होम / शेतकामत / धोरणां आनी येवजण्यो / पीक संबंदीत / राष्ट्रीय कृशी विकास येवजण
शॅर
Views
 • राज्य Open for Edit

राष्ट्रीय कृशी विकास येवजण

राष्ट्रीय कृशी विकास येवजणेच्यो विशेशताय दिल्या

राष्ट्रीय कृशी विकास येवजणेची फाटभुंय

शेतकाम आनी संबंदीत कामांनी सवकास विकासाचेर हुस्को उक्तायत, राष्ट्रीय उदरगत मंडळान 29 मेक 2007 ह्या दिसा जाल्ल्या बसकेंत खासा अतिरीक्त केंद्रीय मजत येवजण चालीक लावपाचो थाराव घेतलो. शेतकारांच्यो गरजो पुराय करपाखातीर शेतकी उदरगत रणनितीक नवी दिशा दिवपाचो थाराव मंडळान घेतलो आनी शेतकामाचे जीर्णोधार करपाक रणनिती तयार करपाचो उलो केंद्र आनी राज्य सरकारांक माल्लो. 11व्या नियोजनावेळार शेतकी मळार 4 टक्के वर्सुकी विकास मेळोवपाची बांदिलकी राष्ट्रीय उदरगत मंडळान परत जाहीर केली.

वयर दिल्ल्या थारावाक धरून आनी नियोजन आयोगाचो सल्लो घेवन, शेतकी खात्यान राष्ट्रीय कृशी विकास येवजणेखातीर मार्गदर्शक तत्वां तयार केल्या जाका राष्ट्रीय कृशी विकास कार्यावळ म्हणटा.

कार्यावळीचे ध्येय

 • शेतकाम आनी समान कामांनी गुंतवणूक वाडोवंक राज्यांक प्रोत्साहन दिवप
 • शेतकामाखातीर कार्यावळींचे नियोजन करूंक आनी चालीक लावंक राज्यांक परिवर्तनशीलता आनी स्वायत्तता दिवप
 • जिल्ले आनी राज्यांखातीर शेतकी आराखडे तयार करपाविशी खात्री करप
 • म्हत्वाच्या पिकांनी उत्पन्नामदलो अंतर उणो करपाची मोख पुराय करप
 • शेतकारांक परतावे वाडोवप
 • शेतकाम आनी समान क्षेत्र एकत्रीत पध्दतीन हाताळप

राष्ट्रीय कृशी विकास येवजणेच्यो मुळाव्यो वैशिश्टां

 • ती राज्याची नियोजन येवजण
 • राज्या शेतकाम आनी समान क्षेत्राचेर राज्य नियोजन खर्च तसोच दवरता वा वाडयता हाचेर राष्ट्रीय कृशी विकास येवजणेखातीर राज्याची पात्रताय थारिल्ली आसा
 • आदल्या वर्साच्या आदी तीन वर्सांच्या काळांत राज्य सरकारान केल्ल्या सरासरी खर्चाच्या आदाराचेर मूलभूत खर्च थारता
 • जिल्लो आनी राज्य शेतकी नियोजन तयार करप सक्तीचे आसा
 • एनआरइजीएस सारकील्या हेर कार्यावळीकडेन एकाकेंद्राभिमुखतेक येवजण उर्बा दिता
 • निधी दिवपाची पध्दत 100 टक्के केंद्र सरकाराकडल्यान अनुदानावरवी आसतली
 • जर राज्यान फुडल्या कांय वर्सांत आपली गुंतवणूक उणी केली आनी आरकेव्हीवाय आटापाच्या भायर गेले जाल्यार सुरू केल्ले प्रकल्पांचे उरिल्ले काम पुराय करपाक साधना दिवपाची बांदिलकी राज्यांचेर आसतली
 • ही प्रोत्साहन दिवपी येवजण ताका लागून वाटप आपोआप जायना
 • ती शेतकाम आनी समान क्षेत्र व्यापक तरेन आसपावन घेता
 • ती राज्यांक उंचा पांवड्याची परिवर्तनशीलता दिता
 • नियोजीत वेळ थारिल्ले प्रकल्पांक मोठ्या प्रमाणांत उर्बा दितात

 

येवजणेखाला आसपावीत केल्ले समान क्षेत्रांची वळेरी

 • शेत पीक रोवप फलोत्पादनासयत
 • जनावरां सांबाळदुद उदरगत आनी नुस्तेमारी
 • शेतकी संशोधन आनी शिक्षण
 • शेतकी विपणन
 • अन्न सांठवण आनी गुदांव
 • माती आनी उदक सांठोवप
 • शेतकी अर्थीक संस्था
 • हेर शेतकी कार्यावळी आनी सहकार

आरकेवीव्हाय खाला भर दिल्ले वाठार

 • धान्य बाजरी आनी कड्डणा सयत अन्न पिकांची एकत्रीत उदरगत
 • शेतकाम यांत्रिकीकरण
 • मातयेची भलायकी आनी उत्पादकता
 • पावसाचेर आदारीत शेतकी पध्दतीची उदरगत
 • एकत्रीत किटक वेवस्थापन
 • विस्तार सेवेचो प्रसार
 • फलोत्पादन
 • जनावरां सांबाळ दुद उत्पादन आनी नुस्तेमारी
 • रेशमाचे उत्पादन
 • शेतकारांखातीर अभ्यास भोंवडी
 • सेंद्रीय आनी जैव सारें
 • नाविन्य येवजण्यो

स्रोत : राष्ट्रीय कृशी विकास येवजण पोर्टल, भारत सरकार

2.8064516129
तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
Back to top