होम / शिक्षण / भुरग्यांचे हक्क / किशोर न्याय (भुरग्यांची काळजी आनी संरक्षण) कायदो, 2015
शॅर
Views
  • राज्य Open for Edit

किशोर न्याय (भुरग्यांची काळजी आनी संरक्षण) कायदो, 2015

ह्या विशयांत किशोर न्याय (भुरग्यांची काळजी आनी संरक्षण) कायदो, 2015 संबंदीची माहिती दिल्या.

किशोर न्याय (भुरग्यांची काळजी आनी संरक्षण) कायदो, 2015, 15 जानेवारी, 2016 वर्सा चालीक लागलो आनी तो किशोर न्याय (भुरग्यांची काळजी आनी संरक्षण) कायदो, 2000 हाची सुवात घेता. किशोर न्याय कायदो, 2015 काळजी आनी संरक्षण दोगांचीय गरज आशिल्ल्या भुरग्यांक आनी कायद्याच्या वादांत घुसपल्ल्या भुरग्यां खातीर आनीक बळकट तरतुदी दिता.

मुखेल तरतुदी

  • ‘किशोर’ ह्या शब्दाक जोडिल्लो न्हयकात्मक अर्थ काडपाक ‘किशोर’ आशिल्ले ते ‘भुरगी’ वा ‘कायद्याच्या वादांत आशिल्ली भुरगी’ अशें तरेन कायद्यातली नामपद्दत बदलप.
  • अनाथ, सोडिल्ले वा सुपूर्द केल्ली भुरगीं आनी भुरग्यांनी केल्ल्या न्हान, गंभीर आनी घृणास्पद गुन्यांवा संदर्भांत वेगवेगळी व्याख्यान आसपावीत केल्यात.
  • किशोर न्यायीक मंडळ (जेजेबी) आनी भुरगी कल्याण समिती (सीडब्ल्युसी) हांचे अधिकार, काम आनी जापसालदारकी विशीं स्पश्टता, किशोर न्यायीक मंडळा (जेजेबी) वरवीं जावपी चवकशेची स्पश्ट वेळ मर्यादा, विधेयका प्रमाण दरेक जिल्ल्यांनी किशोर न्यायीक मंडळां आनी भुरगीं कल्याण समितीं स्थापन करप सक्तीचें करता. दोगातय उण्यांत उणे दरेकी एक बायल वांगडी आसपाक जाय.
  • सोळा वर्सा वयल्या भुरग्यांनी केल्ल्या घृणास्पद गुन्यांवा खातीर खासा तरतूद – 15 कलमा खाला, 16 ते 18 वर्सां पिराय गटांतल्या भुरग्यांनी केल्ल्यो घृणास्पद गुन्यांव हाताळपाक खासा तरतुदी केल्यात. घृणास्पद गुन्यांव करपी अशा भुरग्यांच्यो केशी मुळावी मोलावणी केल्या उपरांत बाल न्यायालयाक (सत्र न्यायालय) दिवपाचो पर्याय किशोर न्यायीक मंडळाक दिलां. खटलो चलतना वा खटल्या चलल्या उपरांत 21 वर्साचें जाय मेरेन भुरग्यांक सुरक्षीत सुवातेर दवरप आनी ते उपरांत बाल न्यायालय भुरग्याची मोलावणी घडोवन हाडपाची तरतूद आसा. मोलावणी जाल्या उपरांत, पारखणीकाळाचेर भुरग्याक सोडपाक शकता आनी भुरगी सुधारूंक ना जाल्यार उरिल्ल्या काळा खातीर ताका बंदखणींत धाडटले. बलात्कार आनी खून सारकिले घृणास्पद गुन्यांव करपी किशोर गुन्यांवकारांक प्रतिरोधक म्हूण आनी पिडीतांचे हक्क सांबाळून दवरपी कायदो आसतलो.
  • अनाथ, सोडिल्ले आनी शरण आयिल्ले भुरगें दत्तक घेवप सोंपी करपाविशी दत्तकाचेर वेगळो नवो अध्याय – अनाथ, सोडिल्ले आनी शरण आयिल्ल्या भुरग्यांक दत्तक घेवपाची प्रक्रिया सोंपी करपा खातीर, सध्याच्या केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरणाक (सीएआरए) संविधीक संस्थेचो दर्जो दिला जाका लागून आनीक परिणामकारक तरेन काम करप तांकां शक्य आसा. दत्तक घेवपाचेर आशिल्ले वेगळ्या अध्यायान (आठवो) दत्तक घेवपा विशीं आनी प्रक्रियेचे पालन करूंक ना जाल्यार मेळपी ख्यास्तीची सविस्तर तरतूद दिल्या. देशांतल्या तशेंच आंतर-देशी दत्तक घेवप ह्या दोनूय विशीं लागपी वेळ घालून दिवन प्रक्रिया सोंपी केल्या, तातूंत एका भुरग्याक दत्तक घेवपाक कायदेशीर रितीन मुक्त आशिल्ल्याचे जाहीर करपाचो आसपाव आसा.
  • भुरग्यां आड केल्ले नवे गुन्यांव आसपावीत करप – भुरग्यां आड केल्ले वेगवेगळे नवे गुन्यांव, जे आता मेरेन खंयच्याच दुसऱ्या कायद्यांत जाय त्या प्रमाणांत आसपावीत करूंक ना, ते ह्या कायद्यांत आसपावीत केल्यात. तातूंत बेकायदेशीरपणान दत्तक घेवप हाचे सयत भुरग्यांची कसल्याय कामां खातीर विक्री करप वा विकत घेवप, भुरग्यांची काळजी घेवपी संस्थांनी शारिरीक ख्यास्त, आतंकवादी गटां वरवीं भुरग्यांचो वापर, अंपगूळ भुरग्यां आड गुन्यांव आनी, भुरग्यांचे अपहरण करप हांचो आसपाव आसा.
  • भुरगीं काळजी संस्थांची सक्तीन नोंदणी करप – राज्य सरकार वा स्वता जावन वा बीगर सरकारी संस्थां चलोवपी सगल्यो भुरगीं काळजी संस्था, ज्यो भुरग्यांक पुरायपणान वा काय प्रमाणांत आश्रय दिवपा खातीर आसतात, तांकां सरकाराचे अनुदान मेळूं ना मेळूं, त्यो हो कायदो चालीक लागून 6 म्हयने जावच्या पयलीं ह्या कायद्या खाला सक्तीन नोंद जावपाक जाय. हो आदेश पाळूंक ना जाल्यार सक्त दंडाची तरतूद कायद्यांत केल्या.
  • कायद्याच्या वादांत आशिल्ल्या आनी काळजी आनी सुरक्षेची गरज आशिल्ल्या भुरग्यां खातीर वेगवेगळी पुनर्वसणूक आनी सामाजीक पुनर्एकीकरण पावलां दिल्यात. ह्या संस्थात्मक काळजी खाला, भुरग्यांनी समाजांत रचनात्मक भुमिका करपाक मजत करपाक म्हूण शिक्षण, भलायकी, पोशण, व्यसनमुक्ती, दुयेंसांचेर उपचार, वेवसायीक प्रशिक्षण, कुशळटाय उदरगत, जिवित कुशळटाय शिक्षण, समुपदेशन आदी हाचे सयत वेगवेगळ्यो सेवां तांकां दितात. वेगवेगळ्या बीगर संस्थात्मक पर्यायांत मुखार दिल्ल्या गजालींचो आसपाव जाताः भुरग्यांक कुटुंबात घालपा खातीर गट पोसकें काळजी सयत धर्म प्रायोजकत्व आनी पोसकें काळजी, भुरग्याचे जीवनशास्त्रीय कुटूंब सोडून दुसरे वातावरण, जे भुरग्यांची काळजी घेवपाक निवडटात, पात्र थारायतात, मान्य करतात आनी निरिक्षण करतात.

पुराय कायदो पळोवपाक, हांगा क्लिक करता.

स्रोतः बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्रालय

संबंदीत स्रोत

  1. भुरग्या संबंदीत कायदे
3.01785714286
तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
Back to top