होम / शिक्षण / धोरणां आनी येवजण्यो / शिश्यवृत्ती / मेट्रीक पुर्व शिश्यवृत्ती / अस्वच्छ वेवसायांत घुसपल्ल्या भुरग्यांक मॅट्रीक पूर्व शिश्यवृत्ती
शॅर
Views
 • राज्य Open for Edit

अस्वच्छ वेवसायांत घुसपल्ल्या भुरग्यांक मॅट्रीक पूर्व शिश्यवृत्ती

ह्या विशयांत अस्वच्छ वेवसायांत घुसपल्ल्या भुरग्यांक मॅट्रीक पूर्व शिश्यवृत्ती ह्या संदर्भांत माहिती दिल्या.

उद्देश

सकयल दिल्ल्या गटांत आशिल्ल्या पालक वा राखणदाराच्या भुरग्यांक मॅट्रीक पूर्व शिक्षण घेवपाक अर्थीक सहाय्य दिवपाचो उद्देश येवजणेचो आसाः

 • हातान साफसफाई करपाच्या कामांत सध्या आसात वा 1.1.97 मेरेन वा उपरांत आशिल्ले व्यक्ती वा हातान साफसफाई करपी कर्मचाऱ्यांक कामाक दवरप आनी सुके शौचालय बांदपाचेर प्रतिबंधात्मक कायदो 1993 राज्य वा संघ प्रदेशांत चालीक लागिल्ले सावन कामाक आशिल्ले व्यक्ती, जे पयली येता ते.
 • जनावरांची कात काडून लॅदर करपी व्यक्ती, आनी
 • जनावरांची कात काडपी व्यक्ती
 • कोयर उखलपी

शिश्यवृत्तीची व्याप्ती, मोल आनी तात्पुरतें अनुदान

विद्यार्थी (हॉस्टेलर्स)

तिसरी ते धाव्वी वर्गा मेरेनच्या विद्यार्थ्यांचो हॉस्टेलर्स म्हण आसपाव जातलो. तिसरी ते धाव्वी मेरेनची शिश्यवृत्ती 10 म्हयन्यांखातीर दरेक म्हयन्याक 700 रूपया अशी आसतली.

डे स्कॉलर्स

पयली ते धाव्वी वर्गा मेरेन विद्यार्थ्यांचो डे स्कॉलर्स म्हण आसपाव जातलो. शिश्यवृत्ती 10 म्हयन्यांखातीर दरेक म्हयन्याक 110 रूपया अशी आसतली.

तात्पुरतें अनुदान

सगळ्या डे स्कॉलर्सांक दर वर्साक दरेक विद्यार्थ्या फाटल्यान 750 रूपयांचें तात्पुरतें अनुदान आनी हॉस्टेलर्सांक दर वर्साक दरेक विद्यार्थ्या फाटल्यान 1000 रूपया दिवपाक मेळटा.

शिश्यवृत्ती रक्कम शाळेंत प्रवेश घेता त्या दिसासावन शाळा सोडटा त्या दिसा मेरेन, सुटी सोडून, म्हळ्यार वर्सांत 10 म्हयन्यां खातीर मेळटली, पूण शिक्षणीक वर्सा विद्यार्थी पयलीच प्रवेश घेता वा उसरां सोडटा अशी प्रकरणां सोडून.

कार्यकाळ आनी अभ्यासक्रम

डे स्कॉलर्सांच्या बाबतींत पयलेच्या वर्गांत वा आनीक खंयच्याय उपरांतच्या वर्गांत वा मॅट्रीक पूर्व पांवड्यार, आनी हॉस्टेलर्सांच्या बाबतींत तिसरी वर्गांत वा आनीक खंयच्याय उपरांतच्या वर्गांत वा मॅट्रीक पूर्व पांवड्यार प्रवेश घेवपी विद्यार्थ्यांक शिश्यवृत्ती दिवपाक शकता. धाव्वी वर्गा उपरांत शिश्यवृत्ती बंद जातली. शिश्यवृत्तीचो कार्यकाळ एका शिक्षणीक वर्सा धा म्हयन्यांचो आसतलो.

संबंदीत राज्य सरकार आनी संघ प्रदेश प्रशासकांनी मान्यताय दिल्ल्याच संस्थांनी आनी मॅट्रीक पूर्व अभ्यासक्रमांक शिश्यवृत्ती दिवपाक मेळटली.

निवडीची पद्दत

 • पात्र विद्यार्थ्याची निवड करतना अर्जदाराच्या पालकाचो वेवसाय हो म्हत्वाचो निकश आसा.
 • विद्यार्थ्यांच्या निवडी खातीर संबंदीत राज्य सरकारां आनी संघ प्रदेश प्रशासक सविस्तर पद्दत घालून दितले.

पात्रताय

भारतीय नागरिकांच्या भुरग्यांक शिश्यवृत्ती दिवपाक मेळटा, जे तांच्या धर्माक मतींत घेनासतना, सकयल दिल्ले वळेरे प्रमाण आसतलेः

 • हातान साफसफाई करपाच्या कामांत सध्या आसात वा 1.1.97 मेरेन वा उपरांत आशिल्ले व्यक्ती वा हातान साफसफाई करपी कर्मचाऱ्यांक कामाक दवरप आनी सुके शौचालय बांदपाचेर प्रतिबंधात्मक कायदो 1993 राज्य वा संघ प्रदेशांत चालीक लागिल्ले सावन कामाक आशिल्ले व्यक्ती, जे पयली येता ते.
 • जनावरांची कात काडून लॅदर करपाच्या वा जनावरांची कात काडपाच्या वा कोयर उखलपाच्या कामांक आसात.
 • वयर दिल्ल्या वेवसायांत नाशिल्ल्या पालकांक जल्माक आयिल्ले भुरगें पूण वयर दिल्ल्या व्यक्तींनी दत्तक घेतला, अशें भुरगें दत्तक घेतल्या उपरांत तीन वर्साच्या काळा उपरांत शिश्यवृत्ती खातीर पात्र थारतले, पूण दत्तक घेतल्याक सावन हे भुरगें दत्तक घेतिल्ल्या पालकां बरोबर रावपाक जाय. संबंदीत राज्य सरकार वा संघ प्रदेश प्रशासनाक जाय आसल्यार तांच्या पालकांनी हें दाखले (वेवसायाचो दाखलो, दत्तक घेतिल्ल्या तारखेचो दाखलो, आदी) दिलें जाल्यारच हे भुरगें पात्र थारतलें.
 • पात्र विद्यार्थ्यांकडल्यान सकयल दिल्ले प्रमाण दाखले घेवपाक जायः
  • पयल्या मुद्द्यांत दिल्ले भुरग्यांकडल्यानः फक्त एक फावट, मॅट्रीक पूर्व शिश्यवृत्ती खातीर तांच्या पयल्या अर्ज वा नविनीकरणा वेळार, स्थिती प्रमाण, हो बदल अंमलात आसल्या उपरांत (2011), एक तरी पालक संबंदीत गटांतलो आसा म्हण.
  • दुसऱ्या मुद्द्यांत दिल्ले भुरग्यांकडल्यानः दर वर्सा, एक तरी पालक जनावरांची कात काडून लॅदर तयार करपाच्या आनी/वा जनावरांची कात काडपाच्या कामांत आसा म्हण.

शिश्यवृत्ती मेळोवपाक अटी

 • अभ्यासावेळार विद्यार्थ्यांक रोजगार घेवपाक वा तांच्या पालकांक मजत करपाक चड करून मान्यताय मेळचीं ना.
 • पास जावपाक विद्यार्थ्याक जमूंक ना जाल्यार शिश्यवृत्ती बंद करतले, पूण येवजणेच्या सक्षण अधिकारिणीन प्रमाणीत केल्ल्यो टाळूं येना अशीं कारणां सोडून.
 • कोचिंग सुविधा, खास करून दुर्बळ विद्यार्थ्यांक दितले.
 • जर विद्यार्थ्यान शाळेच्या शिस्तीचे उल्लंघन केले वा शिश्यवृत्तीचो हेर कसलोय नेम आनी अट मोडली जाल्यार, शिश्यवृत्ती निलंबीत दवरूंक वा रद्द करपाक शकता. येवजण चलोवपी नियमनांच्या उल्लंघनाच्या कारणांचेर सातिस्वेत आसल्यार राज्य सरकार वा संघ प्रदेश प्रशासन शिश्यवृत्ती रद्द करपाक शकता.
 • शिक्षणीक वर्सा अभ्यासक्रमावेळार विद्यार्थ्याक एका शाळा वा संस्थेंतल्यान दुसऱ्या शाळा वा संस्थेंत स्थलांतरीत जावपाक मेळचें ना पूण आडवादाच्या परिस्थितींनी आनी विद्यार्थ्याच्या शिक्षणीक वर्साच्या हिताक सोडून.
 • ह्या येवजणे खाला लाव घेवपी विदवानांक आनीक खंयच्याच मॅट्रीक पूर्व येवजणे खाला लाव घेवपाक मेळचो ना.
 • विद्यार्थी शाळेंत नियमीतपणान हजर रावपाक जाय जाचो निकश शाळेंतले सक्षम अधिकारिणी थारयतली.

येवणजेचें नविनीकरण

एकदां शिश्यवृत्ती दिली की संबंदीत राज्य सरकार वा संघ प्रदेश प्रशासन फुडल्या शिक्षणीक वर्सा लेगीत ताचे नविनीकरण करपाक शकता, पूण येवजण चलोवपी नियमनातल्या संबंदीत नियमाच्या संदर्भांत शिश्यवृत्ती बंद करपाविशी शाळेच्या सक्षम अधिकारिणीन राज्य सरकार वा संघ प्रदेश प्रशासनाक शिफारस करपाचो आडवाद आसा.

येवजणेची घोशणा

नामनेच्या दिसाळ्यांनी, थळाव्या दिसाळ्यांनी जायरात दिवन आनी योग्य प्रसिध्दी माध्यम वापरून संबंदीत राज्य सरकार वा संघ प्रदेश प्रशासन फावो त्या वेळार येवजणेची घोशणा करतले.

अर्जाची पद्दत

राज्य सरकार वा संघ प्रदेश प्रशासनाचे संबंदीत खातें अर्जाचो फॉर्म दितले, जे निमण्या दिसामेरेन निर्धारीत प्रमाणपत्रां सयत खात्यान परत मेळोवपाक जाय.

स्रोतः सामाजीक न्याय आनी सशक्तीकरणाच्या स्वच्छता आनी भलायकेक धोकादायक आशिल्ल्या वेवसायांत घुसपल्ल्या भुरग्यांक मॅट्रीक पूर्व शिश्यवृत्ती विशी पुराय माहिती खातीर, हांगा क्लिक करात

2.82352941176
तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
नेविगतिओन
Back to top