होम / शिक्षण / धोरणां आनी येवजण्यो / हेर मागास वर्गीयांक मॅट्रीक पूर्व शिश्यवृत्ती येवजण
शॅर
Views
 • राज्य Open for Edit

हेर मागास वर्गीयांक मॅट्रीक पूर्व शिश्यवृत्ती येवजण

ह्या विशयांत हेर मागास वर्गीयांक भारतांत अभ्यासा खातीर मॅट्रीक पूर्व शिश्यवृत्ती येवजणे विशींची म्हायती दिल्या.

उद्दिश्ट

हेर मागास वर्गीयांतल्या दुबळ्या गटांतल्या भुरग्यांच्या फायद्या खातीर मॅट्रीक पूर्व शिश्यवृत्ती येवजण घडयल्या आनी दुबळ्या गटांतल्या अशा भुरग्यांक खास करून चली भुरग्यांक शिक्षण दिवंक हे शिश्यवृत्तीची मजत जातली.

शिश्यवृत्तीचे आवाठ मुल्य आनी तात्पुरतें अनुदान

हॉस्टेलर

तिसरी ते धाव्वी मेरेनच्या हॉस्टेलर विद्यार्थ्यांक आसपावीत करतले. शिश्यवृत्तीचे मोल सकयल दिल्ल्या प्रमाणें आसतलेः

 • तिसरी ते आठवी मेरेन 10 म्हयन्यां खातीर दर म्हयन्याक 200/- रूपया
 • णव्वी ते धाव्वी मेरेन 10 म्हयन्यां खातीर दर म्हयन्याक 250/- रूपया

दिसाचे विद्यार्थी

पयली ते धाव्वी मेरेनच्या दिसाचे विद्यार्थ्यांक आसपावीत करतले. शिश्यवृत्तीचे मोल सकयल दिल्ल्या प्रमाणें आसतलेः

 • पयली ते पांचवी मेरेन 10 म्हयन्यां खातीर दर म्हयन्याक 25/- रूपया
 • सव्वी ते आठव्वी मेरेन 10 म्हयन्यां खातीर दर म्हयन्याक 40/- रूपया
 • णव्वी ते धाव्वी मेरेन 10 म्हयन्यां खातीर दर म्हयन्याक 50/- रूपया

तात्पुरतें अनुदान

 • सगल्या विद्यार्थ्यांक म्हळ्यार हॉस्टेलर आनी दिसाचे विद्यार्थ्यांक वर्साक दरेक विद्यार्थ्याक 500/- रूपयांचे तात्पुरतें अनुदान दितले

शिश्यवृत्ती

 • शाळेंत प्रवेश घेता त्या दिसा सावन शाळा सोड मेरेन, सुटीचो काळ सोडून, वर्साक सुमार 10 म्हयन्यां खातीर, फकत शिक्षणीक वर्सा उसरां प्रवेश घेवपी वा बेगीन सोडपी विद्यार्थी सोडून, रक्कम फारीक करतले.

कालावधी आनी अभ्यासक्रम

दिसाच्या विद्यार्थ्यांच्या बाबतींत पयली वा मॅट्रीक पूर्व पांवड्याच्या उपरांतच्या वर्गांत प्रवेश घेवपी विद्यार्थ्यांक आनी हॉस्टेलरांच्या बाबतींत तिसरी आनी मॅट्रीक पूर्व पांवड्याच्या उपरांतच्या वर्गांत प्रवेश घेवपी विद्यार्थ्यांक शिश्यवृत्ती दिवं येता. धाव्वी जाल्या उपरांत शिश्यवृत्ती बंद जातली. शिक्षणीक वर्सा शिश्यवृत्तीची कालावधी 10 म्हयन्यांची आसतली.

निवडपाची पद्दत

संबंदीत राज्य सरकारा आन संघ प्रदेश प्रशासन विद्यार्थी निवडपा खातीर सविस्तर पद्दत थारायतले.

पात्रताय

पालकाची/राखणदारांची एकूण येणावळ सगल्या स्रोतांतल्यान वर्साक 44,500 रूपया परस उणी आसा अशा विद्यार्थ्यांक शिश्यवृत्ती मंजूर करतले.

टिप 1: आवय वा बापूय जिते आसा (आनी लग्न जाल्ल्या बेरोजगार चली विद्यार्थ्याच्या बाबतींत घोव) जाल्यार फकत पालक/घोवाची सगल्या स्रोतांतल्यान येणावळ मतींत घेतले आनी हेर खंयच्याच वांगड्याची येणावळ, जरी ते जोडटा आसले जाल्यारय, ते मतींत घेवचे ना. येणावळ जाहीर करपाच्या फॉर्मात ह्या आदाराचेर येणावळ जाहीर करतले. फकत दोनूय पालकांक मरण आयला (आनी लग्न जाल्ल्या बेरोजगार चली विद्यार्थ्याच्या बाबतींत घोव) जाल्यार विद्यार्थ्याक ताच्या/तिच्या अभ्यासांत मजत करपी राखणदाराची येणावळ मतींत घेतले. पूण जोडपी पालकाच्या मरणाक लागून पालकाच्या येणावळीचेर परिणाम जावपी आनी येवजणे खाला निर्धारीत केल्ल्या येणावळी खाला येता अशे विद्यार्थी, ही वायट घडणूक घडिल्ल्या म्हयन्या सावन, शिश्यवृत्ती खातीर पात्र थारतले, पूण पात्रतायेच्यो हेर अटी पुराय जावंक जाय. अर्ज स्विकारपाची निमाणी तारीख जाल्या उपरांतच अशा विद्यार्थ्यांचे शिश्यवृत्ती खातीरचे अर्ज अनुकंपा तत्वाचेर मतींत घेवं येता.

टिप 2: विद्यार्थ्याच्या पालकाक मेळपी घर भाडे भत्तो जर आयकरातल्यान सूट दिल्या आसत जाल्यार ताका येणावळींत आसपावीत करपा पासून सूट मेळटली.

टिप 3: फकत एकच फावट येणावळ दाखलो दिवचो पडटलो तो म्हळ्यार अभ्यासक्रमांत प्रवेश घेतना, जे एका वर्सा परस चड काळा खातीर चलतलो.

शिश्यवृत्ती प्रदान करपा खातीर अटी

 • अभ्यासाच्या काळांत विद्यार्थ्यांक रोजगार घेवंक वा पालकांक तांच्या कामांत मजत करूंक मेळची ना.
 • विद्यार्थ्याक वर्सुकी फुडल्या यत्तेंत वचूंक जमले ना जाल्यार शिश्यवृत्ती बंद जातली, पूण टाळपा येना अशी परिस्थिती सोडून जी येवजणेच्या सक्षम प्राधिकरणान प्रमाणीत केल्या.
 • जर विद्यार्थ्यान शाळेच्या शिस्तींचो वा शिश्यवृत्तीच्या नेम आनी अटींचो भंग केला जाल्यार शिश्यवृत्ती निलंबीत वा रद्द करतले, पूण सक्षम शाळा प्राधिकरणाचे समाधान जावंक जाय. येवजणेच्या ह्या नियमांचो भंग केल्ल्याचे जर राज्य सरकार/संघ प्रदेश प्रशासनाक दिसले जाल्यार ते लेगीत शिश्यवृत्ती रद्द करूंक शकता.
 • शिक्षणीक वर्सा विद्यार्थ्याक एका संस्थेंतल्यान दुसऱ्या संस्थेंत वचूंक मेळचे ना पूण आडवादाची परिस्थिती आनी विद्यार्थ्याचे शिक्षणाचे हीत सोडून.
 • ह्या येवजणेचो लाव घेवपी विद्यार्थ्याक आनीक खंयच्याच मॅट्रीक पूर्व शिश्यवृत्ती येवजणे खाला लाव घेवंक मेळचो ना.
 • विद्यार्थ्याची उपस्थिती नियमीत आसूंक जाय जे खातीर शाळेचे सक्षम प्राधिकरण मापदंड थारायतले.

शिश्यवृत्तीचे नुतनीकरण

शिश्यवृत्ती एकदां दिली की ताचे संबंदीत राज्य सरकार/संघ प्रदेश प्रशासना वरवीं फुडल्या शिक्षणीक वर्सा नुतनीकरण करूं येता, फकत शाळेच्या सक्षम प्राधिकरणान राज्य सरकार/संघ प्रदेश प्रशासनाक येवजणेच्या नियमांक धरून शिश्यवृत्ती फुडें दिवची न्हय अशी शिफारस केल्यार सोडून.

येवजणेची घोशणा

संबंदीत राज्य सरकार/संघ प्रदेश प्रशासन थळाव्या मुखेल खबरा पत्रांनी जायरात दिवन आनी हेर प्रसार माध्यम वापरून योग्य वेळ दिवन येवजण जाहीर करतले.

अर्जाची पद्दत

राज्य सरकार/संघ प्रदेश प्रशासनाचे संबंदीत खातें अर्जाचे फॉर्म दितले, जे निर्धारीत प्रमाणपत्रा सयत निमाणे तारखे पयली खात्याक परत मेळूंक जाय.

स्रोतः हेर मागास वर्गीयांक भारतांत अभ्यासा खातीर मॅट्रीक पूर्व शिश्यवृत्ती येवजणे विशीं पुराय म्हायती खातीर, हांगा क्लिक करात.

2.92857142857
तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
Back to top