शॅर
Views
 • राज्य Open for Edit

भारत नवजात शिशू कृती आराखडो

ह्या विशयांत भारत नवजात शिशू कृती आराखड्या विशी माहिती दिल्या.

भारत नवजात शिशू कृती आराखडो (आयएनएपी) सप्टेंबर 2014त चालीक लायिल्लो, देशांत आळाबंद हाडपाक शकपी नवजात शिशूंक आनी आवयच्या पोटांतच नवजात शिशूंक मरण येवपाचें प्रमाण वेगान उणे करपाक म्हूण –नवजात शिशूंक मरण येवपाचें प्रमाण (एनएमआर) 2030 मेरेन एकोड्या आंकड्याचेर आनी पोटांतच नवजात शिशूंक मरण येवपाचें प्रमाण (एसबीआर) 2030 मेरेन एकोड्या आंकड्याचेर हाडपाच्या ध्येयान तो चालीक लायिल्लो. सध्या, वर्साक मार 7.47 लाख नवजात शिशूंक मरण येता. ही मोख पुराय केली काय, 2030 मेरेन वर्साक 2.28 लाख परस उण्या नवजात शिशूंक मरण येवपाचो अदमास आसा.

भारत नवजात शिशू कृती आराखडो (आयएनएपी) हो 67व्या संवसारीक भलायकी परिशदेन जून 2014त चालीक लायिल्ले संवसारीक दरेक नवजात शिशू कृती आराखडो (इएनएपी) हाका भारताची बांदिल जाप आसा, जो बायलां आनी भुरग्यांच्या भलायकी खातीर संवसारीक रणनिती फुडें व्हरता.

मोख

 • 2030 मेरेन एनएमआर एकोड्या आंकड्याचेर हाडपाक आळाबंद हाडपाक शकपी नवजात शिशूंक मरण येवप बंद करप, सगली राज्यां वैयक्तीक रित्या ही मोख 2035 मेरेन मेळयतलीं.
 • 2030 मेरेन एसबीआर एकोड्या आंकड्याचेर हाडपाक पोटांतच नवजात शिशूंक मरण येवप बंद करप, सगली राज्यां वैयक्तीक रित्या ही मोख 2035 मेरेन मेळयतलीं.

भारत नवजात शिशू कृती आराखड्याची (आयएनएपी) थोडक्यांत माहिती

 • भुरग्यांक वाटावपाक आनी विकासा खातीर राष्ट्रीय भलायकी मोहीम आनी कारवाय करपाक सांगप ह्या खाला सध्याची बांदिलकी वाडोवप
 • संवसारीक दरेक नवजात शिशू कृती आराखडो (इएनएपी) हाच्या समान आसा, देशाच्या विशेश प्रासंगीक गरजांच्या आदाराचेर बांदिलकी थारायता.
 • नवजात शिशूंक मरण येवपाचे प्रमाण 2030 मेरेन एकोड्या आंकड्याचेर हाडपाचो ध्येय, संवसारीक आराखड्याच्या पांच वर्सा फुडें.
 • पोटांतच शिशूंक मरण येता ते सोदून काडपाक आनीक बळकट देखरेख यंत्रणेचेर भर दिवप.
 • आळाबंद हाडपाक शकपी नवजात शिशूंक मरण येवप बंद करपाचेर, सेवेचो दर्जो सुधारपाचेर आनी जिते उरपाच्या भायर सेवेचेर भर दिवप.
 • बेगीन, ल्हान वा दुयेंत जल्माक येवपी ल्हान भुरग्यांक प्राधान्य दिवप – कारण सगल्या नवजात शिशूंक मरण येवपाच्या आंकड्यांत तांचो चड वांटो आसता.
 • चलयां आनी चले, ग्रामीण आनी शारी, गिरेस्त आनी गरीब आनी जिल्ले आनी राज्यां मदी समान विकास जाता हाची जतनाय घेवप
 • निपक्षपात, लिंग, सेवेचो दर्जो, एकाकेंद्राभिमुखता, जापसालदारकी आनी भागीदारी ह्या व्यापक एकीकरण तत्वां खाला मुखेल मार्गदर्शक तत्वां सोदून काडटा.
 • हस्तक्षेपाचे स खांबे सांगताः पुर्वधारणा आनी जल्मा पयली काळजी, जल्म दिवच्या आदी आनी जल्म दिवपा वेळार काळजी, नवजात शिशूची रोखडीच काळजी, निरोगी नवजात शिशूची काळजी, ल्हान आनी दुयेंत नवजात शिशूची काळजी, आनी नवजात शिशूक वाटावपा भायर काळजी घेवप.
 • उपाय घेवपाक शकपी दिशादर्शक आशिल्ले स्वताचे कृती आराखडे तयार करपाक राज्यांक वा जिल्ल्यांक आराखडो दिता

आयएनएपी – राष्ट्रीय मोख

मोख

सध्या

2017

2020

2025

2030

प्रभाव मोख

एनएमआर (दर 1000 जिते जल्म)

29

24

21

15

<10

एसबीआर (दर 1000 जिते जल्म)

22

19

17

13

<10

आटापा खाला हाडपाची मोख

सुरक्षीतपणान जल्म दिवप (संस्थांनी + एबीए वरवीं घरांनी जल्म दिवप (%)

76

90

95

95

95

जल्म दिल्या उपरांत एका वरां भितर स्तनपान करपाक सुरवात करप (%)

-

75

90

90

90

भुरग्यांक जल्मांक घालपाची प्रक्रिया अपरिपक्व आसल्यार उण्यांत उणे एक एनटेनेटल कॉर्टीकॉस्टिरियोड्स दिल्ली बायलां (%)

-

75

90

95

95

भलायकी सुविधांनी जल्मांक आयिल्ली भुरगीं जांकां जल्मातच श्वासाविरोधांतल्यान जिती उरल्यात (%)

-

75

90

95

95

एचबीएनसी खाला आशा कडल्यान घराक भेट दिवपाचे पुराय वेळापत्रक मेळिल्ली भुरगीं (%)

-

50

75

95

95

पू जाल्ले नवजात शिशू जांकां एएनएम कडल्यान जेंटामायसीन दिला (%)

-

50

75

75

75

एसएनसीयु सावन घरां धाडिल्ले नवजात शिशू जाची खबर एक वर्सा मेरेन घेतल्या (%)

-

35

50

75

75

जल्माक येतना उणे वजन वा सारकी वाड नाशिल्ले नवजात शिशू जांची काळजी केएमसी सुविधा केंद्रांत घेता (%)

-

35

50

75

90

मुखेल हस्तक्षेप पॅकेजी

नवजात शिशूच्या मरणाचेर परीणाम जाता त्या देंवत्या क्रमांकान हस्तक्षेप पॅकेजी

पॅकेज 1: भुरग्याक जल्म दिवच्या आदी आनी जल्म दिवपा वेळार काळजी

पॅकेज 2: ल्हान आनी दुयेंती नवजात शिशूची काळजी

पॅकेज 3: निरोगी नवजात शिशूची काळजी

पॅकेज 4: नवजात शिशू जल्माक येतकच रोखडीच काळजी

पॅकेज 5: पुर्वधारणा आनी जल्मा पयली काळजी

पोटांतच नवजात शिशूच्या मरणाचेर परीणाम जाता त्या देंवत्या क्रमांकान हस्तक्षेप पॅकेजी

पॅकेज 1:भुरग्याक जल्म दिवच्या आदी आनी जल्म दिवपा वेळार काळजी

पॅकेज 2: पुर्वधारणा आनी जल्मा पयली काळजी

स्रोतः राष्ट्रीय भलायकी मोहीम

2.83333333333
तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
Back to top