होम / समाज-कल्याण / अनुसूचीत जमाती कल्याण / स्टँड अप इंडिया येवजण
शॅर
Views
  • राज्य Open for Edit

स्टँड अप इंडिया येवजण

अनुसुचीत जात/अनुसुचीत जमात आनी बायल उद्देजकांखातीर स्टँड अप इंडिया येवजणेविशीची म्हायती ह्या विशयांत दिल्या.

बायला आनी अनुसुचीत जात आनी जमातीमदी उद्देजकतेक उर्बा दिवपाचो ध्येय स्टँड अप इंडिया येवजणेचो आसा. भारत सरकाराचे अर्थ मंत्रालय, अर्थीक सेवा खाते ही येवजण चालीक लायता.

दरेकी बँकेच्या फांट्यांत कमीत कमी दोन ह्या सारकीले प्रकल्प, सरासरी प्रत्येक गटाच्या उद्देजकाक एक हाची तजवीज करून दिवपाचो हेतू आसा. ही येवजण चालीक लागिल्ल्याक सावन 36 म्हयन्यांत कमीत कमी 2.5 लाख कर्जदारांक ताचो लाव जावपाची आस्त आसा.

येवजणेची म्हायती

  • अनुसुचीत जात/अनुसुचीत जमात आनी बायला कर्जदारांक आदार दिवपाचेर भर आसा.
  • लोकसंख्येतल्या सारकी सेवा पावंक नाशिल्ल्या विभागामेरेन पावंक मान्यतायेचो एकंदर हेतू म्हळ्यार संस्थात्मक रीण रचनेक शक्त दिवप आनी तांकां 7 वर्सामेरेन रीण फारीक करपाक शकता अशें बँक रीण मेळोवन दिवप तशेंच अनुसुचीत जात, अनुसुचीत जमात आनी बायला कर्जदारांक बीगर शेती वाठारांत हिरवेचार (ग्रीनफिल्ड) उद्देजकतेन 10 लाख रूपया ते 100 लाख रूपया दिवप.
  • ह्या येवजणेखाला रीण योग्य रितीन सुरक्षीत आनी रीण हमी येवजणेवरवी रीण हमी आदार दितले जाका अर्थीक सेवा खाते उपनिवेशी आसतले आनी राष्ट्रीय रीण हमी विश्वस्त कंपनी कामकाज यंत्रणा आसतली.
  • संयुक्त रीणाचें समास पयशे 25 टक्क्यामेरेन आसतले. राज्य येवजणेबरोबर एककेंद्राभिमुखता जाल्यार कर्जदारांक समाज पयशाची खरी गरज कमी जावपाची शक्यताय आसा.
  • वेळ वता तसो, क्रेडीट ब्युरोवरवी कर्जदारांचो रीणाचो इतिहास तयार करपाचो प्रस्ताव आसा.

स्त्रोतः पीआयबी

2.97777777778
तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
Back to top