होम / ऊर्जा / नविनीकरणक्षम उर्जा / सूर्यमित्र कुशळटाय उदरगत कार्यावळ
शॅर
Views
  • राज्य Open for Edit

सूर्यमित्र कुशळटाय उदरगत कार्यावळ

ह्या विशयांत सूर्यमीत्र कुशळटाय उदरगत कार्यावळी विशीं म्हायती आसा..

राष्ट्रीय सौर उर्जा संस्था (एनायएसई) ही, नुतन आनी नविनीकरणक्षम उर्जा मंत्रालयाची स्वायत्त संस्था (एमएनआरई), सौर उर्जेच्या क्षेत्रांत सर्वोच्च राष्ट्रीय आर आनी डी संस्था आसा. एनआयएसी राज्य केंद्रक अभिकरणाच्या समन्वयान देशांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर “सौरमीत्र” ही कुशळटाय उदरगत कार्यावळ आयोजीत करता.

भारतांत आनी विदेशांत वाडपी सौर उर्जा वीज प्रकल्पांची स्थापना, ऑपरेशन आनी सांबाळ ह्या क्षेत्रांत रोजगाराच्यो संदी मतींत घेवन तरणाट्यांची कुशळटाय वाडोवप हो हें कार्यावळी फाटलो उद्देश आसा.

उमेदवार सौर उर्जा क्षेत्रांत नवे उद्देजक जावचे ह्या खातीरय सौर उर्जा कार्यावळ तयार केल्या. भारत सरकाराचे नुतन आनी नविनीकरणक्षम उर्जा मंत्रालय सौरमीत्र कुशळटाय उदरगत कार्यावळीचे प्रायोजक आसा.

पात्रताय निकश

सकयल दिल्ली पात्रताय आशिल्ले उमेदवार पात्र आसात.

  1. आवश्यक पात्रताय - उमेदवार 10 वी उत्तिर्ण आसचो आनी इलॅक्ट्रीशियन/वायरमॅन/इलॅक्ट्रॉनिक्स मॅकेनीक/फीटर/ शीट मेटल आयटीआय आसपाक जाय, 18 वर्सा पिराये सकयल आसपाक जायना.
  2. प्राधान्य पात्रताय: इलॅक्ट्रीकल, मॅकॅनीकल आनी इलॅक्ट्रॉनीक्स विभागांत पदविका आशिल्ल्या उमेदवारांक प्राधान्य दितले. इलॅक्ट्रीशियन प्रमाणपत्र आशिल्ल्या उमेदवारांकय प्राधान्य दितले.
  3. प्रशिक्षणार्थ्यांची निवड करतना ग्रामीण फाटभूंय आशिल्लो, बेरोजगार तरणाटो, बायलां, एसटी/एससी उमेदवारांचेर खासा भर दिवचो.
  4. ज्या व्यक्तीं कडेन उच्च योग्यताय जशे की खंयच्या विशयांत पदवी वा त्या वयर, पात्र थारचे ना.

काळ आनी शुल्क

ह्या निवासी कुशळटाय उदरगत कार्यावळीचो काळ 600 वरां (साधारणपणान 90 दीस आसा). ही निवासी कार्यावळ आसा आनी ती फुकट आसा, जातूंत बोर्डींग आनी रावपाची वेवस्था आसा. सूर्यमित्र कुशळटाय उदरगत कार्यावळीचे प्रायोजक आसात नुतन आनी नविनीकरणक्षम उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार.

अभ्यासक्रम सोंपल्या उपरांत वेवस्थीत मुल्यांकन करतले आनी प्रमाणपत्र जारी करतले.

सूर्यमीत्र कुशळटाय उदरगत कार्यावळीची सुवात

कुशळटाय उदरगत कार्यावळीच्या सुवातांचो तपशील मेळोवपाखातीर, हांगा क्लीक करचे.

स्रोत: एनआयएसई

2.86111111111
तारे चिन्ह पळयात, आनी उपरांत मानांकन दिवपाक क्लिक करात.
तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
Back to top