होम / शिक्षण / भुरग्यांचे हक्क / चायल्डलायन 1098 सेवा
शॅर
Views
 • राज्य Open for Edit

चायल्डलायन 1098 सेवा

ह्या विशयांत चायल्डलायन 1098 सेवा विशी माहिती दिल्या.

1098 फोन हॅल्पलायन आदर्श

चायल्डलायन म्हळ्यार इश्टागत आशिल्ले दिदी वा आपुलकी आशिल्लो भय्या, जो भेदनीय भुरग्यां खातीर वर्साच्या 365 दिसां 24 वरां उपलब्ध आसता.

देशभरांतल्या लाखांनी भुरग्यांनी आस्त दाखोवपी फोन नंबर, चायल्डलायन ही मजत आनी आधार जाय आशिल्ल्या भुरग्यां खातीर फुकट तशेंच आपत्ती वेळार चलपी भारताची पयली 24 वरांची सेवा.

तुमी संबंदीत प्रोढ वा भुरगें आसू, तुमी आमच्यो सेवां घेवपा खातीर 1098 हो फुकट टोल क्रमांकाचेर फोन करपाक शकतात. आमी फक्त गरजू भुरग्यांच्या आपत्तीक तोंड दिना तर तांची दीर्घ काळाच्या काळजी आनी पुनर्वसणूक जावची म्हण सेवांक तांकां जोडटा. आमी आता मेरेन अशा फोन कॉला वरवीं देशभरांतल्या तीन दशलक्ष भुरग्यां मेरेन पावल्यात.

भारत सरकाराचे बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्रालय, राज्य सरकारां, एनजीओ, आंतरराष्ट्रीय संघटना, कॉर्पोरेट क्षेत्र, संबंदीत व्यक्ती आनी भुरग्यांच्या भागीदारीन एकठांय करपाचो मंच म्हळ्यार चायल्डलायन.

सर्वसाधारणपणान सगल्या भुरग्यांचे हक्क सुरक्षीत दवरपा खातीर चायल्डलायन काम करता. पूण काळजी घेवपाची आनी सुरक्षा दिवपाची गरज आशिल्ल्या सगल्या भुरग्यांचेर ही सेवा खासा भर दिता, खास करून चड भेदनीय वाठार, ते म्हळ्यारः

 • रस्त्यांचे एकलीच रावपी भुरगीं आनी तरणाटे
 • असंघटीत आनी संघटीत वाठारांनी काम करपी बाल कामगार
 • घरांत कामाक दवरिल्ले, खास करून चली भुरगे (वावराडी)
 • घरांत, शाळेंत वा संस्थेंत शारिरीक / लैंगीक / मानसीक सतावणुकीची पिडा आशिल्ली भुरगीं
 • मानसीक आधार आनी मार्गदर्शनाची गरज आशिल्ली भुरगीं
 • शिंदळकीत आशिल्ल्यांची भुरगीं
 • शिंदळकीच्या धंद्यांत आडकल्ली पिडीत भुरगीं
 • भुरग्यांच्या तस्करीतले पिडीत
 • पालक वा राखणदार सोडिल्लीं भुरगीं
 • बेपत्ता भुरगीं
 • पळून गेल्ली भुरगीं
 • घुंवळी वखदांचो वापर करपी पिडीत भुरगीं
 • विशेश क्षमतेची भुरगीं
 • कायद्याच्या वादांत आशिल्ली भुरगीं
 • संस्थांनी रावपी भुरगीं
 • मानसीक नदरेन विकलांग आशिल्ली भुरगीं
 • एचआयवी / एड्स पिडीत भुरगीं
 • वाद वा आपत्ती पिडीत भुरगीं
 • राजकी निर्वासीत भुरगे
 • संकश्टांत आशिल्ल्या कुटुंबांतली भुरगीं

चायल्डलायन सेवेचो ध्येय

भुरगीं प्रेरक देश जो सगल्या भुरग्यांचे हक्क आनी संरक्षणाची हमी दिता.

चायल्डलायन सेवेचे काम

चायल्डलायन सेवेचो वावर सकयल दिल्ल्या प्रमाण आसा

 • चायल्डलायन दळ फोन कॉल घेतात आनी ताका प्रतिसाद दितात
 • संकश्टांत हस्तक्षेप करतात
 • थेट सहाय्यः वैजकी, आश्रय, अत्याचारा पासून सुरक्षा, दुसऱ्या देशांत परत धाडप, मरण, बेप्पता भुरगीं, सखोल समुपदेशन
 • फोनाचेरः फॉन करप्याक मानसीक आधार आनी मार्गदर्शन, सेवांची माहिती आनी सुचोवप, चायल्डलायना विशी माहिती दिवप, सायलंट कॉल्स
 • दीर्घ काळाची पुनर्वसणूक
 • भुरग्यांची आपत्ती जनक गरजो हाताळ्ळ्या उपरांत, शिकपाक, वेपार शिकपाक, घरा परत वचप आदी सारकिले भुरग्याकडेन आशिल्ले पर्याय चायल्डलायन पळयतात. भुरग्याच्या निर्णयाच्या आधाराचेर, चायल्डलायन भुरग्याक शारातल्या योग्य संघटनेकडेन जोडटा.

चायल्डलायनाची आयजची स्थिती

भुरगी हक्क कबलातीच्या फाटभुंयेर चायल्डलायन सेवा सुरू केल्या. चायल्डलायन ही गरज आशिल्ल्या भुरग्यांक भुरग्यां संबंदीच्या मुद्द्यांचेर काम करपी वेगवेगळ्या एनजीओं कडेन जोडपी एक जनेल यंत्रणा आसा. काळजी आनी संरक्षणाची गरज आशिल्ल्या सगल्या भुरग्यांक सेवां विशी माहिती आनी त्यो मेळटात हाची जतनाय घेवपाक चायल्डलायन वावुरता. तशेंच त्यो भुरगी प्रेरक आसा आनी तांकां जाय तेन्ना उपलब्ध आसा हाची जतनाय घेवप आनी तांचेर परिणाम करपी निर्णयांनी भाग घेवपाक तांकां प्रोत्साहन दिवपाचें काम करता.

रस्त्यांचेर रावपी भुरग्यां खातीरची टोल-फ्री फोन हॅल्पलायन सेवा राष्ट्रीय पांवड्यावेली भुरगीं संरक्षण सेवेंत विकसीत जाल्या जी भारतांतल्या 372 शारां आनी नगरांनी कार्यरत आसा.

स्रोत :http://www.childlineindia.org.in/

संबंदीत स्रोत

 1. एकवटीत राष्ट्र संघाची भुरग्यांच्या हक्कांचेर कबलात
 2. एकवटीत राष्ट्र संघाची भुरग्यांच्या हक्कांचेर कबलात
 3. भुरगीं संरक्षण परिभाशीत करप
2.84
तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
Back to top