होम / समाज-कल्याण / अपंगुळांचें कल्याण / एक्सेसिबल इंडिया मोहीम
शॅर
Views
  • राज्य Open for Edit

एक्सेसिबल इंडिया मोहीम

एक्सेसिबल इंडिया मोहीम–सुगम्य भारत अभियानाविशी ह्या विशयांत म्हायती दिल्या.

अपंगत्व आशिल्ल्या व्यक्तीचें हक्क

अपंगत्व आशिल्ल्या लोकांक विश्वव्यापी सुलभता दिवप म्हत्वाची जाका लागून तांकां समान संद मेळोवपाक मेळटली आनी स्वतंत्रपणान रावपाक मेळटलें तशेंच समावेशक समाजांत जिवीताच्या सगळ्या पैलूनी तांकां पुरायपणान वांटो घेवंक मेळटलो.

अपंगत्व आशिल्ल्या नागरीकांक (समान संद, हक्कांचें संरक्षण आनी पुरायपणान वांटेकार जावप) कायदो, 1995च्या 44, 45 आनी 46 कलमानी येरादारीत भेदभाव करप ना, रस्त्यांचेर भेदभाव करप ना तशेंच तयार केल्ल्या वातावरणांत भेदभाव करप ना हे स्पश्टपणान दिला. भारत वांगडी देश आशिल्ल्या अपंगत्व आशिल्ल्या लोकांच्या हक्कांचेर एकवटीत राष्ट्रसंघाच्या परीशदेच्या 9 कलमाखाला अपंगत्व आशिल्ल्या लोकांक मुखार दिल्ले गजाली खातीर सुलभता दिवपाची जतनाय घेवपाचें कर्तव्य सरकारांचेर आसतले अ) म्हायती, ब) येरादारी क) शारीरिक वातावरण ड) संपर्क तंत्रगिन्यान आनी इ) सेवा तशेंच आपत्कालिन सेवांक सुलभता. खात्यान आशिया आनी पेसिफीकच्या अपंगत्व आशिल्ल्या लोकांखातीरच्या आशिया आनी पेसिफीकाखातीरच्या एकवटीत राष्ट्रसंघाच्या अर्थीक आनी समाजीक आयोगाच्या कार्यकारी गटाची आशिया आनी पेसिफीकाखातीरच्या एकवटीत राष्ट्रसंघाच्या अर्थीक आनी समाजीक आयोग सचिवालयाच्या जोड पालवान नवी दिल्लींत 2-3 मार्चाक दुसरे सत्र घेतलें. अपंगत्व आशिल्ल्या लोकांचें ‘हक्क खरे करात’ ही इंच्योन रणनिती चालीक लावपाचेर देखरेख दवरूंक आशिया आनी पेसिफीकाखातीरच्या एकवटीत राष्ट्रसंघाच्या अर्थीक आनी समाजीक आयोग सचिवालयान हो कार्यकारी गट घडयला. इंच्योन रणनितीची तिसरी मोख शारीरिक वातावरण, भौशीक येरादारी, ज्ञान, म्हायती आनी संपर्क ह्या गजालींचेर भर दिता.

एक्सेसिबल इंडिया मोहीमेचें (सुगम्य भारत अभियान) हेतू

समाजीक न्याय आनी सुशक्तीकरण, अपंगत्व आशिल्ल्या लोकांचें सुशक्तीकरण खात्यान विश्वव्यापी सुलभता मेळोवपाखातीर जी अपंगत्व आशिल्ल्या लोकांक समान संद मेळोवपाक आनी स्वतंत्रपणान रावपाक दितली तशेंच समावेशक समाजाच्या सगळ्या पैलूनी पुरायपणान वांटेकार जावंक दितली ताचेखातीर एक्सेसिबल इंडिया मोहीम ही देशव्यापी मोहीम तयार केल्या. तयार केल्ल्या वातावरणात, येरादारी यंत्रणेत आनी म्हायती आनी संपर्क यंत्रणेत सुलभता वाडोवपाची मोख मोहीमेची आसा.

वापरपी रणनिती

ह्या मोहीमेखातीर वेगवेगळ्या आवाठाच्यो रणनिती हातांत घेतले जातून मुखेल भाग म्हळ्यार अ) मोहीमेची फुडा-यांनी प्रसिध्दी करप ब) भौशीक जागृताय क) कार्यशाळा घेवन क्षमता वाडोवप ड) हस्तक्षेप (कायदेशीर रचना, तंत्रगिन्यान उपाय, स्त्रोत निर्मिती आदी) आनी इ) भौशीक-खासगी भागीदारींत कॉर्पोरेट क्षेत्रातल्या यत्नांक शक्त दिवप. सुलभतेविशी जागृताय घडोवन हाडप आनी सुलभ इमारती, सुलभ येरादारी आनी सुलभ संकेतथळा आदी घडोवपाक आदार दिवंक अपंगत्व आशिल्ल्या लोकांचें सुशक्तीकरण खाते राज्यांकडेन समजीकायेची कबलात करतले.

प्रस्तावीत उदरगत

ह्या येवजणेखाला,

  • राष्ट्रीय राजधानी शारांत आनी सगळ्या राज्यांच्या राजधानीत कमीत कमी 50 टक्के सरकारी इमारती अपंगत्व आशिल्ल्या लोकांक जुलै 2018 मेरेन सुलभ करतले.
  • देशातले सगळे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आनी ए1, ए आनी बी गटातली रेल्वे स्थानकां जुलै 2016 मेरेन पुरायपणान सुलभ करतले.
  • समाजीक न्याय आनी सुशक्तीकरण मंत्रालयान तयार केल्ल्या मोहीमेप्रमाण, देशांतली कमीत कमी 10 टक्के सरकारी मालमत्तेची भौशीक येरादारी ह्या लोकांखातीर मार्च 2018 मेरेन पुरायपणान सुलभ करतले.
  • केंद्र सरकार आनी राज्य सरकारांनी जारी केल्ले कमीत कमी 50 टक्के भौशीक दस्तावेज अपंगत्व आशिल्ल्या लोकांखातीर मार्च 2018 मेरेन सुलभ दर्ज्याचे आसतले.

स्त्रोत :

  1. पीआयबी
  2. अपंगत्व आशिल्ल्या लोकांचें सुशक्तीकरण खाते, समाजीक न्याय आनी सुशक्तीकरण मंत्रालय, भारत सरकार
2.71052631579
तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
Back to top