होम / ऊर्जा प्रदाय
शॅर
Views
  • राज्य Review in Process

ऊर्जा प्रदाय

E

ऊर्जा
प्रधानमंत्री उज्वला योजना
हो विशय प्रधानमंत्री उज्वला येवजणे कडेन संबंदीत म्हायती दिता..
उजाला कार्यावळ
हो विशय सगल्यां खातीर परवडपा सारख्या एलईडी बल्बां वरवीं उन्नत ज्योती - उजाला कार्यावळ जी घरगुती कार्यक्षम उजवाड कार्यवळ आसा, ताची म्हायती दिता..
ग्रामीण वाठारांत घन आनी द्रव कोयर वेवस्थापन
ह्या विभागांत ग्रामीण वाठारांतल्या घन आनी द्रव कोयर वेवस्थापना विशीं म्हायती दिल्या.
ग्रामीण विद्युतीकरण
ह्या विभागांत ग्रामीण विद्युतीकरणा कडेन संबंदीत धोरणां आनी येवजण्यो दिल्यात..
सूर्यमित्र कुशळटाय उदरगत कार्यावळ
ह्या विशयांत सूर्यमीत्र कुशळटाय उदरगत कार्यावळी विशीं म्हायती आसा..
Back to top