होम / शिक्षण / धोरणां आनी येवजण्यो / शिश्यवृत्ती / मेट्रीक पुर्व शिश्यवृत्ती / माध्यमीक शिक्षणा खातीर चलयांक प्रोत्साहन मानधन
शॅर
Views
 • राज्य Open for Edit

माध्यमीक शिक्षणा खातीर चलयांक प्रोत्साहन मानधन

ह्या विशयांत माध्यमीक शिक्षणा खातीर चलयांक सरकाराकडल्यान प्रोत्साहन मानधन ह्या संदर्भांतली माहिती दिल्या.

उद्देश

शिक्षण सोडपाचें प्रमाण उणें करपाक वातावरण तयार करप आनी माध्यमीक शाळांनी अनुसूचीत जात वा अनुसूचीत जमातीच्या चली भुरग्यांक प्रवेश घेवपाक उर्बा दिवप तशेंच 18 वर्सांच्या पिराय मेरेन ते शिकतात हाची खात्री करप.

अर्थीक चौकट

दरेक चली भुरग्याच्या नांवान भौशीक क्षेत्र बँकेंत वा पोस्ट ऑफिसांत (टपाल) 3000 रूपया (तीन हजार रूपया) अवधी जमा वा मुदतबंद जमा म्हण जमा करतले. जमा करपाची अवधी वा काळ, जमा करता त्या दिसासावन चली भुरग्याक 18 वर्सा जाता त्या मेरेन मेजपाक शकता. ताचे आदीं पयशे काडपाक मेळचें ना.

मोख गट आनी घटक

 • येवजणेंत आसपाव जातलो
  • आठवी पास जाल्ली सगली अनुसूचीत जात वा अनुसूचीत जमातीची चलयां आनी
  • कस्तुर्बा गांधी बालिका विद्यालयांतल्यान आठवी पास जावपी चलयां (अनुसूचीत जात वा जमातीची आसूं वा नासूं) आनी राज्य वा संघ प्रदेशांतल्या सरकारी, सरकारी अनुदानीत वा थळाव्या मंडळांतल्या शाळांनी 2008-09 शिक्षणीक वर्सासावन णव्वी वर्गांत प्रवेश घेता. लग्न जाल्ल्या चलयांक ह्या येवजणेंत आसपावीत करचें ना. खाजगी बिगर अनुदानीत शाळांनी शिकपी चलयांक आसपावीत करचें न्ही असो प्रस्ताव आसा कारण अशी चडशीं शाळां भरपूर शुल्क लागू करतात आनी ताका लागून, येवजणे खाला दिवपी अर्थीक सहाय्याची अशा चली भुरग्यांच्या पालकांक गरज ना अशें दिसता. केंद्र सरकार चलोवपी शाळांनी शिकपी विद्यार्थ्यांचोय ह्या येवजणेंत आसपाव करूंक ना, कारण अशा भुरग्यांक आदीच सवलत मेळटा वा ते केंद्र सरकाराच्या कर्मचाऱ्यांचें भुरगें आसतात जे आधारा बगर भुरग्यांक शिक्षण दिवपाक शकता.
 • प्रोत्साहन मानधन मेळपी चली भुरगें 18 वर्साची पिराय पुराय जाल्या उपरांत रक्कम काडपाक शकता. 18 वर्साची पुराय जावचें आदीच चली भुरग्याक मरण आयले जाल्यार प्रोत्साहन मानधन केंद्र सरकाराच्या खात्यांत घालतले.
 • येवजणेखाला लाव घेवंक पात्र जावंक चली लग्न जावंक नाशिल्ले आनी णव्वी वर्गांत प्रवेश करता तेन्ना 16 वर्साच्या पिराये सकयल (31 मार्च मेरेन) आसपाक जाय. अनुसूचीत जात वा जमातीचे आसूं वा नासूं कस्तुर्बा गांधी बालिका विद्यालयांतल्यान (केजीबीव्ही) सातवी पास जावपी चलयांक ही येवजण लागू जातली.
 • एकूण प्रोत्साहन रक्कमेंतले 1 टक्के, दर वर्सा प्रशासन, देखरेख आनी मोलावणीचेर खर्च करतले.
 • चलयांक प्रोत्साहन मानधन दिवपाक येणावळ निकशांचें निर्बंध ना, कारण अनुसूचीत जात वा जमातीच्या चलयां तशेंच केजीबीव्हींतल्यान पास जावपी चलयां आनी सरकारी, सरकारी अनुदानीत आनी थळाव्या मंडळ शाळांनी शिकपी चलयां चडशीं समाजांतली फाटीं आशिल्ली आसता.

चालीक लावपाची प्रक्रिया

 • दरेक अंमलबजावणी शाळा पात्रताय निकशाची सारकी चांचणी केल्या उपरांत प्रोत्साहन मानधन वितरीत करपाविशी प्रस्ताव तयार करपाक शकता आनी योग्य पद्दतींत राज्य सरकारां वा संघ प्रदेशांक सुपूर्द करपाक शकता.
 • राज्य वा संघ प्रदेशां नवी दिल्लींतल्या एचआरडी मंत्रालयाच्या विद्यालयीन शिक्षण खात्याक एकत्रीत प्रस्ताव धाडून सकयल दिल्ल्यो गजाली सुचयतलेः
  • राज्य वा संघ प्रदेशांत पात्र आशिल्ल्या शाळांचो आंकडो
  • येवजणे खाला आसपावीत करपाक आशिल्ल्या प्रस्तावीत पात्र शाळांचो आंकडो
  • येवजणेचो लाव घेवपाक अधिकार आशिल्ल्या आठवी पास जाल्ल्या अनुसूचीत जाती वा जमातीच्या चलयांचो आनी केजीबीव्हींतल्यान पास जाल्ल्या बिगर अनुसूचीत जात वा जमातीच्या चलयांचो आंकडो
  • येवजणेचो लाव घेवपाक अधिकार आशिल्ल्या चली भुरग्यांचो पिराये प्रमाण आंकडो
  • प्रोत्साहन मानधन म्हण वितरीत करपाक जाय आशिल्ली प्रस्तावीत एकूण रक्कम
 • राज्य वा संघ प्रदेश सरकारांक दर वर्सा दोन हप्त्यांनी निधी वितरीत करपाक शकता. प्रस्ताव मेळ्ळ्या उपरांत रोकडेच पयलो हप्तो वितरीत करतले. संबंदीत राज्य वा संघ प्रदेश सरकाराकडल्यान पयल्या हप्त्याचे वापराचे प्रमाणपत्र आनी विकास अहवाल मेळ्ळ्या उपरांतच दुसरो हप्तो वितरीत करूंक शकता.
 • नांव नोंदणी माहितीच्या आदाराचेर शाळेच्या प्रमुखान जारी केल्ल्या जल्म दाखल्याक धरून अर्जाची तपासणी जातली.
 • लावार्थीच्या नांवान लागीच्या भौशीक वाठार बँक वा टपाल कचेरेंत (पोस्ट ऑफिस) अंमलबजावणी यंत्रणेवरवीं खातें उकतें करतले (राज्य वा संघ प्रदेश सरकार वा स्वायत्त संघटना, स्थिती प्रमाण) आनी निश्चित वा अवधी जमा म्हण रक्कम जमा करतले.
 • विद्यार्थ्याक एक पासबूक वा प्रमाणपत्र दितले, जाका येवजणेचे लावार्थी म्हण थारायतले.
 • येवजणेखाला लाव घेवपा खातीर लावार्थी चली भुरग्यान णव्वींत प्रवेश घेतल्या उपरांत उण्यांत उणी दोन वर्सा माध्यमीक शाळेंत शिकप चालू दवरपाक जाय. हे संदर्भांत शाळेचे प्राचार्य वा प्रमुख प्रमाणपत्र दितले
 • पूर्ण काळ सोंपिल्ली रक्कम काडपाक पात्र थारूंक लावार्थीन धाव्वीची परिक्षा पास जावपाची पूर्व अट आसा.
 • 18 वर्साची पिराय जाल्या उपरांत आनी सकयल दिल्ल्यो गजाली दिवपाक जाय
  • धाव्वी पास जाल्ल्याचे प्रमाणपत्र आनी
  • णव्वींत प्रवेश घेतल्या उपरांत लावार्थी चलयेन आपले शिकप उण्यांत उणे दोन वर्सा चालू दवरला हाचे प्रमाणपत्र शाळेच्या प्राचार्य वा प्रमुखान दिवपाक जाय, उपरांत अंमलबजावणी यंत्रणा पूर्ण काळ सोंपिल्ली रक्कम व्याजाच्या खात्यांतल्यान लावार्थी चलयेच्या नांवान जमा खात्यांत घालपाक बँकेक मंजुरी दितले.

अंमलबजावणी भागीदार

राज्य वा संघ प्रदेश सरकारा, राज्य सरकाराच्या नियंत्रणान आनी वेवस्थापना खाला आशिल्ल्यो शाळां, थळाव्यो संस्था आनी अनुदानीत खाजगी शाळां तशेंच पंचायती राज संस्था अंमलबजावणी भागीदार आसतले. पात्र चलयांच्या नांवान जमा करपाक प्रोत्साहन मानधन राज्य वा संघ प्रदेश सरकारांक वितरीत करतले.

स्रोतः माध्यमीक शिक्षणा खातीर चलयांक प्रोत्साहन मानधन येवजणे विशी पुराय माहिती खातीर,क्लिक करात

2.92307692308
तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
नेविगतिओन
Back to top