होम / शिक्षण / भुरग्यांचे हक्क
शॅर
Views

भुरग्यांचे हक्क

ह्या भागांत बाल हक्का विशीची माहिती दिल्या.

किशोर न्याय (भुरग्यांची काळजी आनी संरक्षण) कायदो, 2015
ह्या विशयांत किशोर न्याय (भुरग्यांची काळजी आनी संरक्षण) कायदो, 2015 संबंदीची माहिती दिल्या.
चायल्डलायन 1098 सेवा
ह्या विशयांत चायल्डलायन 1098 सेवा विशी माहिती दिल्या.
भुरग्यांच्या हक्कांचेर एकवटीत राष्ट्र संघ कबलात
ह्या विशयांत ‘भुरग्यांच्या हक्कांचेर’ एकवटीत राष्ट्र संघ कबलातीची माहिती दिल्या.
आमच्या समाजांत भुरग्यांचें हक्क
ह्या विशयांत आमच्या समाजांत भुरग्यांच्या हक्काविशी माहिती दिल्या.
Back to top