शॅर
Views
 • राज्य Open for Edit

बॅंकींग सेवेचेर सल्लो

ह्या विभागांत बॅकींग सेवे कडेन संबंदीत म्हायती आसा

बॅंकींग सल्लो

 1. तुमच्या ATM कार्डाचो PIN सदांच याद दवराच. अशे क्रमांक केन्नाच कोणाक सांगू नाकात वा कागदाच्या कुडक्याचेर वा कार्डाचेर बरोवंक नाकात.
 2. वेव्हार करच्या आदीं ATM तपासात. कितेंय संशयास्पद दिसले जाल्यार ATM वापरूंक नाकात.
 3. सायबर कॅफेंत बॅंकींग करप टाळात. निधीचे हस्तांतरण, बिलांचे फारीकपण, तिकीट बुकींग सायबर कॅफेंत करप खूप असुरक्षीत आसा.
 4. तुमचो पासवर्ड आनी PIN क्रमांक थारावीक वेळांत बदलात.
 5. संवेदनशील म्हायती मागपी ई-मेल वा खात्याची म्हायती अद्यावत करपाचो सल्लो दिवपी ई-मेलांक प्रतिसाद दिवनाकात. अशा प्रकारचे सगले ई-मेल काडून वडयात. बँक अशे तरेची म्हायती केन्नाच विचारना.
 6. जर पयशे खात्यांतल्यान डॅबीट जाल्यात मात ATM तल्यान भायर येवंक ना जाल्यार, तुमी खंयच्याय बॅंकेचे ATM वापरिल्ले आसले तरीय तुमच्या बँकेक बेगोबेग लेखी कागाळ दिवपाक जाय. तुमची कागाळ मेळिल्ल्या 7 दिसां भीतर बँकांनी ती रक्कम परत दिवपाक जाय ना जाल्यार 7 दिसां उपरांत दर दिसा रु. 100/- ह्या प्रमाणें दंड दिवचो पडटा.
 7. थळाव्या क्लियरींगाचे धनादेश खात्यांत त्याच दिसा वा दुसऱ्या कामकाजी दिसा जमा करपाक जाय.
 8. वेगवेगळ्या सेवां खातीर लागू जावपी शुल्क, कळंतर हेराची म्हायती सगल्या बँकांनी आपल्या नोटीस बोर्डाचेर/संकेतथळाचेर उपलब्ध करूंक जाय.
 9. जर तुमी क्रॅडीट कार्ड वापरतात जाल्यार, तुमकां सल्लो आसा, तुमी आपली फारीक करपाची क्षमताय हुंपची न्हय आनी फारीक करपाच्या देय तारखे आदी क्रॅडीट कार्ड विवरणा प्रमाणें तुमी 100% फारीकपण केला हाची जतनाय घेवची कारण फारीक करूंक ना/अपुरे फारीकपण केले जाल्यार क्रॅडीट कार्ड जारी करतात ते खूप दंड लागू करतात. दर म्हयन्याच्या विवरणांत बँक किमान फारीकपण रक्कम सांगता जी सामान्यपणान वट्ट फारीकपण रकमेच्या सुमार 5% इतली आसता. जरी तुमी किमान फारीकपण रक्कम भरली जाल्यार क्रॅडीट कार्ड जारी करपी, बाकी 95% तशेंच त्या उपरांतच्या खरेदीचेर कळंतर लायतात.
 10. “धनादेश घालपाच्या बॉक्सांत” धनादेश घालपाचो पर्याय गिरायकां कडेन आसा, तरीय जर गिरायकाची इत्सा आसल्यार बँकेन वैयक्तीकपणान धनादेश स्विकारप आनी ताची पावती दिवप सक्तीचे आसा.
 11. EMI वा रिणाच्या फारीकपणा खातीर जारी केल्ले तारखे उपरांतचे धनादेश उणे पयशे आशिल्ल्यान बावन्स जावचे ना हाची जतनाय घेयात, ना जाल्यार खूप अदीक दंड शुल्क लागू जातले.
 12. जर बँकेच्या सेवे कडेन संबंदीत तुमची कसलीय कागाळ आसली जाल्यार, उपकार करून ओग्गी बसूं नाकात. संबंदीत बँकेच्या फांट्यात लेखी कागाळ नोंद करात आनी पावती घेयात.
 13. तुमच्या कागाळीच्या निवारणाचेर तुमी समाधानी ना जाल्यार वा 30 दिसां भीतर तुमकां बँके कडल्यान कसलोच प्रतिसाद मेळ्ळो ना जाल्यार, त्या वाठाराच्या बँकींग लोकपाला कडेन कागाळ करपाचो गिरायकाक हक्क आसा, ताचो संपर्क तपशील खंयच्या बँकेच्या फांट्यात लायिल्लो आसता.
 14. कोणय बँकेचो कर्मचारी आसा म्हण दाखयता जाल्यार लेगीत तुमच्या खात्याच्यो तपशील कोणाकच दिवनाकात.
 15. तुमचो मोबायल क्रमांक तुमची ऑनलायन बँकींग यंत्रणा आनी ATM आनी क्रॅडीट कार्डा कडेन नोंद करात कारण जेन्ना वेव्हार जाता तेन्ना बँक एसएमएस धाडटात.
 16. जर कोणय तुमकां अदीक रकमेचे नवें कार्ड मेळोवंक पोन्ने कार्ड परते करपाचो सल्लो दिता जाल्यार त्या फटीच्या कॉलरांक बळी पडनाकात.
 17. गिरायकाच्या संमती बगर बँक रिणां खातीर विमो अशा तरेच्यो व्हॅल्यु एडेड सेवा लागू करूंक शकनात.
 18. खरेदी करतना वेपारी क्रॅडीट कार्डाचो 16 आंकड्यांचो क्रमांक बरोवन घेता हाची जतनाय घेयात.
 19. धनादेशाचेर बरयतना स्वताच्या पॅनान बरयात कारण घोटाळे करपी लोक “जादुचे पॅन” वापरतात जे गरमेन सोपेंपणान पुसूंक मेळटा.

बँकींग लोकपालाचो संपर्क तपशील

क्रॅडीट/डेबीट कार्ड वापरकर्ते

 • क्रॅडीट कार्डाचे विवरण तपासात. नेमान. जो मेरेन विवरण मेळना आनी ताची तपासणी जायना तो मेरेन वेव्हाराच्यो सगल्यो पावती सांबाळून दवरात.
 • तुमच्या क्रॅडीट/डेबीट कार्डाच्या फाटल्या वटेन सय करात.
 • क्रॅडीट कार्डाच्या फाटले वटेन बरयिल्लो 3 आंकड्यांचो CVV क्रमांक याद दवरात. तो गुप्त क्रमांक आसा जो ऑनलायन वेव्हार करतना वापरचो पडटा. तुमी CVV क्रमांक याद दवरल्या उपरांत तो पुसून वडयात/लिपयात.
 • तुमच्या क्रॅडीट / डेबीट कार्डाचेर मोबायल शिटकावणी सेवा सक्रीय करात.
 • तुमच्या सगल्या हालीच्या मोबायल /टॅलीफोन क्रमांक, ई-मेल नामो, राबितो नाम्या विशीं कार्ड जारी करतल्यांक अद्यावत करात.
 • तुमकां कार्ड रद्द करपाचे आसल्यार कार्ड जारी करतल्या कडल्यान पावती घेयात.
 • कार्डाच्या दोनीय वटेनची प्रत केन्नाच कोणाकय दिवनाकात, बँक कर्मचाऱ्यांक लेगीत.
 • ATM तल्यान रक्कम काडतना, लागीं दुसरी खंयचीय व्यक्ती ना हाची जतनाय घेयात, जरी तो सुरक्षा रक्षक वा बँक कर्मचारी आसलो तरीय.
 • जर कार्ड शेणले/चुकिचे सुवातेर दवरले जाल्यार कार्ड जारी करतल्यांक ते निश्क्रीय करपा खातीर बेगोबेग म्हायती दियात आनी तुमच्या विनंतीचो संदर्भ क्रमांक घेयात.
 • ATM तल्यान रक्कम काडटना कोणाचीय मजत घेवनाकात.
 • फोन, ई-मेलाचेर केन्नाच क्रॅडीट कार्डाचो तपशील दिवनाकात.
 • तुमच्या पर्सींत खूप कार्डा दवरनाकात.
 • क्रॅडीट कार्डाचे सगले तपशील जशे की ताचे क्रमांक, वैधता सोंपपाची तारीख, गिरायक काळजी क्रमांक बरोवन दवरात.
 • फकत सुरक्षीत संकेतथळाचेर क्रॅडीट कार्डान वेव्हार करात. सुरक्षीत संकेतथळाचो URL https:// सावन सुरु जाता.
 • बँको फोन वा ई-मेला वरवीं कार्डा कडेन संबंदीत कसलीय म्हायती मागनात. ई-मेला वरवीं मेळिल्ल्या अशे तरेच्या विनंतीक प्रतिसाद दिवनाकात.
 • नोंदणी करचे खातीर खंयचेय संकेतथळाक कार्डाचो तपशील दिवनाकात, जरी तांणी ती म्हायती वापरचे ना अशे जाहीर केल्ले आसले तरीय.
 • खंयच्या ऑनलायन वेव्हारा खातीर बँकेन उपलब्ध करून दिल्लो एक वेळाचो पासवर्ड, मोबायल अलर्ट अशे तरेची सुरक्षा वैशिश्ट्या नोंद करात आनी वापरात.
 • बँकांनी उपलब्ध करून दिल्ल्या अनाधिकृत वापरा खातीर क्रॅडीट/ डेबीट कार्डां खातीर विमो घेयात.
 • तुमच्या संगणकाचेर सगली वायरस विरोधी ॲप्लिकेशनां अद्यावत करात.
 • क्रॅडीट कार्ड/डेबीट कार्डाचेर सायबर कॅफे वा भौशीक सुवातांनी कसलोय वेव्हार करप टाळात. जर तुमकां पर्याय ना आनी अशे सुवातेर तुमकां कार्ड वापरचे पडटा जाल्यार तुमचो पासवर्ड, PIN बेगोबेग बदलात.
 • थारावीक काळान तुमचो पासवर्ड/पीन बदलात.
 • तुमचो पासवर्ड वा पीन खंयचेय सुवातेर बरयनाकात.

ई-वाणिज्य

 • तुमी खरेदी करपाक इत्सूक आसात ती ई-वाणिज्य संकेतथळां तुमी जे उत्पादन खरेदी करूंक सोदतात त्या उत्पादनाचे अधिकृत विक्रेते आसात वा ना हे उत्पादक / वितरकां कडेन तपासून पळयात. विक्री उपरांतची वॉरंटी सामान्यपणान कंपनी वा अधिकृत आयातदार दितात.
 • सायबर कॅफे वा भौशीक Wi-Fi जशे की विमानतळां, खरेदी मॉलां अशे सुवातेर स्मार्ट फोनांचेर खरेदी करप टाळात. क्रॅडीट / डेबीट कार्डां वरवीं फारीकपण करूंक सायबर कॅफे आनी भौशीक Wi-Fi खुप असुरक्षीत आसात.
 • ऑनलायन खरेदी खातीर विश्वासू फारीकपण मार्गा वरवीं फकत विश्वासू संकेतथळा वापरात. विश्वासू संकेतथळा https:\\.......कडल्यान सुरु जातात.
 • टॅलीफोन / वीजेची बिलां फारीक करतना, उपकार करून “फारीक करात” क्लीक करच्या आदी गिरायक क्रमांक, बील क्रमांक वा टॅलीफोन क्रमांक सारखे भरल्यात हाची जतनाय घेयात. तयार जाल्ली अशे तरेची पावती संगणकाचेर सेव दवरपाक शकता. फारीकपण पावती प्रिन्ट करप टाळात.
 • वेव्हार सामाधानकारकपणान पूर्ण जाय मेरेन ऑर्डर, फारीकपण हांच्या कडेन संबंदीत सगले एसएमएस सेव करून दवरात.
 • ऑनलायन शॉपींग स्टोराचेर कसलीय खरेदी करच्या आदी; उपकार करून संकेतथळान आपल्या लींकाचेर ‘आमका संपर्क करात’ ह्या लिंकाचेर टॅलीफोन क्रमांक, ई-मेल नामो, टपाल नामो ह्या गिरायक काळजीचो योग्य तपशील दिला हाची जतनाय घेयात. शक्य आसल्यार कांय उत्पादनां विशीं कांय म्हायती मेळोवपाक टॅलीफोन क्रमांकाचेर फोन करून वा ई-मेल नाम्याचेर मेल धाडून तो तपशील तपासून पळयात.
 • कपडे, बॅगां, फर्नीचर, सोबेच्यो वस्तू, रांदच्या कुडींतल्यो वस्तू अशे तरेच्या सामानाची सोबाय जशे की रंग, डिजायन आनी आकार जी संकेतथळाचेर दाखयल्या ती वितरीत जाल्ल्या उत्पादनां परस वेगळी दिसूंक शकता. असे तरेची उत्पादनां खरेदी करतना उपकार करून काळजी घेयात.
 • संकेतथळांचेर दिल्ल्या अविश्वसनीय वा अवास्तव वाणिज्यीक येवजण्यांक बळी पडनाकात.
 • लींक, जायरात हांचेर क्लीक करून खरेदी करनाकात.
 • ऑर्डर फॉर्माचेर पुराय तपशील दियात, मोबायल क्रमांक. ई-मेल नाम्या सयत.
 • वितरण लागणूक, पयशे परते करपाचे धोरण आनी वॉरंटी बदलाची प्रक्रिया, विक्री उपरांतची सेवा सुविधा, येता तेन्ना सदोश माल/ मृत आनी हेर खंयचीय सूचना जी वितरणाच्या वेळार पाळप गरजेची आसा ताच्या अटींचो पुराय अभ्यास करात.
 • नोंदणीकृत ऑर्डरीची तपशिलान नोंद दवरात आनी फारीकपणाच्या पुश्टीचो संदर्भ क्रमांक बरोवन दवरात.
 • खरेदी करच्या आदी फायन प्रिन्ट वाचात.
 • उत्पादन ऑर्डर करच्या आदी जायत्या ई-वाणिज्य संकेतथळांचेर आशिल्ल्या दरांची तुळा करात.
 • तुमकां मेळ्ळ्या उपरांत बॉक्स बेगोबेग उक्तें करात आनी ते फुटला वा मृत जाला जाल्यार तपासात.
 • उत्पादन तुमच्या ऑर्डरी प्रमाणें वितरीत जाला जाल्यार तपासात.
 • जरी उत्पादन “फारीक करात वा कॅश ऑन डिलीवरी (POD) तत्वांचेर” खरेदी केला, जाल्यार डिलीवरी करपी मनशाक पयशे फारीक करच्या आदी उत्पादन तपासात. फारीक करच्या आदीं जरी डिलीवरी करपी मनीस तुमकां उत्पादन तपासपाक दिना जाल्यार उत्पादन घेवपाक न्हयकार दियात.
 • तुमी रावतात त्या सुवाते लागीं कंपनीचे अधिकृत सेवा केंद्र आसा जाल्यार तपासात.
 • तुमी रावतात त्या सुवाते लागीं कंपनीचे अधिकृत सेवा केंद्र आसा जाल्यार तपासात.
 • कांय उत्पादनां कंपनीच्या अधिकृत प्रतिनिधीन स्थापीत करप गरजेचे आसा. उत्पादनांत कसलोय उणाव आसत वा फुटिल्ले आसत ते पळोवपा खातीर डिलीवरी केल्ली बॉक्सा अधिकृत प्रतिनिधीन उक्ती करपाची सुचोवणी सामान्यपणान कंपनी दितात. कसल्याय उणावा खातीर तांच्या कडल्यान अहवालाचेर सय करून घेयात.
 • फटीची उतरां, अतिशयोक्तीचे दावे, वा फुकट येवजण, सर्त हांकां बळी पडनाकात.
 • शक्य आसल्यार हेर उपेगकर्त्यांचो नियाळ / मत पळयात.
 • अनैतीक वेपार पद्दती पासून हेरांची राखण करपा खातीर कंपनी वांगडा कसल्याय वायट अणभवाचे तुमचें मत दिवन तुमची जबाबदारी पुराय करात.

स्रोत: राज्य गिरायक हॅल्पलायन गिन्यान पोर्टल

2.90196078431
तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
Back to top