शॅर
Views
 • राज्य Open for Edit

एनएचएमाचे घटक

ह्या भागांत राष्ट्रीय भलायकी मोहीमेच्या घटकांची म्हायती दिल्या.

राष्ट्रीय भलायकी मोहीम

राष्ट्रीय भलायकी मोहीम (एनएचएम) समान, सवाय आनी दर्जेदार भलायकी सेवेक सगळ्यांक मेकळीच्या कामगिरीचेर भर दिता जी लोकांच्या गरजांक जापसालदार आनी प्रतिक्रियाशील आसता.

राष्ट्रीय भलायकी मोहीम सकयल दिल्ल्यो कामगिरी मेळोवपाची जतनाय घेता.

 • आवयंक मरण येवपाचे प्रमाण उणे करून जल्माक येवपी 1000तल्यान एका परस उणो करप
 • ल्हान शिशुंक मरण येवपाचे प्रमाण उणे करून जल्माक येवपी 1000तल्यान 25 परस उणो करप
 • एकूण जल्माचे प्रमाण उणे करून 2.1 करप
 • 15-49 वर्सांमेरेनच्या बायलांमदी अशक्तपणाचेर आळाबंद हाडप आनी उणे करप
 • पासरपी, पसर नाशिल्ल्या, दुखापत आनी मुखार येवपी दुयेंसापसून मरण आनी दुयेंती रावपाचेर आळाबंद हाडप आनी उणे करप
 • एकूण भलायकी सेवा खर्चाचेर अदमासा भायलो घरगुती खर्च उणो करप
 • क्षयरोगातल्यान वर्सुकी दुयेंसाचो परीणाम आनी मरण अर्दान उणो करप
 • सगल्या जिल्ल्यांनी कुश्टरोगाचो फैलाव 1000 लोकसंख्येंत एका परस उणो करप आनी दुयेंसाचो परीणाम शुन्य करप
 • वर्सुकी मलेरिया दुयेंसाचो परीणाम 1000त एका परस उणो करप
 • सगल्या जिल्ल्यांनी हत्तीरोगाचे सुक्षी जीव 1 टक्के परस उणे करप
 • सगल्या गटांनी काला आजार दुयेंस 2015 मेरेन उणो करप, दर 1000 लोकसंख्येक एका परस उणो करप

राष्ट्रीय भलायकी मोहीमेचे घटक

राष्ट्रीय भलायकी मोहीम आपले दोन उप-मोहीम घडोवन हाडटा, ते म्हळ्यार राष्ट्रीय ग्रामीण भलायकी मोहीम (एनआरएचएम) आनी राष्ट्रीय शारी भलायकी मोहीम (एनयुएचएम).

एनएचएमाचे स अर्थीक घटक आसातः

 • एनआरएचएम – आरसीएच फ्लॅक्सीपूल
 • एनयुएचएम फ्लॅक्सीपूल
 • पसरपी दुयेंसाक लवचीक पूल
 • दुखापत आनी धसको पसर नाशिल्ल्या दुयेंसाक लवचीक पूल
 • साधनसुविधा वेवस्थापन आनी
 • कुटूंब कल्याण मध्य वाठार घटक

मुखेल सुलभ घटकांत सकयल दिल्ल्या गजालींचो आसपाव जाता

 • ग्रामीण आनी शारी वाठारांनी भलायकी यंत्रणा घटमूट करप
 • प्रजोत्पादन – आवय – नवजात – भुरगी आनी किशोरवस्थेंत भलायकी (आरएमएनसीएच+ए)
 • पसरपी आनी पसरत नाशिल्ली दुयेंता

व्यापक राष्ट्रीय आवाठ आनी प्राध्यान्या भीतर, राज्य आधारीत कृती आराखडो तयार करप आनी चालीक लावपाची लवचीकताय राज्यांक आसतली. राज्य पीआपी मुखेल रणनिती, हातांत घेतिल्ली कार्या, गरज आशिल्ली अर्थसंकल्पी तरतूद आनी मुखेल भलायकी उत्पन्न आनी निष्पत्ती सांगतले. राज्य पीआयपीत एकंदर जिल्लो वा शाराच्या भलायकी कृती आराखडो आसतलो, आनी राज्य पांवड्याचेर जावपा आशिल्ले कार्य आसपावीत करतले. राज्य पीआयपीत सगले वैयक्तीक जिल्ले वा शारी आराखडे आसपावीत करतले. ताचे खूब फायदे आसातः एक म्हळ्यार, ते जिल्लो वा शारी पांवड्याचेर थळावे नियोजन घटमूट करतले, दुसरे म्हळ्यार, ते उंचा प्राधान्याच्या जिल्लो कृती आराखड्याक जाय ते साधनाक मान्यतायेची जतनाय घेतले, आनी तिसरे, जिल्लो तशेंच राज्यांक मान्यताय संपर्क सुरू करतले.

स्रोत: राष्ट्रीय भलायकी मोहीम

2.92682926829
तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
Back to top