शॅर
Views
 • राज्य Open for Edit

उजाला कार्यावळ

हो विशय सगल्यां खातीर परवडपा सारख्या एलईडी बल्बां वरवीं उन्नत ज्योती - उजाला कार्यावळ जी घरगुती कार्यक्षम उजवाड कार्यवळ आसा, ताची म्हायती दिता..

सादो बल्ब हो उजवाडाचो अत्यंत अकार्यक्षम उर्जा प्रकार, जातूंत फकत 5% वीज उजवाडांत रुपांतरीत जाता. कार्यक्षम उजवाडाचे बल्ब जशे की लायट-एमिटींग डिओड (एलईडी) सादो बल्ब वापरता ताच्या फकत एक दशांश उर्जा वापरता आनी तितलोच वा अदीक उजवाड दिता. मात, एलईडी बल्बांचें उच्च मोल अशे तरेची उजवाड कार्यक्षम यंत्रणा आपणावपाक आडखळ थारताली. डीईएलपी ही बील अर्थपुरवण येवजण मोलाची ही आडखळ पयस करपाचो प्रस्ताव दिता. हे येवजणेक "उजाला" अशें नांव दिला - सगल्यां खातीर परवडपा सारख्या एलईडी बल्बां वरवीं उन्नत ज्योती खातीर लघु नांव.

उद्देश

कार्यक्षम उजवाडाक उर्बा दिवप, विजेची बीला उणी करतात ती कार्यक्षम उपकरणां वापरपाक जागृताय वाडोवप आनी पर्यावरणाची राखण करपाक मजत करप हो मुखेल उद्देश आसा.

वट्ट मोख

 • बदलुवपाच्या गरम जाल्ल्या बल्बांच्या आंकड्याची वट्ट मोख - 200 दशलक्ष
 • वट्ट वर्सुकी बचतीचो अदमास - 10.5 अब्ज किलो वॉर्ट्ज
 • भाराच्या उमावाचो अदमास - 5000 मेगा हर्ट्ज
 • गिरायक बिलां वयले वर्सुकी मोल उणे जावपाचो अदमास -  रु. 40,000 कोटी
 • वर्सुकी अदमासे हरीतवायु उत्सर्जनात उणाव -  79 दशलक्ष टन CO2

अंमलबजावणी करपी यंत्रणा

वीज वितरण कंपनी आनी उर्जा कार्यक्षमताय सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) भारत सरकाराची भौशीक वाठारांतली मंडळां हे कार्यावळीची अंमलबजावणी करतात.

एलईडी बल्ब मेळोवपा खातीर पात्रताय

ग्रिडाक जोडिल्लो दर एक गिरायक, जाचे कडेन वीज वितरण कंपनीची मीटरा सयत जोडणी आसा, तो एलईडी बल्ब बाजार दराच्या सुमार 40% दरान उजाला येवजणे खाला बल्ब मेळोवपाक शकता. गिरायकांक एलईडी खातीर सम प्रमाणांत म्हयन्याळ्या हप्त्यान फारीक करपाचो पर्याय लेगीत आसा.

अंमलबजावणी केल्ली राज्यां

उजालाची 12 राज्यांनी अंमलबजावणी जाता. ज्या शारांचो आसपाव आसा आनी एलईडी बल्ब वितरणाची स्थिती जाणून घेवपाक, हांगा क्लीक करचे..

एलईडी बल्ब खरेदी करप

शारांतल्या थारायिल्ल्या सुवातांनी खाशेल्या दालनांतल्यान हे बल्ब वितरीत करतले. हे बल्ब हेर खंयच्याय सुवातांनी, दुकानांनी उपलब्ध आसचे ना. टप्प्या टप्प्यान वितरण जातले. गिरायकांक दालनाचे सुवातांची म्हायती दिवपाक जागृताय मोहीम हातांत घेतले (पत्रकां, पोस्टर्स, जायरात, आदी).

एलईडी बल्ब मेळोवपाक सादर करपाचे दस्तावेज

 • हालीच्या विजेच्या बिलाची प्रत
 • वळखपत्राची प्रत
 • राबित्याच्या नाम्याच्या पुराव्याची पत्र (राबित्याच्या पुराव्याचो नामो आनी विजेच्या बिला वयलो नामो जुळपाक जाय.)
 • बिलाचेर अर्थपुरवण आसत जाल्यार आगावू रोख (बाकी रक्कम बिजेच्या बिलांतल्यान वसूल करतले) वा दर एलईडी खातीर सुरवेकच फारीक करता जाल्यार पुराय रक्कम. सुरवेकच फारीक करता जाल्यार नाम्याचो पुरावो सक्तीचो ना.

सदोश बल्ब /एलईडी बल्ब फ्युज आसल्यार

एलईडी बल्ब खूप काळ मेरेन चलतात (दिसाक 4-5 वरां वापरल्यार > 15 वर्सा) आनी सामान्यपणान फ्युज जायना. मात, जर तंत्रीक दोशाक लागून एलईडी बल्ब काम करप बंद करता जाल्यार, EESL 3 वर्सा खातीर सगल्या तंत्रीक दोशां खातीर फुकट वॉरंटी उपलब्ध करून दितली. निश्चीत केल्ल्या किरकोळ विक्री दुकानांत ते बदलून दितले, ज्या विशीं वितरण सोंपल्या उपरांत म्हायती दितले. वितरणाच्या वेळार शारांत चालू आशिल्ल्या खंयच्याय डीईएलपी वितरण केंद्रा वयल्यान बदलून घेवं येता. खंयचोय ईईएसएल एलईडी बल्ब हेर खंयच्याय कंपनीच्या ईईएसएल एलईडी बल्बा वांगडा बदलून घेवं येता.

कागाळीची नोंदणी

वितरणा वेळा वयल्यो कागाळ्यो वितरकाच्या एजन्टाच्या कस्टमर कॅयर केंद्राच्या क्रमांकाचेर दिवं येतात, जायरात आनी जागृताय मोहिमेंत ह्या क्रमांकाची म्हायती दितले. उजाला एलईडी बल्बांच्या बॉक्सांचेर तशेंच संमती पत्राचेर (फारीकपणाची पावती) उत्पादकाचो टॉल फ्री हॅल्पलायन क्रमांक छापतले अशें उतर ईईएसएल न दिला. वितरणाचो काळ सोंपल्या उपरांत गिरायक संबंदीत उत्पादकांक त्या हॅल्पलायन क्रमांकाचेर संपर्क करूंक शकतात आनी बल्ब बदलून मागपाक शकतात. संबंदीत उत्पादक गिरायकाक लागीच्या किरकोळ दालना विशीं मार्गदर्शन करतलो, जंय तंत्रीक दोश आशिल्ले बल्ब बदलून मेळटले. काम करनाशिल्ल्या एलईडी बल्बांच्यो कागाळी नोंद करूंक हॅल्पलायन क्रमांक सुरू करतले आनी योग्य वेळांत ते सुदारपाक तक्रार निवारण यंत्रणा सुरू करतले.

एका घराब्याक मेळपाच्या कमाल बल्बांचो आंकडो

उजाला येवजणे वरवीं क्षेत्राचेर आदारून गिरायकाक किमान 2 आनी कमाल 10 एलईडी बल्ब मेळटात. अभ्यासांत अशे दिसून आयला, एका घरगुती घराब्यांत सरासरी 5-6 दिव्याचे पॉयंट आसतात.

हो मॉडेल कसो काम करता

 • उर्जा कार्यक्षमताय सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) घराब्यांक एलईडी बल्ब बाजार दराच्या 40 % दरांत वितरीत करता
 • वट्ट सुरवातेची गुतंवणूक आनी धोको व्याप्ती ईईएसएल सोंसता
 • 5 वर्सांत जाल्ल्या प्रत्यक्ष उर्जा बचतींतल्यान ईईएसएल क डिस्कॉल फारीक करता
 • सरकारा कडल्यान अनुदानाची गरज ना
 • विजेच्या शुल्काचेर परिणाम जावचो ना

स्रोत : पीआयबी

संबंदीत संसाधना

 1. 1. राष्ट्रीय उजाला डॅशबॉर्ड
2.87804878049
तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
Back to top