शॅर
Views
 • राज्य Open for Edit

विमो वाठाराचेर सुचोवण्यो

ह्या विभागांत विमो वाठाराचेर म्हायती आसा.

विमो धोरणां - तुमची जबाबदारी पार पाडात आनी तुमचो हक्क मेळयात

जेन्ना तुमी पॉलीसी विकती घेतात

 • प्रस्तावाचो अर्ज स्वता सारखो आनी खरेपणान भरात, ते विमो कंत्राटाचे मूळ आसा
 • खंयचीय सुवात रिती दवरनाकात, रित्या प्रस्ताव अर्जाचेर सय करूनाकात
 • ह्या दस्तावेजाचेर आशिल्ल्या खंयच्याय म्हायतीक तुमी जबाबदार आसतले कारण ताचेर तुमची सय आसता. तुमकां आसपावीत करपाची आसा त्या जोखीमीची “सगली म्हत्वाची म्हायती” दियात.
 • तुमचे गरजे प्रमाणें पॉलीसीचो काळ वेंचात
 • तुमी फारीक करपाक शकतात त्या रकमेचो प्रिमीयम वेंचात
 • एकोडे प्रिमीयम वा नेमान प्रिमीयम मदी वेंचात
 • तुमची प्रिमीयम फारीक करपाची वारंवारता वेंचात, जशे की वर्सुकी, अर्द वर्सुकी, पाव वर्सुकी वा म्हयन्याळी
 • तुमचे सोयी खातीर, सुरक्षे खातीर आनी नोंदी खातीर प्रिमीयम फारीक करूंक इलॅक्ट्रोनीक फारीकपण (ECS) वेंचात
 • तुमचे पॉलीसी खाला नामांकन नोंद केल्ल्याची जतनाय घेयात. नामीत नांव सारखे भरात

तुमी प्रस्ताव अर्ज सादर केल्या उपरांत

 • तुमी प्रस्ताव अर्ज सादर केल्या उपरांत विमो कंपनीन तुमकां 15 दिसा भीतर प्रतिसाद दिवंक जाय
 • जर मेळूंक ना जाल्यार लेखी स्वरुपांत हे प्रकरण हातांत घेयात.
 • जर खंयचेय अतिरिक्त दस्तावेज मागले जाल्यार बेगोबेग पाळो दियात
 • विमो कंपनीन एक फावट प्रस्ताव आपणायलो, पॉलीसी योग्य वेळात तुमचे कडेन पावपाक जाय, ना जाल्यार विमो कंपनी कडेन ते विशीं संपर्क करात
 • जेन्ना पॉलीसी बाँड मेळटा तेन्ना तो तपासात आनी तुमकां जाय आशिल्ली तीच ती पॉलीसी आसा हाची खात्री करात.
 • पॉलीसीच्यो सगल्यो अटी वाचात मध्यस्त/ विमो कंपनीच्या अधिकाऱ्यान विक्री वेळार तुमकां सांगिल्ल्यो त्योच ह्यो अटी आसात हाची खात्री करात
 • जरी कसलोय दुबाव आसलो जाल्यार, मध्यस्त/ विमो कंपनीच्या अधिकाऱ्याक स्पश्टीकरणा खातीर बेगोबेग संपर्क करात.
 • जर गरज आसल्यार विमो तेच कंपनीक संपर्क करात

पॉलीसी राखप

 • देय तारीख/ अतिरिक्त तारखे भीतर तुमचे प्रिमीयम फारीक करात
 • प्रिमीयम नोटीस ये मेरेन वाट पळयनाकात. तो फकत शिश्टाचार. विलंब वा हेर दंड टाळपाक प्रिमीयम भरप हे तुमचे कर्तव्य
 • तुमचो धनादेश घेवन वचपाक तुमचो मध्यस्थ वा हेर कोणाचीय वाट पळयनाकात. वेळार प्रिमीयम फारीक करच्या खातीर तुमची स्वताची वेवस्था करात
 • जर नामो बदललो, जाल्यार उपकार करून बेगोबेग विमो कंपनीक कळयात.

नामांकन

पॉलीसी जारी केल्या उपरांत, तुमी अशे तरेन नामांकन बदलूंक शकतात:

 • नामांकन बदल जाल्ल्याची नोटीस भरून आनी
 • विमो कंपनींक ती तांच्या नोंदीत नोंद करूंक धाडून
 • जरी नामीत अल्पवयीन आसा जाल्यार, नामीत जो मेरेन अल्पवयीन आसा ते मेरेन दावो मेळोवचे खातीर व्यक्ती नियुक्त करात
 • नियुक्त व्यक्ती म्हण काम करपाचे मानून घेतला अशे दाखोवपी सय त्या व्यक्ती कडल्यान करून घेवची

जर तुमची पॉलीसी लॅप्स जाली जाल्यार

जरी तुमी वेळार प्रिमीयम फारीक करूंक अपेशी जाले जाल्यार तुमची पॉलीसी लॅप्स जातली. ती परत सुरू करपा खातीर विमो कंपनी कडेन संपर्क करात.

जर तुमची पॉलीसी शेणली

 • तुमचो पॉलीसी बाँड शेणलो जाल्यार बेगोबेग विमो कंपनीक कळयात
 • उपचारीकता पुराय करून दुसरी प्रत मेळयात
 • दुसरी प्रत मूळ पॉलीसी बाँडा सारखोच हक्क दिता

दावो करपा वेळार

 • विमो कंपनीच्यो सगल्यो आवश्यकताय पूर्ण करात
 • गरज आसा तेन्ना, विमो कंपनीचे तिसऱ्या पक्षां कडेन दावे आसल्यार तुमी विमो कंपनीक अभियोगा खातीर वा दावो वसूल करपा खातीर मजत करूंक जाय. तुमकां हक्क आसा
 • पॉलीसींच्यो खंयच्योय अटी तुमकां मान्य ना जाल्यार पॉलीसी दस्तावेज मेळिल्ल्या 15 दिसां भीतर पॉलीसी रद्द करपाक.
 • तुमी करूंक शकतात
  • हरकत आशिल्ल्याची कारणां दिवन पॉलीसी परती करप
  • तुमी फारीक केल्लो प्रिमीयम परत मेळोवपाचो तुमकां हक्क आसा
  • कवचाच्या काळाचेर योग्य प्रमाणांत जोखीम प्रिमीयम आनी विमो कंपनीन वैजकी तपासणीचेर केल्लो खर्च आनी स्टॅम्प ड्युटी वयले शुल्क वजा जातले. जर ती युनीट लिंक्ड विमो पॉलीसी आसा (ULIP) जाल्यार ह्या अतिरिक्त रद्द केल्ल्या तारखेच्या दरान विमो कंपनी युनीट खरेदी करूंक शकता.

विमो वाठारांत कागाळ निवारण

सगल्या विमो कंपन्यांची प्रभावी कागाळ हाताळणी यंत्रणा आसची अशी सक्ती विमो नियामक उदरगत अधिकारिणीन (IRDA) सगल्या विमो कंपन्यांक केल्या, जी पॉलीसी दस्तवेजांत आसपावीत आसूंक जाय. विमो वाठारांतल्या कागाळ हाताळणी यंत्रणेचेर आदारून:

 • गिरायकान कसलीय कागाळ आसल्यार पत्र /ई-मेला वरवी संबंदीत विमो कंपनीक कागाळ बरोवपाचो सल्लो दिला. सगल्या विमो कंपन्यांनी आपल्या पॉलीसी दस्तवेजांचेर, संकेतथळांचेर तक्रार निवारण अधिकाऱ्याचो संपर्क तपशील दिवपाची गरज आसा. सगल्या विमो कंपन्यांच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याचो GRO संपर्क तपशील मेळोवपा खातीर हांगा क्लीक करात. कागाळ लेखी स्वरुपांत सादर करची आनी पावती घेवची. कागाळ मेळिल्ल्या 15 दिसां भीतर कागाळीचे निवारण करूंक जाय.
 • 2. जरी 17 दिसां भीतर प्रतिसाद मेळूंक ना वा असमाधानकारक प्रतिसाद मेळ्ळो जाल्यार, गिरायकान आपली कागाळ IRDA तक्रार निवारण विभागा वरवीं तांच्या टोल फ्री क्रमांक 155255 वा complaints@irda.gov.in ह्या ई-मेल नाम्या वरवीं वा IRDA च्या आसपावीत तक्रार वेवस्थापन यंत्रणे वरवीं (IGMS) जी www.igms.irda.gov.inतैनात आसा, फुडें व्हरची अशे सुचयला. IRDA सामान्यपणा संबंदीत विमो कंपनीक कागाळ धाडटा. जरी कागाळ पत्र वा फॅक्सा वरवीं धाडची आसल्यार ती सकयल्या नाम्यार धाडूंक शकतात.

  गिरायक वेव्हार खातें,
  विमो नियामक आनी उदरगत अधिकारिणी,
  3-5-817/818, युनायटेड इंडीया टॉवर्स, 9 वो माळो, हैदरगुंदा, बशीरबाग, हैद्राबाद – 500 029,
  फॅक्स क्र. 040 - 66789768.

IGMS वरवीं कागाळ नोंदणी प्रक्रियेंत सकयल दिल्ली दोन सोंपी पावलां आसपावतात

 • पावल 1 : तुमचो तपशील घालून स्वताची नोंदणी करात
 • पावल 2 : तुमची कागाळ नोंद करात आनी ताची स्थिती पळयात
 • जरी गिरायकाक अजूनय 30 दिसां भीतर कसलोच प्रतिसाद मेळना वा असमाधानकारक प्रतिसाद मेळता जाल्यार, गिरायकान थारायल्ल्या अधिकार क्षेत्रांतल्या विमो लोकपाला कडेन दाद मागूंक येता. विमो लोकपालाचो निर्णय विमो कंपनीन 15 दिसां भीतर पाळपाक जाय. मात, ज्या प्रकरणांत दाव्याची रक्कम 20 लाख रुपया वयर आसल्यार विमो लोकपाल ती प्रकरणां हातात घेवपाक शकनात. कागाळ मेळिल्ल्या तीन म्हयन्या भीतर लोकपालान निर्णय दिवपाक जाय आनी तो निर्णय विमो कंपनीचेर बंधनकारक आसता. विमो कंपनीन प्रतिसाद दिल्ल्या वा कागाळ दाखल केल्या उपरांत जो मेरेन प्रतिसाद दिवपाक जाय आशिल्लो त्या तारखे सावन 1 वर्स विमो लोकपाला कडेन कागाळ दाखल करपाची वेळेची मर्यादा आसा.
 • दर गिरायकाक विमो लोकपालाच्या निर्णया उपरांतय पिडीत दिसता जाल्यार गिरायक जिल्लो गिरायक मंचा कडेन केस दाखल करूंक शकता वा जरी दाव्याचे मोल 20 लाख रुपया परस अदीक आसा जाल्यार गिरायक राज्य गिरायक निवारण आयोगा कडेन केस दाखल करूंक शकता.
अ. क्र सेवा किमान वेळ
I सामान्य-दिवन विमो/ सामान्य विमो
1 प्रस्तावाची प्रक्रिया आनी निर्णय कळीत करप. हातूंत आवश्यकताय/पॉलीसीचे मुद्दे/रद्द करप हे आसपावता 15 दीस
2 प्रस्तावाची प्रत मेळोवप 30 दीस
3 चुक/ प्रस्तावीत जमा परतून दिवप आनी बीगर दाव्या कडेन संबंदीत सेवा विनंती हांचे कडेन संबंदीत पॉलीसी उपरांतच्या सेवा मुद्द्याची विनंती 10 दीस
4 तक्रारीची पावती दिवप 3 दीस
5 तक्रारीणी सुटावी करप 15 दीस
II जीवन विमो
1 समर्पण मोल/वर्सुकी / पेन्शन प्रक्रिया 10 दीस
2 मॅच्युरीटी दावो / फाटल्यान उरिल्ल्याक लाव / दंडात्मक कळंतर फारीक करूंक ना 15 दीस
3 दावो दाखल केल्या उपरांत दाव्याची आवश्यकताय वाडोवप 15 दीस
4 तपासाच्या आवश्यकताये बगर मरणाच्या दाव्याची भरपाय 30 दीस
5 मरणाच्या दाव्याची भरपाय / तपासाच्या आवश्यकते उपरांत अस्विकार 6 म्हयने
III सामान्य विमो
1 सर्वेक्षण अहवाल सादर करप 30 दीस
2 विमो कंपनीची पुरवणी अहवालाची मागणी 15 दीस
3 भरपायेची तयारी/ पयलो/ पुरवणी सर्वेक्षण अहवाल मेळ्ळ्या उपरांत दावो न्हयकारप 30 दीस

स्रोत: राज्य गिरायक हॅल्पलायन गिन्यान पोर्टल

संबंदीत स्रोता

 1. विम्या वयले परत परत विचारिल्ले प्रस्न
 2. दावो कसो करप
2.88679245283
तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
Back to top