शॅर
Views
 • राज्य Open for Edit

जननी शिशू सुरक्षा कार्यक्रम

ह्या विशयांत जननी शिशू सुरक्षा कार्यक्रमा (जेएसएसके) विशी माहिती दिल्या.

गुरवार बायलां आनी दुयेंती आशिल्ल्या नवजात शिशुंच्या पालकांक जावपी समस्या तशेंच दुयेंत नवजात शिशुंक जल्मांक घालूंक आनी तांच्या उपचाराचेर अदमासा भायर जावपी खर्चाच्या फाटभुंयेर, भलायकी आनी कुटूंब कल्याण मंत्रालयान गुरवार बायलांक भुरग्यांक जल्माक घालपाक तशेंच सिजेरियन शस्त्रक्रिया आनी दुयेंत नवजात शिशूंक (जल्मा उपरांत 30 दिसां मेरेन) ग्रामीण आनी शारी वाठारांतल्या सरकारी भलायकी संस्थांनी पुरायपणान फुकट आनी रोख रक्कम दिनासतना सेवा दिवपाचो मुखेल उपक्रम सुरू केलां. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) 1 जून 2011 दिसा सुरू केल्लो.

गुरवार बायलांक फुकट मेळपी सेवा

 • फुकट आनी रोख रक्कमे शिवाय भुरग्यांक जल्म दिवप
 • फुकट सिजेरियन शस्त्रक्रिया
 • फुकट वखदां आनी उपभोग
 • फुकट डायगनॉस्टीक्स
 • भलायकी संस्थांनी आसमेरेन फुकट आहार
 • फुकट रक्ताची तरतूद
 • वापराचे शुल्कांत सूट
 • घराकडल्यान भलायकी संस्थे मेरेन फुकट येरादारी सेवा
 • दुसरी कडेन वचपाची सुचोवणी केल्यार थंय वचपाक फुकट येरादारी सेवा
 • 48 वरां रावल्या उपरांत संस्थेकडल्यान घरा परत वचपाक फुकट येरादारी सेवा

दुयेंत नवजात शिशूंक जल्मा उपरांत 30 दिसां मेरेन आनी दुयेंत शिशूंक फुकट मेळपी सेवा

 • फुकट उपचार
 • फुकट वखदां आनी उपभोग
 • फुकट डायगनॉस्टीक्स
 • फुकट रक्ताची तरतूद
 • वापरपाच्या शुल्कांत सूट
 • घराकडल्यान भलायकी संस्थे मेरेन वचपाक फुकट येरादारी सेवा
 • दुसरी कडेन वचपाची सुचोवणी केल्यार थंय वचपाक फुकट येरादारी सेवा
 • 48 वरां रावल्या उपरांत संस्थेकडल्यान घरा परत वचपाक फुकट येरादारी सेवा

येवजणेची मुखेल विशिश्टां

 • ह्या उपक्रमा खाला सगल्या गुरवार बायलांक भौशीक भलायकी संस्थांनी भुरग्यांक पुरायपणान फुकट आनी कसल्याच शुल्का बगर जल्मांक दिवपाक अधिकार मेळटा, तातूंत सिजेरियन शस्त्रक्रियेचो आसपाव आसा.
 • ह्या अधिकारांत फुकट वखदां आनी उपभोग, शस्त्रक्रिये बगर भुरग्याक जल्म दिल्यार 3 दिसां मेरेन फुकट आहार आनी सिजेरियन शस्त्रक्रिया जाल्यार 7 दिसां मेरेन फुकट आहार, फुकट डायगनॉस्टीक्स आनी गरज पडटा तेन्ना फुकट रक्ताची पुरवण हांचो आसपाव आसा. ह्या उपक्रमांत घराकडल्यान संस्थेमेरेन, दुसरीकडेन वचपाक सांगल्यार त्या संस्थे मेरेन आनी परत वचपाक फुकट येरादारी सेवा मेळटा. तशेंच भौशीक भलायकी संस्थांनी आशिल्ल्या सगल्या दुयेंत नवजात शिशूंक जल्मा उपरांत 30 दिसां मेरेन उपचारा खातीर फुकट सेवा मेळटा. आता ही सेवा दुयेंत शिशूंकय मेळटा.
 • सरकारी भलायकी सुविधांनी सेवा घेतना गुरवार बायलांक आनी दुयेंत नवजात शिशुंचेर अदमासा भायर जावपी खर्च उणो करपाचो ध्येय हे येवजणेचो आसा.
 • हे येवजणेचो लाव 12 दशलक्ष परस चड गुरवार बायलांक जातलो असो अदमास आसा, जी भुरग्यांक जल्म दिवपाक सरकारी भलायकी सुविधेचो वापर करतात. ते भायर अजुनूय घरांनी भुरग्यांक जल्म दिवप निवडात तांकां संस्थांनी भुरग्यांक जल्म दिवपाक उर्बा मेळटली.
 • सगल्या राज्यांनी आनी संघ प्रदेशांनी ही येवजण चालीक लायल्या.

स्रोतः राष्ट्रीय ग्रामीण भलायकी मोहीम

संबंदीत स्रोत

 1. जेएसएसकेच्यो मार्गदर्शक तत्वां
2.86111111111
तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
Back to top