होम / शिक्षण / धोरणां आनी येवजण्यो / शिश्यवृत्ती / ताग उद्देगांतल्या कामगारांच्या भुरग्यां खातीर शिश्यवृत्ती येवजण
शॅर
Views
 • राज्य Open for Edit

ताग उद्देगांतल्या कामगारांच्या भुरग्यां खातीर शिश्यवृत्ती येवजण

ह्या विशयांत ताग उद्देगांतल्या कामगारांच्या भुरग्यां खातीर राष्ट्रीय ताग मंडळान पुरस्कृत केल्ल्या शिश्यवृत्ती विशी म्हायती दिल्या.

राष्ट्रीय ताग मंडळ कायदो, 2008 च्या कलम 5(2) (xxii) खाला ताग उत्पादन एककातल्या कामगारांच्या कल्याणा खातीर “ताग उद्देगांत काम करपी कामगारांक बरी कामाची स्थिती दवरात आनी साधनसुविधा आनी प्रोत्साहन वेतनाची तरतूद आनी सुदारणा करप” अशी तजवीज केल्या. वयर दिल्ल्या प्रमाणें आनी कामगारांच्या कुटुंबाक तांच्या भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर तेंको दिवंक शिक्षणीक आदार दिवपी एक शिश्यवृत्ती येवजण तयार केल्या.

शिश्यवृत्ती

पात्र भुरग्यांक सकयल दिल्ले प्रमाणें शिश्यवृत्ती भेटयतलेः

1

माध्यमीक शिक्षण पात्र केल्या उपरांत (फकत चलयांक)

Rs.5,000/

2

उच्च माध्यमीक शिक्षण पात्र केल्या उपरांत (फकत चलयांक)

Rs.10,000/

3

पदवीधर शिक्षण पात्र केल्या उपरांत (चले आनी चलयांक)

Rs. 15,000/

4

पदव्युत्तर शिक्षण पात्र केल्या उपरांत (चले आनी चलयांक)

Rs. 20,000/

5

वेवसायीक अभ्यासक्रम घेवंक (अभियांत्रिकी, तकनिकी, वेवस्थापन, सीए, सीएस, आयसीडब्ल्युएआय अभ्यासक्रम) (सरकारी संस्थांनी) (चले आनी चलयांक)

वर्सुकी ट्युशन शुल्क

गिरण क्षेत्रांत, येवजण देशभरांत उपकर फारीक करपी सगल्या ताग माल उत्पादन एककांनी लागू जातली.

व्याख्या

ताग माल उत्पादक एककः ताग उत्पादन करपी खंयचीय नोंदणीकृत उत्पादक एकक जी ताग उत्पादन उपकर कायदो 1983 खाला दिल्या आनी उण्यांत उणे 10 कर्मचारी कामाक आसा तांकां येवजणे खाला मतींत घेतले.

जेडीपी एककः खंयचेय एकक जाचे कडेन उत्पादक-निर्यातदार म्हूण मंडळाचे जेपीडीईपीसी वा आरसीएमसी हाची नोंदणी तशेंच वांगडीपद आसा वा वैध कारखानो परवानो आसा आनी चालू वर्सा परवानो शुल्क फारीक केला वा एमएसएमई खाला भाग – 2 म्हूण नोंदणी आशिल्ले एकक.

गिरणातले कामगार: गिरणान जाहीर केल्ल्या प्रमाणें खंयचोय कामगार जो थेट ताग माल उत्पादनांत आसा वा ताग माल तयार करपी एककांत दुकानांतल्या कामांनी आसा

जेडीपी एककाचो कामगारः खंयचोय कामगार जो थेट जेडीपी उत्पादनांत आसा आनी जेडीपी एककाच्या वेतनवळेरीचेर आसा आनी लावार्थी एककाच्या ईएसआय खाला नोंद आसा.

भुरगे: भुरगे म्हळ्यार एका कामगाराचे (दादलो/बायल) भुरगे जे खंयच्याय मान्यताय प्राप्त शाळा/म्हाविद्यालयांत शिकता. खंयचोय कामगार जो विद्यार्थी/ कामगाराची बायल जी विद्यार्थी आसा, ताका आसपावीत करतले. नेमा खाला एका कुटुंबांतल्या चडांत चड दोन भुरग्यांक येवजणेचो लाव मेळटलो.

प्रचालनी मार्गदर्शक तत्वां

 • गिरण/जेडीपी एकक हांणी एक प्रतिनिधीक अधिकृत करूंक जाय आनी तपशील एनजेबी/आयजेएमए/जेपीडीईपीसी हांकां धाडूंक जाय जे येवजणेच्या प्रचालनीक जापसालदार आसतले.
 • वेवसायीक अभ्यासक्रमांत परिक्षेचो निकाल/नोंदणी जाहीर जाल्या उपरांत, गिरण/जेडीपी एकक कागदपत्रां तपासतले आनी आयजेएमए (गिरणा खातीर) /जेपीडीईपीसी (जेडीपी एकका खातीर) हाका पात्र उमेदवारांची एकत्रीत वळेरी निर्धारीत स्वरूपांत निधी धाडूंक लागपी संबंदीत बँक तपशीला सयत (खातें क्रमांक आनी आयएफसीएस कोड आदी) दितले.
 • चुकीचे बँक तपशील दिल्यार अर्ज रद्द जातलो.
 • अर्जदाराच्या एकोड्या नांवान बँक खातें आशिल्लेच मतींत घेतले. जोड खातें दिल्यार अर्ज भायर मारतले.
 • सगल्या बाबतींत पूर्ण आशिल्ले अर्ज एकाच लॉटांत दिवंक जाय. अर्जाचो एक भाग दिल्यार तो स्विकारचे ना. अपूर्ण अर्जय भायर मारतले.
 • गिरण/जेडीपी एकक हांच्या कडल्यान अर्ज आयल्या उपरांत आयजेएमए/जेपीडीईपीसी अर्जांची छाननी करतले आनी एक वळेरी सयत अर्ज एनजेबीक (सॉफ्ट कॉपी आनी छापीत प्रत) धाडटले.
 • चुकीचे मुद्दे/चुकीचे जाहीरपत्र दिल्यार शिश्यवृत्ती रद्द जातली आनी वांटिल्ली पुराय रक्कम गिरण/जेडीपी एकका हांकां प्रतिदेय करची पडटली.
 • माध्यमीक/उच्च माध्यमीक/पदवी/पदव्युत्तर परिक्षेक 2016 वर्सा बशिल्ले आनी पास जाल्ले वा 2016 वर्सा वेवसायीक अभ्यासक्रमांत नोंद जाल्ले उमेदवारच येवजणे खातीर पात्र थारतले.
 • शिश्यवृत्ती दिवंक एनजेबी न वापरिल्ली पद्दत/घेतिल्ले निर्णय निमणो आसतलो.

स्कॅन करून अर्जा सयत दिवंक जाय आशिल्ली कागदपत्रां

 • संबंदीत परिक्षा प्राधिकरणान जारी केल्ले आनी जेडीपी एककाच्या अधिकृत प्रतिनिधीन प्रतीनिशाणी केल्ली पास जाल्ल्या परिक्षेचे प्रवेश कार्डाची प्रत आनी मार्कशीट.
 • वेवसायीक अभ्यासक्रमां खातीर संबंदीत संस्थेन जारी केल्ल्या वळखपत्रा सयत संस्थेक फारीक केल्ल्या प्रवेश शुल्काच्या पावतीची प्रत.
 • राबित्याचो पुरावो म्हूण अर्जदाराच्या रेशन कार्ड/मतदार वळखपत्र/आधार कार्डाची प्रत. आरसीएमसी/कारखानो परवान्या सयत सद्याचो परवानो शुल्क फारीक केल्ल्याची पावती/डीआयसी भाग 2 नोंदणी (जेडीपी एकका खातीर) आनी निमण्या उपकर फारीकणी अभिलेखाची (गिरणा खातीर) प्रत.
 • जेडीपी एककाच्या कामगारांची वेतनवळेरी नोंद पुस्तिकेची (पदा सयत) प्रत.
 • वाचूंक अशक्य आशिल्ले स्कॅन केल्ले प्रत भायर मारतले.
 • जेन्ना मागता तेन्ना सगल्या कागदपत्रांची अस्सल प्रत दिवंक जाय.

पयले येता ताका पयलो मान ह्या तत्वाचेर शिश्यवृत्ती दिवपा खातीरचे अर्जांचेर प्रक्रिया जातली आनी निधीच्या उपलब्धतायेच्या आदाराचेर त्यो दितले.

स्रोत: राष्ट्रीय ताग मंडळ

संबंदीत स्रोत

 1. शिश्यवृत्ती खातीर अर्जाचो नमुनो
2.87719298246
तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
नेविगतिओन
Back to top