होम / समाज-कल्याण / बायला आनी भुरगी उदरगत / खोया-पाया – बेपत्ता आशिल्ल्या आनी मेळिल्ल्या भुरग्यांक सोदप
शॅर
Views
  • राज्य Open for Edit

खोया-पाया – बेपत्ता आशिल्ल्या आनी मेळिल्ल्या भुरग्यांक सोदप

खोया-पाया संकेतथळ – बेपत्ता आशिल्ल्या आनी मेळिल्ल्या भुरग्यांची म्हायती दिवपा घेवपाक नागरीकांखातीरचें संकेतथळाविशीची म्हायती ह्या पानाचेर दिल्या.

खोया-पाया संकेतथळ बेपत्ता आशिल्ल्या आनी मेळिल्ल्या भुरग्यांची म्हायती दिवपा घेवपाक नागरीकांखातीरचें संकेतथळ. बायला आनी भुरगी उदरगत मंत्रालय आनी इलॅक्ट्रॉनीक्स आनी म्हायती तंत्रगिन्यान खात्यान ते तयार केला.

खोया-पायाची विशिश्टां

खोया-पाया संकेतथळ एक सक्षम मंच आसा जंय भारताचो खंयचोय नागरीक नोंद जावपाक शकता आनी सकयल दिल्ल्यो गजाली मुखार हाडपाक शकता

  • बेपत्ता भुरगे, तशेंच वेळ वगडायनासतना ते खंय आसात ताची म्हायती दिवप.
  • मेळिल्ले भुरग्यांची म्हायती ह्या संकेतथळाचेर दिवपाक शकता.
  • मजकूर, फोटो, व्हिडियो आनी हेर पध्दतीच्या आदाराचेर म्हायती खोया-पाया संकेतथळाचेर दिवपाक शकता.
  • मुळावी चांचणी केल्या उपरांतच केशी संकेतथळाचेर लोकांक दिसता अशी करतले.

संबंदीत स्त्रोत

  1. खोया-पाया संकेतथळाचेर चडशे विचारिल्ले प्रस्न
  2. संकेतथळ वापरपाक सुचना

स्त्रोतः खोया-पाया संकेतथळ

2.95744680851
तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
Back to top