शॅर
Views
 • राज्य Open for Edit

वन बंधु कल्याण येवजण

आदिवासी कल्याण मंत्रालयाच्या वन बंधु कल्याण येवजणेविशी ह्या विशयांत म्हायती दिल्या.

येवजणेविशी

आदिवासी लोकांच्या कल्याणाखातीर भारत सरकाराच्या आदिवासी वेव्हार मंत्रालयान वनबंधु कल्याण येवजण चालीक लायल्या. आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तेलंगण, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ, राजस्थान, महाराष्ट्र आनी गुजरात ह्या राज्यांतल्या दरेकी एका गटांत प्रायोगीक तत्वाचेर ही येवजण चालीक लायल्या.

ह्या येवजणेखाला सरकार आदिवासींखातीर वेगवेगळ्या सुविधांच्या उदरगतीखातीर दरेका गटाक 10 कोटी रूपया दिता. संबंदीत राज्यांच्या शिफारसीचेर हे गट निवडल्यात आनी थंय सामकी कमी साक्षरताय आसा. ही येवजण साधनसुविधा मदी आशिल्लो उणाव पयस करप आनी अनुसुचीत जमात आनी हेर समाजीक गटांमदी आशिल्ल्या मनीस उदरगत निर्देशांत मदलो फरक उणो करपाचेर भर दिता. बरो निकाल मेळटा असो दृश्टीकोन दवरून केंद्रीय मंत्रालय/खाती आनी राज्य सरकारांची वेगवेगळ्यो उदरगतीच्यो येवजण्यो एककेंद्राभिमुखता करपाचेर ही येवजण भर दिता. सुरवातेक गटाच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुळेंत कमीत कमी 33 टक्के आदिवासी लोकसंख्या आशिल्ल्या वाठाराचेर भर दितले.

 • आदिवासी लोकांक म्हाल आनी सेवा दिवपा घडयल्ल्यो सध्याच्यो संस्था घटमूट करपाक आदिवासी मंत्रालयान पावला उबारल्यात त्यो म्हळ्यार एकात्मीक आदिवासी उदरगत यंत्रणा/एकात्मीक उदरगत प्रकल्प आनी जंय गरज आसा थंय नव्यो घडोवप.
 • ह्या कामाखातीर राज्य सरकाराक दिल्लो निधी ह्यो संस्था घटमूट करून आनीक घट संस्थात्मक यंत्रणा तयार करपाक ताचो वापर योग्य तरेन जावपाक जाय.

ल्हान रान उत्पाद

ल्हान रान उत्पाद चडशें फावट मागणी आनी पुरवणेच्या स्वता कायम उरपी प्रक्रिये बदला वेपा-यांनी थारायल्ली नासता. ह्या सारकीले रानांत रावपी नागरीकांक तांच्या हक्का पसून वंचीत दवरचें न्ही हाची जतनाय घेवंक येवजण चालीक लावप. ह्या येवजणेखाला ल्हान रान उत्पादाखातीर चडांत चड विकपाचें मोल सुरवातेक परिशिश्ट 5 राज्यांत चालीक लायता. राज्यांतल्या वेगवेगळ्या मंडीनी ख-या वेळाच्या आदाराचेर ल्हान रान उत्पादाचें सध्याचें मोल दाखोवंक एक संकेतथळय सुरू केला.

आसपावीत केल्ले उत्पाद

ह्या कार्यावळींत 12 ल्हान रान उत्पाद आसपावीत केल्यात, ते म्हळ्यार

 1. तेंडू पाना
 2. बांबू
 3. माहुवा बियो
 4. पत्रावळीची पानां
 5. लाक
 6. चिरोंजी
 7. रानवटी मोह
 8. आंवळो
 9. चिंच
 10. गम (गम कराया) आनी
 11. करंजी.

स्त्रोतः प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो

2.80952380952
तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
Back to top