होम / भलायकी / धोरणां आनी येवजण्यो / गरीबांक अर्थीक आधार
शॅर
Views
 • राज्य Open for Edit

गरीबांक अर्थीक आधार

ह्या विशयांत गरीबांक भलायकी सेवेक मजत दिवपी वेगवेगळ्या निधी संदर्भांतली माहिती दिल्या.

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मजत निधी (पीएमएनआरएफ)

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मजत निधीचो वापर मुळाव्या रूपान हुंवार, वादळ आनी भुकंप आदी सारकिल्या सैमीक आपत्तीक लागून मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांक आनी मोठ्या अपघातांनी आनी दंगलीच्या पिडीतांक अर्थीक आधार दिवपाक म्हूण जाता. ते भायर, पीएमएनआरएफ सामक्या गरीब दुयेंतीक खर्चातल्यान थाकाय दिवपाक सरकारी वा पीएमएनआरएफाच्या वळेरेंत आशिल्ले हॉस्पिटलांनी मुखेल दुयेंसांच्या उपचारा खातीर अर्थीक आधार दिता.

अर्जदार प्रधानमंत्र्यांक संबोधीत करून अर्ज नमुन्या वरवीं अर्थीक आधार मेळोवपा खातीर अर्ज करपाक शकता. वैजकी उपचारा खातीर अर्थीक आधार मागपी अर्जदारांनी दुयेंतीचे पासपोर्ट आकाराचे दोन फोटो (अर्जाचेर एक चिकटयल्लो, दुसरो अर्जाचेर स्टेपल केल्लो), राबितो दाखल्याची प्रत, दुयेंसाचे प्रकार आनी खर्चाचो अदमास सांगपी वैजकी दाखलो आनी ताच्या वा तिच्या येणावळ प्रमाणपत्राची प्रत जोडपाक जाय. अर्ज मेळ्ळ्या उपरांत, निधीची उपलब्धता आनी पीएमएनआरएफाच्या आदल्या बांदिलकीच्या आदाराचेर, तो मतींत घेवप आनी आधार दिवपाचो स्वेच्छाधिकार फक्त प्रधानमंत्र्यांक आसा.

भलायकी मंत्र्यांचे स्वेच्छाधिकार अनुदान (एचएमडीजी)

वर्सुकी 1,00,000 परस उणी कुटुंबीय येणावळ आनी मुखेल दुयेंस जाल्ल्या तशेंच सरकारी हॉस्पिटल वा संस्थेंत उपचार घेवपी गरीब दुयेंतींक, फुकट वैजकी सुविधा उपलब्ध ना जाल्यार, हॉस्पिटल वा उपचाराच्या खर्चाचो एक भाग उणो करपाक म्हूण एचएमडीजी खाला अर्थीक आधार दितात.

अनुदान मंजूर करपा खातीर घातिल्ले निकश

अनुदान मंजूर करपाक घातिल्ले निकश अशेः

 • पयलीच केल्ल्या खर्चाची रक्कम परत मेळचीं ना.
 • दीर्घ काळाच्या उपचाराचेर परत परत जावपी खर्च मान्य ना.
 • उपचार म्हारग नाशिल्ली सर्वसाधारण स्वरूपाच्या दुयेंसांक अर्थीक आधार मेळचो ना.
 • राष्ट्रीय छयरोग नियंत्रण कार्यावळी खाला फुकट उपचार उपलब्ध आशिल्ल्यान क्षयरोग प्रकरणांक अर्थीक आधार मेळचो ना.
 • खासगी हॉस्पिटलांनी आशिल्ली उपचार प्रकरणां आयकून घेवचें ना.
 • केंद्र तशेंच राज्य सरकाराचे कर्मचारी नेमां प्रमाण अनुदाना खातीर पात्र नात.
 • 1,00,000 रूपया आनी ताचे परस कमी कुटुंबाची वर्सुकी येणावळ आशिल्ल्यांकच भलायकी मंत्र्यांच्या स्वेच्छाधिकार अनुदानातल्यान (एचएमडीजी) अर्थीक आधार मेळटले.

अर्थीक आधाराची मर्यादा सकयल दिल्ले प्रमाणः

 • 50,000 रूपया, जर उपचाराचो अदमासीत खर्च 1,00,000 रूपया मेरेन आसा.
 • 75,000 रूपया, जर उपचाराचो अदमासीत खर्च 1,00,000 रूपया वयर आनी 1,50,000 रूपया मेरेन आसा.
 • 1,00,000 रूपया, जर उपचाराचो अदमासीत खर्च 1,50,000 रूपया मेरेन आसा.

अर्जाची प्रक्रिया

एचएमडीजी खाला अर्थीक आधार मेळोवपाक, दुयेंतीन सकयल दिल्ल्यो गजाली दिवपाक जायः

 • उपचार करपी दोतोर वा विभागाच्या मुखेल्यान भरिल्लो ठरावीक पध्दतीच्या अर्जाची प्रत आनी ताचेर दुयेंती उपचार घेता त्या हॉस्पिटलातल्या वैजकी अधिक्षकाची प्रतीसय आसपाक जाय आनी तो अर्ज भलायकी आनी कुटूंब कल्याण मंत्रालयाक दिवपाक जाय.
 • बीडीओ/ तहसीलदार/ जिल्लोधिकारी/ एसडीएम हांचे कडल्यान (दाखलो दिवपी प्राधिकरणाचे पुराय नांव, हुद्दो, फोन क्रमांक आनी पुराय नामो आसपाक जाय) अर्ज करपी आनी ताच्या वा तिच्या घरच्यांची सगल्या स्रोतांतल्यान म्हयन्याळो वा वर्सुकी येणावळ दाखलो.
 • रेशन कार्डाची प्रत.

अदीक माहिती खातीर, संपर्क करात संचालक (अनुदान), भलायकी आनी कुटूंब कल्याण मंत्रालय निर्मण भवन, नवी दिल्ली – 110 011 फोन क्रमांकः 23063481/23061731

राष्ट्रीय आरोग्य निधी (आरएएन)

गरीबी रेशे सकयल रावपी आनी काळीज, फिग्द, फुफूस संबंदीत आनी कर्क रोग सारकिली खूब गंभीर स्वरूपाची दुयेंसां जाल्ल्या दुयेंतींक खंयच्याय सुपर स्पेशलिटी सरकारी हॉस्पिटलां वा संस्थां वा हेर सरकारी हॉस्पिटलांनी वैजकी उपचार घेवपाक अर्थीक आधार दिवंक आरएएन 1997 वर्सा स्थापन केल्लो. अशा दुयेंतींक एकवेळ अनुदानाच्या रूपान अर्थीक आधार दितात जो उपचार घेतात त्या हॉस्पिटलांतल्या वैजकी अधिक्षकाक दितात.

12 केंद्रीय सरकारी हॉस्पिटलां वा संस्थांनी घोळटो निधी आसता आनी अर्थीक आधार दिवपाक 50 लाख रूपया रक्कमे मेरेन वांटपा खातीर दितात. ते खातीर, आता 5 लाख रूपया भायर अर्थीक आधारा खातीरच्यो प्रकरणां भारत सरकारच्या भलायकी आनी कुटूंब कल्याण मंत्रालयाक धाडटात.

जिवाक जोखीम आशिल्ली दुयेंसा जाल्ल्या दुयेंतींक जंय वेळ खूब म्हत्वाचो आसता, तेन्ना हे येवजणे खाला ह्या हॉस्पिटलां वा संस्थांनी आधारा खातीर प्रथम दर्शनी पात्र थारपी गरीब दुयेंतींचेर उपचाराक सुरवात करतले. ताका लागून उपचारा खातीर प्रक्रियेचेर जावपी उपचार उणो करपाक मजत जातली, जाचो उपेग वर्साक हजारांनी दुयेंतींक जातलो.

आरएएन – भलायकी मंत्र्यांचो कर्क रोग दुयेंती निधी (एचएमसीपीएफ)

भलायकी मंत्र्यांचो कर्क रोग दुयेंती निधी (एचएमसीपीएफ) खाला निकश अशे आसतलेः

 • कर्क रोग जाल्ल्या गरीबी रेशे सकयल आशिल्ल्या आनी खंयच्याय 27 प्रादेशीक कर्क रोग केंद्रांनी उपचार घेवपी दुयेंतींक अर्थीक आधार मेळटलो.
 • कर्क रोग दुयेंतीक 1,00,000 रूपया मेरेन (1 लाख रूपया) संबंदीत संस्था वा हॉस्पिटल आपल्या अधिकारा खाला आशिल्ल्या घोळटो निधी वरवीं अर्थीक आधार दिवपाची प्रक्रिया करता. ह्या मर्यादे वयर आशिल्ली अर्थीक आधार प्रकरणां हॉस्पिटलां केंद्रीय निधी खाला आधाराक धाडटले.

गरीब दुयेंतींक अर्थीक आधार दिवपाक सकयल दिल्ले निकश थारायल्यात:

 • उपचार करपी दोतोर वा विभागाच्या मुखेल्यान भरिल्लो, जाचेर दुयेंती उपचार घेता त्या हॉस्पिटलातल्या वैजकी अधिक्षकाची प्रतीसय आसतली, अशा निर्धारीत अर्जाच्या रूपान अर्जादारान अर्ज दिवपाक जाय, ताचे सयत बीडीओ वा तहसीलदार वा जिल्लोधिकारी वा एसडीएमा कडल्यान येणावळ प्रमाणपत्र दिवपाक जाय. गरीबी रेशे सकयल्या अर्जदारांच्या बाबतींत कुटुंबीय वांगड्यांची माहिती म्हळ्यार रेशन कार्डाची प्रमाणीत प्रत जोडपाक जाय.
 • भलायकी सेवा म्हासंचालनालय तंत्रीक नदरेन प्रस्तावाची मोलावणी करता आनी ते उपरांत, पात्र दुयेंतीक अर्थीक आधार मंजूर करपाक सक्षम प्राधिकरणाची मान्यताय घेतात. मान्य आशिल्ल्या रक्कमेचो धनादेश हॉस्पिटलाक जारी करतात, जाणे मंत्रालयाक उपेग प्रमाणपत्र दिवपाक जाय.

एचएमसीपीएफ खाला अर्थीक आधार मेळोवपाक, दुयेंतीन सकयल दिल्ल्यो गजाली दिवपाक जायः

 • उपचार करपी दोतोरान भरिल्लो आनी सरकारी हॉस्पिटल वा संस्था वा प्रादेशीक कर्करोग केंद्राच्या वैजकी अधिक्षकाची प्रतीसय आशिल्लो निर्धारीत अर्ज.
 • येणावळ प्रमाणपत्राची प्रत.
 • रेशन कार्डाची प्रत.
 • 27 प्रादेशीक कर्क रोग केंद्रांनी घोळटो निधी घडयला आनी दरेक प्रकरणांत 5 लाख रूपया मेरेन अर्थीक आधार दिवपाक 50 लाख रूपया मेरेन निधी दिल्लो आसा.
 • 5 लाख रूपया वयलो उपचार जाय आशिल्ल्यो केशी निधी दिवपाक भारत सरकाराच्या भलायकी आनी कुटूंब कल्याण मंत्रलायाक धाडटात.

स्रोतः भलायकी आनी कुटूंब कल्याण मंत्रालय

संबंदीत स्रोत

 1. राष्ट्रीय आरोग्य निधी आनी भलायकी मंत्र्यांची स्वेच्छाधिकार अनुदान (एचएमडीजी) खाला अर्थीक आधारा खातीर अर्जाचो फॉर्म
 2. आरएएनाचेर परत परत विचारिल्ले प्रस्न
3.09433962264
तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
Back to top