निर्गतदारांक, मदलो खर्च उणो करून थळाव्या मंडी वेपारांत थेट वांटेकार जावप एनएएम मेळोवन दितले. गिरायकांक स्थिर मोल आनी उपलब्दता.

 • मंडीक, पुस्तक दवरप आनी विवरण पध्दत उणी करप, जी आपोआप तयार जाता, उणी करपाक, बरी देखरेख आनी वेपारी आनी कमिशन एजंटांचे नियमन, पुरायपणान पारदर्शक यंत्रणा जी कसलीय निविदा आनी पावणी प्रक्रियेंत मुद्दाम वा चुकून घुस्पागोंदळ नश्ट करपाक, बाजारांत जावपी सगळ्या वेव्हारांचो हिशोब दवरून बाजार शुल्क एकठांय करपांत सुदारणा, निविदा वा पावणी प्रक्रिया यंत्रणेवरवी जाल्ल्यान मनीसबळाची गरज उणी करप, (ही यंत्रणा बाजारांत हजारांनी लॉट्स आसुनूय कांय सेकंदानीच लॉट्सातलो जैतिवंत घोशीत करता), येवपी म्हालाचे आनी मोलाचे विश्लेशण आनी फुडले सांगप, दरेकी एपीएमसीचे संकेतथळाचेर कार्याची उपलब्दता, ह्या गजालींक एनएएम लाव दिता.

चालीक लावपाची पध्दत

एनएएम ही येवजण इ-मंचाचेर येवपाची इत्सा आशिल्ल्या राज्यां आनी संघ प्रदेशांतल्यान वेंचिल्ल्या 585 नियामक घावूक बाजारांनी लागू केल्या. मार्च 2017 मेरेन 400 मंडी आनी मार्च 2018 मेरेन 185 मंडी बसयतले. इ-बाजार मंच घडोवपाक 585 नियामीत मंडींनी सामान वा साधनसुविधा संदर्भांत डीएसी आनी एफडब्ल्यु एक काळ निश्चीत खर्च अनुदान दिता पूण दर मंडीक 30 लाख रूपयाच्या मर्यादा आसा (खासगी मंडी सोडून).

म्हायती खातीर एनएएम पोर्टलाचेर वचात

बापराक येवपी बाकीचे शेतकी विपणन संबंदीत संकेतथळां

 1. एजीएमएआरकेएनइटी पोर्टल

 2. एनएचबी- फलोत्पादन पिकांचे दर दिसाचे मोल आनी पावप

 3. एपीइडीए – शेतकी दिवप-घेवप

 4. एग्रीवॉच

 5. भाजी आनी फळां प्रसार मंडळ, केरलम

 6. कमोडिटी (म्हाल) भारत

 7. राष्ट्रीय भौ-म्हाल विनिमय मर्यादीत (एनएमसीइ)

 8. राष्ट्रीय म्हाल आनी साधित विनिमय मर्यादीत (एनसीडीइएक्स)

 9. सीएमएफआरआय- मुखेल बंदरांचेर सदचे येवपी नुस्तें

 10. एनएचआरडीएफ- सदचे बाजारांत येवपी सामान आनी मोल

 11. पीक बाजार

 12. कॉफी मंडळाकडल्यान कॉफी बाजार मोल

 13. मसाले मंडळाकडल्यान बाजार मोल

 14. आसाम ल्हान शेतकार शेती-वेवसाय संघ

 15. -व्यापार (विकत घेवपी-विक्रेते उपक्रम)

2.9756097561
तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
Back to top