होम / शिक्षण / धोरणां आनी येवजण्यो / शिश्यवृत्ती / मेट्रीक पुर्व शिश्यवृत्ती / अल्पसंख्यांक समाजांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर मॅट्रीक पूर्व शिश्यवृत्ती
शॅर
Views
 • राज्य Open for Edit

अल्पसंख्यांक समाजांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर मॅट्रीक पूर्व शिश्यवृत्ती

ह्या विशयांत अल्पसंख्यांक समाजांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर मॅट्रीक पूर्व शिश्यवृत्ती ह्या संदर्भांत माहिती दिल्या.

उद्देश

मॅट्रीक पूर्व पांवड्यावेली शिश्यवृत्ती अल्पसंख्यांक समाजांतल्या पालकांक आपल्या भुरग्यांक शाळेंत धाडपाक उर्बा दितली, शिक्षणाचो तांचेर पडपी भार उणो करतली आनी शिक्षण पुराय करपाक तांच्या यत्नाक हातभार लायतली. शिक्षणावरवीं सशक्तीकरण, जो ह्या येवजणेचो एक उद्देश आसा, हाका अल्पसंख्यांक समाजाच्या सामाजीक अर्थीक स्थिती वाडोवपाची तांक आसा.

येवजणेची व्याप्ती

भारतांतल्या सरकारी वा खाजगी शाळांनी पयली ते धाव्वी वर्गामेरेन शिकपाक शिश्यवृत्ती दितले, संबंदीत राज्य सरकार वा संघ प्रदेश प्रशासनान पारदर्शक तरेन निवडिल्ल्या आनी अधिसुचीत केल्ल्या निवासी सरकारी संस्था आनी पात्र खाजगी संस्थासयत.

वांटणी

मुस्लीम, सिख, ख्रिश्चन, बुध्द आनी पारसी हांकां अल्पसंख्यांक कायदो, 1992 खातीर राष्ट्रीय आयोगाच्या 2(क) कलमाखाला अल्पसंख्यांक समाज म्हण अधिसुचीत केला. राज्या वा संघ प्रदेशां मजगतीं शिश्यवृत्तींची वांटणी राज्यां वा संघ प्रदेशांच्या 2001 जनगणने प्रमाण अल्पसंख्यांक लोकसंख्येच्या आदाराचेर आसतली.

चली विद्यार्थ्यां खातीर आरक्षीत

चली विद्यार्थ्यां खातीर 30 टक्के शिश्यवृत्ती आरक्षीत दवरतले. जर ज्या त्या प्रमाणांत पात्र चली विद्यार्थी मेळनात जाल्यार आरक्षीत शिश्यवृत्ती चल्या विद्यार्थ्यांक दितले.

पात्रताय

फाटल्या परिक्षेंत 50 टक्के परस चड गूण मेळयल्ल्या विद्यार्थ्यांक आनी जांच्या पालक वा राखणदाराची सगळ्या स्रोतांतल्यान वर्सुकी येणावळ 1 लाख रूपया परस चड ना हांकां शिश्यवृत्ती भेटयतले.

निवड पद्दत

संबंदीत राज्य सरकार वा संघ प्रदेश प्रशासन जाय तितल्या वेळा आदी नामनेच्या दिसाळ्यांचेर आनी थळाव्या दिसाळ्यांचेर तशेंच हेर प्रसिध्दी माध्यमांचो वापर करून येवजण जाहीर करतले.

 • पयली ते धाव्वी मेरेन शिकपी अल्पसंख्यांक समाजाच्या विद्यार्थ्यांक शिश्यवृत्ती उपलब्ध आसा. फाटल्या परिक्षेंत 50 टक्के गूण मेळयल्यारच शिश्यवृत्ती फुडें चालू उरतली. विद्यार्थी (हॉस्टेलर) आनी डे स्कॉलरांक वेवस्थापन भत्तो दितले.
 • वर्सुकी परिक्षेंत 50 टक्के गूण मेळोवपाक विद्यार्थ्याक जमूंक ना जाल्यार शिश्यवृत्ती बंद जातली, मात टाळपाक शकना अशा कारणां वेळार शाळेच्या प्राचार्य वा सक्षम अधिकारिणी प्रमाणीत केल्यार आनी राज्य सरकार वा संघ प्रदेश प्रशासनान शिफारस केल्यार हांकां सोडून.
 • एका कुटुंबातल्या दोनापरस चड विद्यार्थ्यांक शिश्यवृत्ती दिवचें ना.
 • विद्यार्थी शाळेंत नियमीतपणान हजर रावपाक जाय जाचो निकश शाळेंतले सक्षम अधिकारिणी थारयतले.
 • स्वंयरोजगार आशिल्ल्या पालकाची वा राखणदाराची आनी कामाक दवरिल्ल्या पालक वा राखणदाराच्या मालकान बिगर न्यायीक स्टँम पेपराचेर प्रतिज्ञापत्रा वरवीं स्वता प्रमाणीत पद्दतीचेर येणावळ दाखलो आसपाक जाय.
 • संबंदीत शाळा वा संस्थेच्या हॉस्टेलांत रावना आशिल्ल्या भायर रावपी विद्यार्थ्याचो दावो शाळा वा संस्था कायमचो पत्तो वा पालकांच्या पत्त्याच्या आदाराचेर प्रमाणीत करतले.
 • शिक्षणीक वर्सा अभ्यासक्रमावेळार विद्यार्थ्याक एका शाळा वा संस्थेंतल्यान दुसऱ्या शाळा वा संस्थेंत स्थलांतरीत जावंचे ना पूण आडवादाच्या परिस्थितींनी आनी विद्यार्थ्याच्या शिक्षणीक वर्साच्या हिताक सोडून.
 • जर विद्यार्थ्यान शाळेच्या शिस्तीचे उल्लंघन केले वा शिश्यवृत्तीचो हेर कसलोय नेम आनी अट मोडली जाल्यार, शिश्यवृत्ती निलंबीत दवरूंक वा रद्द करपाक शकता. येवजण चलोवपी नियमनांच्या उल्लंघनाच्या कारणांचेर सातिस्वेत आसल्यार राज्य सरकार वा संघ प्रदेश प्रशासन शिश्यवृत्ती रद्द करपाक शकता.
 • दर एका विद्यार्थ्यान चुकीचें विवरण दिवन शिश्यवृत्ती मेळयल्या, जाल्यार ताची वा तिची शिश्यवृत्ती तेन्नाच रद्द जातली आनी संबंदीत राज्य सरकार वा संघ प्रदेश प्रशासनाच्या स्वेच्छाधिकारा प्रमाण फारीक केल्ली शिश्यवृत्तीची रक्कम वसूल करून घेतले.
 • पात्र विद्यार्थ्यांक शिश्यवृत्ती दिवपाची प्रक्रिया आनी मुंजरी हांची सविस्तर पद्दत राज्य सरकार वा संघ प्रदेश प्रशासन थारायतले.
 • अभ्यासक्रम शुल्क वा ट्युशन शुल्क विद्यार्थी वा संस्थेच्या बँक खात्यांत जमा जातले. बँकांवरवीं रक्कम इलॅक्ट्रॉनीक पद्दतीन दिवपाचें यत्न जातले.
 • वेवस्थापन भत्तो विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यांत जमा जातलो. बँकांवरवीं रक्कम इलॅक्ट्रॉनीक पद्दतीन दिवपाचें यत्न जातले.
 • मंत्रालयाकडल्यान मेळपी निधी संदर्भांत राज्य सरकार वा संघ प्रदेश प्रशासन सर्वसाधारण माहिती दवरतले आनी मंत्रालय वा मंत्रालयान नियुक्त केल्ल्या हेर खंयच्याय यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांवरवीं तपासणेक पात्र थारतले.
 • ह्या येवजणे खाला लाव घेवपी विद्यार्थ्याक ह्या कामा खातीर आनीक खंयच्याच येवजणे खाला लाव घेवंक मेळचो ना.
 • एक विद्यार्थी सगळ्या साधनांतल्यान फक्त एक शिश्यवृत्ती मेळोवपाक पात्र थारतलो, ते म्हळ्यार अनुसूचीत जात, अनुसूचीत जमात, हेर मागास वर्गीय.
 • अल्पसंख्यांक समाजांतलो विद्यार्थी, जो अस्वच्छ वेवसाय वा हेर मागास वर्गीय समाजांतलो भुरगो आसपाक शकता, ह्या कामा खातीर आनीक खंयच्याच साधनांतल्यान शिश्यवृत्ती घेना आनी फक्त एका साधनांतल्यान शिश्यवृत्ती घेता हाची खात्री करपाक राज्य सरकार वा संघ प्रदेश प्रशासन अंमलबजावणी खात्यांची एक समिती घडयतले
 • फाटल्या वर्साची निधीच्या वापराचे प्रमाणपत्र मेळ्ळ्या उपरांत चालू वर्सा खातीर शिश्यवृत्ती वितरीत करपाक निधी दितले.
 • मंत्रालय वा मंत्रालयान नियुक्त केल्ली हेर खंयचीय यंत्रणा नियमीत वेळांत येवजणेची मोलावणी करतले आनी मोलावणीचो खर्च ह्या येवजणेखाला अल्पसंख्यांक वेव्हार मंत्रालयाचेर आसतलो.
 • राज्य वा संघ प्रदेश अर्थीक वा भौतीक कामगिरीची संबंदीत माहिती आपल्या संकेतथळाचेर घालतले.
 • हे नियम खंयच्याय वेळार भारत सरकाराच्या स्वेच्छाधिकाराप्रमाण बदलपाक शकतात.

शिश्यवृत्ती रक्कम आनी काळ

पुराय अभ्यासक्रमा खातीर शिश्यवृत्ती दितले. शिक्षणीक वर्सा फक्त 10 म्हयन्यां खातीर वेवस्थापन भत्तो दितले.

क्रमांक विशय विद्यार्थी (हॉस्टेलर) * डे स्कॉलर
1 णव्वी ते धाव्वी मेरेन प्रवेश शुल्क वर्सुकी 500 रूपया, सत्य स्थितीचेर आदारून वर्सुकी 500 रूपया, सत्य स्थितीचेर आदारून
2 सव्वी ते धाव्वी मेरेन ट्युशन शुल्क दर म्हयन्याक 350 रूपया, सत्य स्थितीचेर आदारून
दर म्हयन्याक 350 रूपया, सत्य स्थितीचेर आदारून
3 शिक्षणीक वर्सा 10 म्हयन्या परस उण्या काळा खातीर वेवस्थापन भत्तो दितले

i. पयली ते पांचवी मेरेन

 


i. कांय ना

 


i. दर म्हयन्याक 100 रूपया

ii. सव्वी ते धाव्वी
ii. दर म्हयन्याक 600 रूपया, सत्य स्थितीचेर आदारून
ii. दर म्हयन्याक 100 रूपया

* विद्यार्थ्या मदी (हॉस्टेलर) संबंदीत शाळा वा संस्थेच्या हॉस्टेलांत वा संबंदीत राज्य सरकार वा संघ प्रदेशान दिल्ल्या सुवातींत रावपी विद्यार्थ्यांचो आसपाव आसा.

शिश्यवृत्तींचें नविनीकरण

एकदां शिश्यवृत्ती दिली की विद्यार्थ्यान 50 टक्के गूण मेळयल्यात हाचे प्रमाणपत्र दिल्या उपरांत अभ्यासक्रमाच्या फुडल्या शिक्षणीक वर्सा ताचे नुतनीकरण करपाक शकता.

अर्जाची पद्दत

हांगा क्लिक करात येवजणेचो अर्ज आनी पुराय माहिती )(minorityaffairs.gov.in. जायरात साधारणपणान येताः दर वर्सा जुलय-ऑगस्ट.

अर्जाची निमणी तारीखः 30 सप्टेंबर, 2016

स्रोतः भारतांतल्या अल्पसंख्यांक समाजांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर मॅट्रीक पूर्व शिश्यवृत्ती विशी पुराय माहिती खातीर,हांगा क्लिक करात

2.88461538462
तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
नेविगतिओन
Back to top