शॅर
Views
 • राज्य Open for Edit

भोंवडेकारां खातीर सल्ले

ह्या विभागांत भोंवडेकारां खातीर सल्ल्या कडेन संबंदीत म्हायती आसपावता

विमान प्रवाशी

 1. तिकीटांचे बुकींग करपा खातीर विमान सेवां कडेन तांच्या स्वताच्या संकेतथळां वरवीं तशेंच ट्रॅवल एजन्सी वरवीं वेवस्था आसा. विवीध ट्रॅवल एजन्सीच्या संकेतथळांचेर तिकीटांच्या दरांची तुळा करात आनी निमाणे बुकींग करच्या आदीं थेट विमान कंपनीच्या संकेतथळाचेर तिकीटीचो वट्ट दर तपासात. कसलीय खाशेली सूट आसा जाल्यार तपासात.
 2. ई-तिकीटा वांगडा तुमचें वळखपत्र व्हरात, कारण ते वळख पटोवपा खातीर जाय पडटले.
 3. कॅबीन सामानांत व्हरपाक मान्यताय नाशिल्ली खंयचीय वस्त व्हरनाकात.
 4. तिकीट रद्द जाली / वेळ बदललो जाल्यार पयशे परत दिवपाचे धोरण काळजीपूर्वक वाचात. चॅक इन सामान आनी कॅबीन सामान म्हणून व्हरपाक मेळटा त्या सामानाचे वजन, आकार वाचात. अतिरिक्त सामाना खातीर विमान कंपनी अतिरिक्त शुल्क लायता.
 5. सुरक्षा मंजुरी खातीर विमान कंपनी आनी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांक सहकार्य करात.
 6. तिकीट बूक करतना तुमचो संपर्क क्रमांक दियात, कारण विमानाक कळाव जाता/ रद्द जाता अशा वेळार विमान कंपन्यांनी प्रवाश्यांक आगावू म्हायती दिवपाची आसता. प्रवाशान संपर्क क्रमांक दिल्लो ना जाल्यार विमानाक कळाव जालो वा रद्द जाले जाल्यार गिरायकाक भरपाय दिवपाची सक्ती ना.
 7. तिकीट रद्द केल्यार पयशे परत दिवप सकयले प्रमाणें:
  • क्रॅडीट कार्डान फारीक केल्यार, विमान कंपनीन तिकीट रद्द जाल्ल्याच्या 7 दिसां भितर क्रॅडीट कार्ड धारकाच्या खात्यांत पयशे परत जमा करूंक जाय.
  • रोख वेव्हार केल्यार विमान कंपनीच्या ज्या कार्यालयांतल्यान तिकीट खरेदी केल्या थंय बेगोबेग पयशे परत करूंक जाय.
  • ट्रॅवल एजन्टा वरवीं तिकीट खरेदी केल्यार, पयशे परत करपाची वेवस्था प्रवाशी आनी ट्रॅवल एजन्टा मदीं आसतली.
  • विमान कंपन्यांनी प्रवाशां कडल्यान एकठांय केल्ले पीएसएफ तांकां परत करपाक जाय जर ताचो वापर जालो ना / तिकीट रद्द जाली.
  • जर गर्दी शुल्क, इंधन शुल्क ई-मुळाव्या भाड्या वांगडा जोडूंक ना जाल्यार विमान कंपन्यांनी तिकीटाच्या पयशां वांगडा ते शुल्क परत दिवपाक जाय.
  • जेन्ना फुडारांतल्या प्रवासा खातीर तिकीट उपलब्ध केल्या तेन्ना प्रवाशाक तत्काळ पयशे परत मेळोवपाचो पर्याय आसपाक जाय.
  • जेन्ना तिकीट कुपना शेणटात तेन्ना विमान कंपन्यांनी आपल्यो नोंदी तपासून तिकीटीचे पयशे परत दिवपाक तत्काळ कृती करूंक जाय.
 8. अपंगूळ प्रवाशान शक्यतो तिकीट बूक करतना चॅक इन आनी चॅक आवट करतना, गमन/ आगमन लॉज, विमानार चडतना आनी देंवतना गरजेच्या आशिल्ल्या अतिरिक्त सुविधांची म्हायती दिवपाक जाय.
 9. अपंगूळताय/ उणाव आशिल्ल्या व्यक्तींक जर कोणाच्याय आदारा बगर एकटेच प्रवास करपाची इत्सा आसत जाल्यार गरजेची मजत उपलब्ध करून दिवपाचो सल्लो विमान कंपन्यांक दिला.
 10. अपंगूळ प्रवाशांक खंयच्याय अतिरिक्त शुल्का बगर व्हीलचॅर उपलब्ध करून दिवपाक जाय.
 11. हाता भायर आशिल्ल्या कारणांक लागून रद्द वा कळाव जालो जाल्यार भरपाय दिवपाची सक्ती विमान कंपन्यांक ना.
 12. विमान येरादारी नियंत्रण (एटीसी), हवामान परिस्थिती, सुरक्षा धोको वा विमान कंपनीच्या नियंत्रणा भायर आशिल्ल्या हेर खंयच्या कारणांक लागून रद्द वा कळाव जालो जाल्यार भरपाय दिवपाची सक्ती विमान कंपन्यांचेर ना.
 13. विमानाचेर चडपाक न्हयकार दिलो, विमानाक कळाव जालो आनी विमान रद्द जाले जाल्यार पयशे परत करप आनी भरपाय धोरणाक विमान कंपन्यांनी पाळो दिवंक जाय. भलायकी, सुरक्षा वा जाय तितले प्रवास दस्तावेज नासल्यार विमानांत प्रवेश दिलो ना जाल्यार तो प्रवेश न्हयकारपांत आसपावीत जायना.

रेल्वे तिकीट रद्द

तिकीट बूक करूंक सामान्यपणान 3 मार्ग वापरतात आनी म्हणून तिकीट रद्द करूंक तशेंच मार्ग आसात

आरक्षण रद्द
PRS कांवटर/ चालू कांवटराचेर बुकींक PRS कावंटर / चालू कावंटर / खाशेले कावंटर / IRCTC संकेतथळाचेर ऑनलायन/ 139 (IVR/SMS) रद्द
IRCTC संकेतथळाचेर ई-तिकीट ऑनलायन बुकींग IRCTC च्या संकेतथळाचेर ऑनलायन रद्द
बुकींक I - IRCTC वरवीं तिकीट खंयच्याय संगणकीकृत कावंटराचेर रद्द करूंक जाता

PRS कावंटराचेर बूक केल्ल्यो आरक्षीत तिकीटां रद्द करप आतां मेरेन त्रासदायक आशिल्ले कारण त्या व्यक्तीन रेल्वे स्थानकाचेर PRS कावंटर/चालू कावंटर/ खाशेले कावंटरांचेर भेट दिवन लांब रांकेत उबें रावचें पडटाले. हे फकत त्रासदायक/ अकार्यक्षमच नाशिल्ले जाल्यार आरक्षीत तिकीट धारकाक ताचो अर्थीक फटको बसतालो. आता PRS कावंटराचेर बूक केल्ल्यो तिकीटा IRCTC संकेतथळाचेर उपचारीकपणान तांच्या सायटीचेर लॉग इन करनासतना रद्द करूंक जातात.

कावंटराचेर बूक केल्ल्या पुश्टी/RAC/प्रतुक्षा वळेरींतल्यो तिकीटां रद्द करप.

प्रवाशी आरक्षण यंत्रणा (PRS) कावंटरा वरवीं केल्ल्यो आपल्यो (निश्चीत जाल्ल्यो/RAC/प्रतिक्षा वळेरी) रेल्वे तिकीटां रद्द करपाची सुविधा प्रवाशांक आसा. तिकीटी रद्द करपाचे पर्याय आसात:

 • IRCTC संकेतथळ www.irctc.co.in वरवीं इंटरनॅट/ स्मार्ट फोन वापरून ऑनलायन रद्द करप
 • 139 (आयवीआर)
 • 139 (एसएमएस)

हे पर्याय फकत तेन्नाच वापरूंक येतात जेन्ना:

 • तिकीट बूक करतना प्रवाशान आरक्षण फॉर्मांत आपलो मोबायल क्रमांक दिल्लो आसता.
 • सामान्य परिस्थितींत तिकीट रद्द जाता म्हणल्यारच रेल्वेक कळाव जाला वा रेल्वे रद्द जाली जाल्यार न्हय
 • फकत प्रवास सुरू जाता त्या स्थानकाचेर वा लागीच्या उपगिरो PRS स्थानकाचेर भाड्याचे पयशे प्रवाशी परत मेळोवंक शकतले.
 • भाड्याचे पयशे फकत सकयल्या वळेरे प्रमाणें परतें घेवंक मेळटले:

वयर दिल्ल्या विहीत वेळ मर्यादी उपरांत रक्कम परत करचे ना

थारायल्ल्या गमन वेळेच्यो रेल्वे तिकीटां
18.01 ते 06.00 वरां. तिकीट रद्द जाल्ल्या दुसऱ्या दिसा PRS कावंटर सुरु जाल्ल्या पयल्या 2 वरांत
06.01 ते 18.00 वरां. PRS कावंटर/ चालू कावंटर/ खाशेले कावंटर जंय तिकीट रद्द करप सदांकाळ शक्य आसा थंय कामकाजी काळांत रेल्वे सुटपाच्या निश्चीत वेळेच्या 4 वरां मेरेन.

स्रोत: राज्य गिरायक हॅल्पलायन गिन्यान पोर्टल

2.96363636364
तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
Back to top