शॅर
Views
  • राज्य Open for Edit

राष्ट्रीय कौशल्य सोद येवजण

ह्या विशयांत केंद्र सरकाराच्या राष्ट्रीय कौशल्य सोद येवजणे (एनटीएसएस) संदर्भांत माहिती दिल्या.

येवजणेची फाटभुंय

राष्ट्रीय कौशल्य सोद येवजण ही 1963 वर्सा एनसीईआरटीन सुरू केल्ली म्हत्वाची येवजण आसा. कुशळटाय आशिल्ले विद्यार्थी सोदून काडप आनी तांच्या कुशळटायेक उर्बा दिवपाचो उद्देश ह्या येवजणेचो आसा. कुशळटाय म्हळ्यार एक वा चड विशेशज्ञ वाठारांनी उंचा पांवड्याची सादरीकरणाची क्षमता आसप. ताका लागून विज्ञान, समान विज्ञान, अभियांत्रिकी, वैजकी, वेवस्थापन आनी कायदो ह्या सारकिल्या विशयांचो आसपाव ह्या येवजणेंत आसा. कुशळटाय आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक म्हयन्याळ्या शिश्यवृत्तीच्या स्वरूपान अर्थीक सहाय्य दिवन तांकां मान आनी आधार दिता. मुळावे विज्ञान, समान विज्ञान आनी वाणिज्य ह्या विशयांतल्या अभ्यासक्रमांत पी.एचडी स्थरा मेरेन सहाय्य दितात. अभियांत्रिकी, वैजकी, वेवस्थापन आनी कायदो ह्या वेवसायीक अभ्यासक्रमांत फक्त पदव्युत्तर मेरेन सहाय्य दितात.

फक्त आठवेंत शिकपी विद्यार्थ्यां खातीर एनसीईआरटी राष्ट्रीय कुशळटाय सोद परीक्षा घेता.

येवजणेची व्याप्ती

  • घेतिल्ले परिक्षेच्या आधाराचेर, आठवी वर्गाच्या परिक्षेक बसपी दरेक गटातल्या विद्यार्थ्यांक 1000 शिश्यवृतीत दितले.

सर्वसाधारण पात्रताय

  • मान्यतायप्राप्त शाळांनी शिकपी आठवीचे विद्यार्थी ज्या वाठारांनी शाळा आसा थंयच्या राज्यां वा संघ प्रदेशांनी घेतिल्ल्या संबंदीत आठवीच्या पयल्या टप्प्यातल्या परिक्षेक पात्र आसतले. अधिवास मर्यादा आसची ना.

निवडपाची पद्दत

  • शिश्यवृत्ती दिवपाक दोन पांवड्यांनी निवड प्रक्रिया जातली. पयल्या पांवड्यार, राज्यां वा संघ प्रदेश लेखी परिक्षे वरवीं निवड करतले. पयल्या पांवड्यार पात्र थारपी विद्यार्थी एनसीईआरटी घेता त्या दुसऱ्या पांवड्याच्या परिक्षे खातीर पात्र थारतले. लेखी परिक्षे उपरांत मुलाखत जाता. राष्ट्रीय स्थराचेर लेखी परिक्षेंत पात्र थारपी उमेदवारांक मुलाखती खातीर आमंत्रीत करतात. मॅट, सॅट आनी मुलाखतीच्या एकत्रीत गुणांच्या आधाराचेर शिश्यवृत्ती कोणाक दिवप ते थारायतात.

आठवी वर्गा खातीर लेखी परिक्षेची पद्दत सकयल दिल्ल्या प्रमाण आसतलीः

  • राज्य वा संघ प्रदेशाच्या स्थरावेल्या पयल्या पांवड्यावेली परिक्षा दोन भागांची आसतली, ती म्हळ्यार अ) मानसीक क्षमता चांचणी (मॅट) आनी ब) अभ्यासू क्षमता चांचणी (सॅट), ही परिक्षा समाज विज्ञान, विज्ञान आनी गणित विशयांचेर आसता.
  • राष्ट्रीय स्थराचेर जावपी दुसऱ्या पांवड्याचेर आसपावपी भाग अ) मानसीक क्षमता चांचणी (मॅट), ब) अभ्यासू क्षमता चांचणी (सॅट), तातूंत समाज विज्ञान, विज्ञान आनी गणित विशयांचोर आसपाव आसता.

शिश्यवृत्तीची रक्कम

पीएचडी सोडून णवीसावन शिकपी सगल्या विद्यार्थ्यांक (वर्ग वा अभ्यासक्रम सोडून) दर म्हयन्याक मेळपी शिश्यवृत्तीची रक्कम वाडोवन 500 रूपया केल्या, जंय युजीसी नियमा प्रमाण पयशे फारीक करतले.

एकूण शिश्यवृत्तींचो आंकडो

  • दर वर्सा एकूण (उण्यांत उणे) 1,000 विद्यार्थी निवडात.
  • राखीवताः अनुसूचीत जातीच्या गटांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर 15%, अनुसूचीत जमात गटा खातीर 7.5% आनी विशेश क्षमतेच्या विद्यार्थ्यां खातीर 3% शिश्यवृत्ती राखीव दवरतात

म्हत्वाची तारीख

  • अर्जाचे फॉर्म सुपूर्द करपाची तारीख आनी परिक्षेची तारीख आदी वेळोवेळ बदलपाक शकता, ताका लागून उपकार करून एनसीईआरटीचे संकेतथळ पळयात.

अर्जाची कार्यपद्दत

  • समान अर्जाचे फॉर्म आनी प्रवेश कार्ड आदी वेळोवेळ बदलपाक शकता, ताका लागून उपकार करून एनसीईआरटीचे संकेतथळ पळयात.

संपर्क माहिती

एनटीएस राष्ट्रीय पांवड्यावेल्या परिक्षा चवकशे खातीरः
फोन क्रमांकः 011-26560464; ईमेल:ntse.ncert@yahoo.in
राज्य पांवड्यावेल्या एनटीएस परिक्षा चवकशे खातीर: तुमच्या राज्यातल्या संपर्क अधिकाऱ्याक संपर्क करात
एनटीएस शिश्यवृत्ती चवकशे खातीरः
फोन क्रमांक:011-26562704 (वेळ दनपरां 2.30 ते 4.30 मेरेन); ईमेल: ntse2@yahoo.co.in
आनीक माहिती खातीर, हांगा क्लिक करात

स्रोत: राष्ट्रीय शिक्षणीक संसोधन आनी प्रशिक्षण मंडळ

2.98181818182
तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
नेविगतिओन
Back to top