शॅर
Views
  • राज्य Review in Process

गिरायक शिक्षण

ह्या विभागांत गिरायक शिक्षणा कडेन संबंदीत म्हायती आसपावीत आसा

गिरायक शिक्षणा संदर्भांत परत परत विचारिल्ले प्रस्न
ह्या विशया खाला गिरायकांक शिक्षीत करूंक परत परत विचारिल्ले प्रस्न उपलब्ध आसात.
गिरायक हक्क आनी जबाबदारी
ह्या भागांत गिरायकांच्या हक्कां कडेन संबंदीत म्हायती आसा
राष्ट्रीय गिरायक हॅल्पलायन
ह्या भागांत राष्ट्रीय गिरायक हॅल्पलायन कडेन संबंदीत म्हायती दिल्या.
हॅल्पलायन आनी गिरायक सेवा केंद्र
ह्या पानार हॅल्पलायन आनी गिरायक सुविधा केंद्र आनी तांचे संपर्क क्रमांक ह्या विशीं म्हायती आसपावता.
गिरायकां खातीर सल्ले
ह्या विभागांत, विवीध सेवांचेर गिरायकां खातीर उपलब्ध सल्ल्या कडेन संबंदीत म्हायती आसा
Back to top