शॅर
Views
 • राज्य Open for Edit

बेटी बचाव बेटी पढाव

ह्या विशयांत बेटी बचाव बेटी पढाव येवजणे संदर्भांत म्हायती आसा.

बेटी बचाव, बेटी पढाव (बीबीबीपी) येवजण चली भुरग्यांचें प्रमाण कमी जावपाचो मुद्दो हाताळूंक ऑक्टोबर, 2014त चालीक लायिल्ली. ही येवजण 22 जानेवारी, 2015त हरयाणातल्या पानिपत वाठारांत चालीक लायिल्ली. बायला आनी भुरगी कल्याण मंत्रालय, भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालय आनी मनीस संसाधन उदरगत मंत्रालय ह्या मंत्रालयांनी एकठांय येवन हें पावल उबारला.

सोदिल्ले जिल्ले

पयलो टप्पो

2011च्या जनगणनेप्रमाण कमी चली भुरग्यांचें प्रमाण आशिल्ल्या आदाराचेर 100 जिल्ले सोदून काडल्यात आनी दरेक राज्यांत कमीत कमी एक जिल्लो आसा अशी सगळी राज्यां आनी संघ प्रदेश आसपावीत केल्यात. जिल्ले निवडपाचें तीन निकश हेः

 • राष्ट्रीय सरासरीपरस सकयल आशिल्ले जिल्ले (87 जिल्ले/23 राज्यां)
 • राष्ट्रीय सरासरीपरस वयर आशिल्ले पूण घसरण दाखयल्ले जिल्ले (8 जिल्ले/8 राज्यां)
 • राष्ट्रीय सरासरीपरस वयर आशिल्ले आनी वाड दाखोवपी जिल्ले (5 जिल्ले/5 राज्यां)

निवडल्यात जाका लागून वेवसायीक समाजीक जापसालदारकीचो (सीएसआर) स्थर तिगोवन दवरता आनी हेर जिल्ले सर्त करपाक शकता आनी तांच्या अणभवातल्यान शिकपाक शकता.

दुसरो टप्पो

येवजण फुडें 918 परस कमी सीएसआर आशिल्ल्या 11 राज्यां/संघ प्रदेशांतल्यान निवडिल्ल्या आनीक 61 जिल्ल्यांनी चालीक लायल्या. आनीक जिल्ल्यांची वळेरी मेळोवपाक हांगां क्लिक करात.

हेतू

 • लिंग पक्षपात निवडीचेर आळाबंद हाडप
 • चली भुरग्यांक जिवीत दवरप आनी तांच्या सुरक्षेची जतनाय घेवप
 • चली भुरग्यांक शिक्षण मेळटा हाची जतनाय घेवंक

रणनिती

 • चली भुरग्यांक समान म्हत्व आनी ताचें शिक्षणाक उर्बा दिवपाक तिगून उरपी समाजीक चालना आनी संपर्क मोहीम.
 • भौशीक चर्चेंत सीएसआर/एसआरबीत जाल्ल्या कमीचो मुद्दो मांडप, जातून सुदारणा जाल्यार ती बरें प्रशासन दाखयतले.
 • तिव्र आनी एकात्मीक कृती करपाक सीएसआरांत कमी आशिल्ले लिंग गंभीर जिल्ले आनी शारांचेर भर दिवप.
 • समाज बदल हाडपाक मध्यस्त म्हूण थळाव्या समाज/बायला/युवा गटांच्या भागीदारीन पंचायती राज संस्था/शारी थळाव्यो संस्था/तळागळातले कामगारांक चालना दिवप आनी प्रशिक्षण दिवप.
 • लिंग आनी भुरग्यांच्या हक्कांच्या मुद्द्यांचेर सेवा पुरोवपी रचना/येवजण्यो आनी कार्यावळी जाय तसो प्रतिसाद दिवपी आसा हाची जतनाय घेवप.
 • जिल्लो/गट/तळागळाच्या स्थराचेर आंतर-विभागीय आनी आंतर-संस्था एककेंद्राभिमुखताची जतनाय घेवप.

प्रकल्प चालीक लावप

 • येवजणेच्या अर्थसंकल्पी नियंत्रण आनी प्रशासनाखातीर केंद्रातल्यान बायला आनी भुरगी उदरगत मंत्रालय जापसालदार आसतले.
 • राज्य स्थराचेर, येवजणेची एकंदर दिशा आनी चालीक लावपाची जापसालदारकी बायला आनी भुरगी उदरगत खात्याच्या सचिवाचेर आसतली.
 • जिल्लो स्थराचेर, जिल्लो कृती आराखडो परिणामकारक रितीन चालीक लावपाक, देखरेख आनी पर्यवेक्षण करपाची जापसालदारकी जिल्लोधिकारी/उप आयुक्ताच्या फुडारपणाखाला जिल्लो कृती दळ, संबंदीत खात्यांच्या प्रतिनिधीत्व धरून जिल्लो कायदो सेवा प्राधिकरणासयत (भलायकी आनी कुटुंब कल्याण, योग्य प्राधिकरण (पीसी आनी पीएनडीटी), शिक्षण, (पंचायत राज/ग्रामीण उदरगत, पुलीस) हांचेर आसतली.
 • गट स्थराचेर, गट कृती आराखडो परिणामकारक रितीन चालीक लावपाक, देखरेख आनी पर्यवेक्षण करपाक आदार दिवपाक उप विभागीय न्यायदंडाधिकारी/उप विभागीय अधिकारी/गट विकास अधिकारी (संबंदीत राज्य सरकार थारायता त्या प्रमाण) हांच्या अध्यक्षतेखाला एक गट स्थरीय समिती घडयतले.
 • ग्राम पंचायत/प्रभाग स्थराचेर – आराखड्याखाला परिणामकारक रितीन कामकाज घडोवन हाडपाक एकंदर समन्वय आनी पर्यवेक्षणाक संबंदीत ग्राम पंचायत/प्रभागाचेर अधिकार आशिल्ल्या संबंदीत पंचायत समिती/प्रभाग समिती (संबंदीत राज्य सरकार थारायता त्या प्रमाण) जापसालदार आसतली.
 • गांव स्थराचेर – गांवातली भलायकी स्वच्छता आनी पोशण समिती (पंचायतींच्या उप समितीन मान्यताय दिल्ली) आराखडो गांव स्थराचेर चालीक लावंक आनी देखरेख करूंक मार्गदर्शन आनी आदार दितली. सीएसआर मुद्द्याचेर जागृताय घडोवप, म्हायती एकठांय करप, चली भुरगे आनी तांच्या घरच्यां संदर्भांत येवजण/कार्यावळीविशी म्हायतीचो प्रसार करप आदी सारकील्यो गजाली करून मुखेल कामगार (एडब्ल्युडब्ल्यु, एएसएचए आनी एएनएम) कृती घडोवन हाडटलें.
 • सोदून काडिल्ले शार/नगरी वाठार – पालिका म्हामंडळांच्या एकंदर मार्गदर्शन आनी फुडारपणाखाला येवजण चालीक लायतलें.

स्त्रोतः बायला आनी भुरगी उदरगत मंत्रालय

2.72093023256
तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
Back to top