होम / समाजकल्याण प्रदाय
शॅर
Views
  • राज्य Review in Process

समाजकल्याण प्रदाय

एक्सेसिबल इंडिया मोहीम
एक्सेसिबल इंडिया मोहीम–सुगम्य भारत अभियानाविशी ह्या विशयांत म्हायती दिल्या.
प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना
ह्या विशयांत प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेव्हाय) ह्या येवजणेच्या उद्देशां आनी मार्गदर्शक तत्वांविशीची माहिती दिल्या.
बेटी बचाव बेटी पढाव
ह्या विशयांत बेटी बचाव बेटी पढाव येवजणे संदर्भांत म्हायती आसा.
बॅंकींग सेवेचेर सल्लो
ह्या विभागांत बॅकींग सेवे कडेन संबंदीत म्हायती आसा
भोंवडेकारां खातीर सल्ले
ह्या विभागांत भोंवडेकारां खातीर सल्ल्या कडेन संबंदीत म्हायती आसपावता
कायद्याची मजत
ह्या पानांत समाजांत आशिल्ल्या दुर्बळ गटांक मुफ्त कायद्याची मजत दिवपाचो आसपाव आसा.
खोया-पाया – बेपत्ता आशिल्ल्या आनी मेळिल्ल्या भुरग्यांक सोदप
खोया-पाया संकेतथळ – बेपत्ता आशिल्ल्या आनी मेळिल्ल्या भुरग्यांची म्हायती दिवपा घेवपाक नागरीकांखातीरचें संकेतथळाविशीची म्हायती ह्या पानाचेर दिल्या.
गिरायक शिक्षणा संदर्भांत परत परत विचारिल्ले प्रस्न
ह्या विशया खाला गिरायकांक शिक्षीत करूंक परत परत विचारिल्ले प्रस्न उपलब्ध आसात.
गिरायक हक्क आनी जबाबदारी
ह्या भागांत गिरायकांच्या हक्कां कडेन संबंदीत म्हायती आसा
ग्रामीण उदरगत मंत्रालय
ह्या विशयांत ग्रामीण उदरगत मंत्रालय आनी ताच्या विभागा संदर्भांतली वेगवेगळी माहिती दिल्या.
डिजिटल इंडिया भूं अभिलेख आधुनीकरण कार्यावळ
ह्या विशयांत डिजिटल इंडिया भूं अभिलेख आधुनीकरण कार्यावळी संदर्भांत माहिती दिल्या.
दिनदयाळ अंत्योदय योजना
ह्या विशयांत दिनदयाळ अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण उदरर्निवाह अभियान संदर्भांत माहिती दिल्या.
राष्ट्रीय गिरायक हॅल्पलायन
ह्या भागांत राष्ट्रीय गिरायक हॅल्पलायन कडेन संबंदीत म्हायती दिल्या.
राष्ट्रीय रूरबन अभियान (एनआरयुएम)
ह्या विशयांत श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन अभियाना (एसपीएमआरएम) विशी माहिती दिल्या.
विमो वाठाराचेर सुचोवण्यो
ह्या विभागांत विमो वाठाराचेर म्हायती आसा.
समाज कल्याण
स्टँड अप इंडिया येवजण
अनुसुचीत जात/अनुसुचीत जमात आनी बायल उद्देजकांखातीर स्टँड अप इंडिया येवजणेविशीची म्हायती ह्या विशयांत दिल्या.
उदक विभाजन वेवस्थापन कार्यावळीं
ह्या विशयांत भारतांतल्या उदक विभाजन वेवस्थापन कार्यावळींविशी माहिती दिल्या.
तंत्रीक उदरगत, विस्तार आनी प्रशिक्षण
ह्या विशयांत तंत्रीक उदरगत, विस्तार आनी प्रशिक्षण संदर्भांतली माहिती दिला.
वन बंधु कल्याण येवजण
आदिवासी कल्याण मंत्रालयाच्या वन बंधु कल्याण येवजणेविशी ह्या विशयांत म्हायती दिल्या.
सुविधां खातीर सुचोवण्यो
ह्या विभागांत सुविधां वयल्या सुचोवण्यांची म्हायती आसपावता
हॅल्पलायन आनी गिरायक सेवा केंद्र
ह्या पानार हॅल्पलायन आनी गिरायक सुविधा केंद्र आनी तांचे संपर्क क्रमांक ह्या विशीं म्हायती आसपावता.
Back to top