होम / ऊर्जा / पर्यावरण / कोयराचे वेवस्थापन
शॅर
Views
  • राज्य Open for Edit

कोयराचे वेवस्थापन

ह्या विभागांत वेगवेगळ्या प्रकारच्या कोयराच्या वेवस्थापनाची म्हायती दिल्या.

ग्रामीण वाठारांत घन आनी द्रव कोयर वेवस्थापन
ह्या विभागांत ग्रामीण वाठारांतल्या घन आनी द्रव कोयर वेवस्थापना विशीं म्हायती दिल्या.
Back to top