होम / समाज-कल्याण / ग्रामीण गरिबी उपशमन / येवजण्यो – ग्रामीण उदरगत खातें
शॅर
Views
  • राज्य Open for Edit

येवजण्यो – ग्रामीण उदरगत खातें

ह्या भागांत ग्रामीण उदरगत खात्या संदर्भांतल्यो म्हत्वाच्यो येवजण्यो आसपावीत केल्यात

राष्ट्रीय रूरबन अभियान (एनआरयुएम)
ह्या विशयांत श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन अभियाना (एसपीएमआरएम) विशी माहिती दिल्या.
दिनदयाळ अंत्योदय योजना
ह्या विशयांत दिनदयाळ अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण उदरर्निवाह अभियान संदर्भांत माहिती दिल्या.
Back to top