होम / शिक्षण / धोरणां आनी येवजण्यो / शिश्यवृत्ती / केंद्रीय सशस्त्र पुलीस दळ आनी आसाम रायफल्स हांचे खातीर प्रधानमंत्री शिश्यवृत्ती येवजण
शॅर
Views
 • राज्य Open for Edit

केंद्रीय सशस्त्र पुलीस दळ आनी आसाम रायफल्स हांचे खातीर प्रधानमंत्री शिश्यवृत्ती येवजण

ह्या विशयांत केंद्रीय सशस्त्र पुलीस दळ आनी आसाम रायफल्स हांचे खातीर प्रधानमंत्री शिश्यवृत्ती येवजणे विशीं म्हायती दिल्या.

केंद्रीय सशस्त्र पुलीस दळ आनी आसाम रायफल्स (सीएपीएफ आनी एआर) कर्मचाऱ्यांच्या निंबून आशिल्ल्या पालकांक आनी विधवांक उच्च तकनिकी आनी वेवसायीक शिक्षण घेवंक प्रोत्साहन दिवंक राष्ट्रीय संरक्षण निधी खाला प्रधानमंत्री शिश्यवृत्ती येवजण (पीएमएसएस) 2006-07 शिक्षणीक वर्सा मुखार हाडिल्ली.

शिश्यवृत्तीचो आंकडो

पीएमएसएस खाला दर शिक्षणीक वर्सा चलयां आनी चल्यांक समान रितीन एकूण 2000 शिश्यवृत्त्यो मंजूर जावंक जाय ते भायर आदल्या वर्सांच्यो शिश्यवृत्त्यांचे नुतनीकरण जातले.

पात्रताय

 • कामा वेळार/वेंचणुकेच्या कामा वेळार मरण आयिल्ल्या सीएपीएफ आनी एआर कर्मचाऱ्यांचे भुरगें/विधवा, सरकारी सेवा दितना अपंगत्व आयिल्ल्या कर्मचाऱ्यांचे भुरगें आनी शौर्य पुरस्कार प्राप्त जाल्ल्या आदल्या सीएपीएफ आनी एआर कर्मचाऱ्यांचे भुरगें.
 • निवृत्त आनी सेवेंत आशिल्ल्या सीएपीएफ आनी एआर कर्मचाऱ्यांचे भुरगें/विधवा. (अधिकारी हुद्द्या सकयले कर्मचारी)
 • परिच्छेद – 8 (बी) हातूंत दिल्ल्या मार्गदर्शक तत्वां प्रमाणें अभियांत्रिकी, वैद्यकशास्त्र, दांतशास्त्र, पशुचिकित्सा, बीबीए, बीसीए, बी.फार्म, बी.एससी (नर्सिंग, शेती, आदी), एमबीए आनी एमसीए आदी ह्या मळाचेर पयलो वेवसायीक अभ्यासक्रम घेवपी.
 • नव्या अर्जदाराच्या बाबतींत उण्यांत उणे प्रवेश पात्रतायेंत ते म्हळ्यार 10+2/पदविका/पदवीधर वा तत्सम हातूंत उण्यांत उणे 60 टक्के गूण आसा वा नुतनीकरण गटांत अर्ज करपी अर्जदारांक तांणी घेतिल्ल्या वेवसायीक अभ्यासक्रमाच्या दर शिक्षणीक वर्सा उण्यांत उणे 50 टक्के गूण घेवप सक्तीचे आसा.
 • शिश्यवृत्ती नुतनीकरण करूंक अर्ज भरपाक उमेदवाराक उशीर जाला जाल्यार एका वर्साची अनुग्रह अवधी दिवं येता.

पसंतीचो क्रम

सकयल दिल्ल्या पसंतीच्या क्रमाच्या प्रमाणें आनी तांणी उण्यांत उणे प्रवेश पात्रतायेंत घेतिल्ल्या गुण टक्केवारीच्या आदाराचेर नव्या गटा खाला पात्र अर्जदारां कडल्यान आयिल्ल्या अर्जांची लघूवळेरी तयार करतलेः

गट-अ कामाचेर आसतना मरण आयिल्ल्या सीएपीएफ आनी एआर कर्मचाऱ्यांचे भुरगें/विधवा.
गट-ब कामाचेर आसतना अपंगत्व आयिल्ल्या सीएपीएफ आनी एआर कर्मचाऱ्यांचे भुरगें/विधवा.
गट-क सरकारी सेवा दितना मरण आयिल्ल्या सीएपीएफ आनी एआर कर्मचाऱ्यांचे भुरगें/विधवा तातूंत वेंचणुके वेळार मरण आयिल्ल्यांचो आसपाव आसा.
गट-ड सरकारी सेवा दितना अपंगत्व आयिल्ल्या आदल्या सीएपीएफ आनी एआर कर्मचाऱ्यांचे भुरगें.
गट-इ

शौर्य पुरस्कार फावो जाल्ले आदल्या सीएपीएफ आनी एआर कर्मचाऱ्यांचे भुरगें.

गट-फ आदल्या सीएपीएफ आनी एआर कर्मचाऱ्यांचे भुरगें (पीबीओआर).
गट-ग कामाक आशिल्ल्या सीएपीएफ आनी एआर कर्मचाऱ्यांचे भुरगें (पीबीओआर), मात शिश्यवृत्ती उपलब्ध आसूंक जाय.

टिप:-

 • मरण आयिल्ल्या सीएपीएफ/एआर कर्मचाऱ्यांच्या घोव/बायलेक वा ताच्या लागीच्या व्यक्तीची सीएपीएफांत अनुकंपा तत्वाचेर नेमणूक केल्या लेगीत अशा कर्मचाऱ्यांच्या भुरग्यांक अ ते फ गटां खाला शिश्यवृत्ती खातीर मतींत घेतले.
 • अ ते इ गटां मेरेन हुद्द्याचे निर्बंध आसचे ना.
 • सीएपीएफ आनी एआरांत थळाव्या हुद्द्याचेर आशिल्ल्या सहाय्यक कमांडंटाचे भुरगें (जे सहाय्यक कमांडंटाच्या पगार फायदो घेनात आनी निरिक्षकाचो पगार घेतात) फ आनी ग गटां खाला पीएमएस दिवंक पात्र थारतले.
 • दर कुटुंबांतल्यान फकत दोन भुरग्यांक शिश्यवृत्ती मेळूं येता आनी लावार्थी आनी संबंदीत सीएपीएफ आनी एआर हांणी ताची खात्री करूंक जाय.
 • अर्जदार ताची/तिची लग्नाची स्थिती मतींत घेनासतना पीएमएसएस खातीर पात्र थारतले.

शिश्यवृत्तीची कालावधी

एक ते पांच वर्सा (अर्जदारान घेतिल्ल्या अभ्यासक्रमाच्या कालावधीचेर तशेंच संबंदीत नियामक मंडळान मंजूर केल्ल्याचेर आदारिल्ले आसतले).

शिश्यवृत्तीची रक्कम

 • निवड जाल्या उपरांत चलयांक म्हयन्याक 2250 रूपया म्हळ्यार दर वर्सा 27000 रूपया दिवंक जाय.
 • निवड जाल्या उपरांत चल्यांक म्हयन्याक 2000 रूपया म्हळ्यार दर वर्सा 24000 रूपया दिवंक जाय.

पीएमएसएस खाला ऑनलायन अर्ज करपी अर्जदारां खातीर मार्गदर्शक तत्वां

अर्ज करचे आदीं, अर्जदारान सकयल दिल्ल्यो सुचोवण्यो/मार्गदर्शक तत्वां लक्षपुर्वक वाचूंक जायः

उण्यांत उणी प्रवेश पात्रताय (एमईक्यु): पीएमएसएस खाला शिश्यवृत्ती खातीर पात्र थारूंक अर्जदारान एमईक्यु त उण्यांत उणे 60 टक्के गूण मेळोवंक जाय ते म्हळ्यार 10+2/पदविका/पदवीधर, केशी प्रमाण. वेगवेगळ्या वेवसायीक अभ्यासक्रमांनी प्रवेश घेवंक एमईक्यु वेगवेगळे आसात. देखीक, एमबीबीएसाक 10+2 एमईक्यु आसा जाल्यार बीई/बी.टॅकाक 10+2/पदविका एमईक्यु आसा. बी.एड आनी एमबीए खातीर पदवीधर एमईक्यु आसा.

टिपःपदविका अभ्यासक्रम पुराय केल्या उपरांत पर्यायी प्रवेशा वरवीं तकनिकी/वेवसायीक बॅचलर पदवी अभ्यासक्रमाच्या (बीई/बी.टॅक आदी) दुसऱ्या वर्सा प्रवेश घेतिल्ले भुरगें पीएमएसा खातीर पात्र थारतले.
जर अर्जदारान सीबीएसई वरवीं बारावेची परिक्षा पास जाला, जाल्यार एमईक्यु खातीर गुणाची टक्केवारी काडूंक 500 पैकी सगल्यांत बरें गूण घेतिल्ल्या पांच विशयांतले गूण मतींत धरतले.

पीएमएसएस खाला लागू जावपी अभ्यासक्रमः

 • अखील भारतीय तकनिकी शिक्षण मंडळ (एआयसीटीई), भारतीय वैजकी मंडळ (एमसीआय), विद्यापीठ अनुदान आयोग (युजीसी) सारकिल्या संबंदीत सरकारी नियामीक मंडळाची मान्यताय आशिल्ल्या बीई, बीटॅक, बीडीएस, एमबीबीएस, बी.एड, बीबीए, बीसीए, बी फार्म, बी.एससी. (नर्सिंग, शेती, आदी) अशे पयलें वेवसायीक पदवी अभ्यासक्रम.
 • पीएमएसएस हाका लागून जावपी वेवसायीक पदवी अभ्यासक्रमांचो तपशील सविस्तर मार्गदर्शक तत्वांत दिल्लो आसा.

एकत्रीत अभ्यासक्रमांक शिश्यवृत्ती – पीएमएसएस फकत पयल्या वेवसायीक पदवी अभ्यासक्रमा मेरेन मर्यादीत आसा. बी.एडाक ती लागू जाता पूण बीए अदीक बी.एड. हाका लागू जायना, तशेंच एलएलबीक लागू जाता पूण बीए अदीक एलएलबी हाका जायना. एकत्रीत एमई/एम.टॅक/एम.फार्म बाबतींत, केशी प्रमाणें शिश्यवृत्ती पयल्या तीन/चार वर्सां खातीर दितले.

बँक खातें

 • पात्रताय निकश पुराय करपी आनी पीएमएसएस खाला अर्ज करपी अर्जदाराच्या थेट खात्यांत शिश्यवृत्तीची रक्कम घालूंक ताचे कडेन खंयच्याय राष्ट्रीयकृत बँकेंत जातूंत इलॅक्ट्रॉनीक वटोवणी प्रणाली (इसीएस) /कोर बँकींग सुविधा आसा, तातूंत सक्रिय आनी वैध खातें आसूंक जाय.
 • ल्हान खात्याच्या बाबतींत, ताचे मुखेल खात्यांत रूपांतर करप.
 • अर्जाचो नमुनो भरतना खातें क्रमांक आनी खातें धारकाचे नांव दाखोवपी बँकेचो आडवो केल्लो धनादेश, पासबुकाची प्रत हे सारकिली संबंदीत कागदपत्रां आनी बँकेची योग्य म्हायती दिवची पडटली.

आवश्यक कागदपत्रां – पीएमएसएस खाला अर्ज करूंक अर्जदारान संबंदीत गटांत सकयल दिल्ली कागदपत्रां सक्तीन दिवची/अपलोड करची पडटा-

नवे अर्जदार

 • सेवेंत आशिल्ल्या कर्मचाऱ्याच्या बाबतींत कार्यालयाच्या मुखेल्यान निर्धारीत स्वरूपांत सेवा प्रमाणपत्र दिवंक जाय.
 • म्हाविद्यालय/विद्यापिठाच्या निबंधक/डिन/प्राचार्य हांणी निर्धारीत स्वरूपांत अधिकृती प्रमाणपत्र दिवंक जाय.
 • खातें क्रमांक आनी खातें धारकाचे नांव दाखोवपी बँकेचो आडवो केल्लो धनादेश, पासबुकाची प्रत.
 • सकयल दिल्ल्यो लागू जाता त्या प्रमाणपत्रां सयत अर्जदारान धाव्वेची गूण पत्रिका आनी एमईक्यु हांची प्रत स्कॅन करून अपलोड करूंक जाय
  • जल्माच्या तारखेची तपासणी करूंक धाव्वी वा तत्मस परिक्षा पास जाल्ल्याचे प्रमाणपत्र
  • एमईक्यु प्रमाणें बारावी/पदविका/पदवीधर वा तत्मस हाची गूण पत्रिका
  • पीपीओ/सोडिल्ल्याचे प्रमाणपत्र/पुस्तक (गट अ ते फ खातीर सक्तीचे)
  • निंबून आशिल्ल्याचे प्रमाणपत्र (गट अ ते फ खातीर सक्तीचे)
  • अपंगत्व प्रमाणपत्र (गट ब ते ड खातीर सक्तीचे)
  • मरण दाखलो (गट अ ते क खातीर सक्तीचे)
  • शौर्य पुरस्कार प्रमाणपत्र (गटा खातीर सक्तीचे)

नुतनीकरणा खातीर

 • सेवेंत आशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतींत खात्याच्या मुखेल्यान निर्धारीत स्वरूपांत सेवा प्रमाणपत्र जारी करूंक जाय.
 • म्हाविद्यालय/संस्था/विद्यापिठाच्या निबंधक/डिन/प्राचार्य हांणी निर्धारीत स्वरूपांत अधिकृती प्रमाणपत्र जारी करूंक जाय.
 • खातें क्रमांक आनी खातें धारकाचे नांव दाखोवपी बँकेचो आडवो केल्लो धनादेश, पासबुकाची प्रत.
 • अर्जदारान संबंदीत म्हाविद्यालय/संस्थेच्या प्राचार्यान प्रमाणीत केल्ली आदल्या शिक्षणीक वर्साच्या गूण पत्रिकेची प्रत स्कॅन करून अपलोड करूंक जाय.

 

पीएमएसएस खाला पात्र नाशिल्ल्या अर्जदारांचे गट

 • चवथ्या भागांत दिल्ल्या वरी अ ते ग गटांत आसपावीत जाय नाशिल्ले अर्जदार (पसंतीचो क्रम). पीएमएसएस ही एकरूप/कॉम्बॅट सीएपीएफ आनी एआर कर्मचाऱ्यांच्या भुरगें/विधवां खातीर आसा. सीएपीएफ आनी एआर हातूंतले नागरी कर्मचाऱ्यांचे भुरगें हे येवजणे खाला पात्र थारनात.
 • पत्राचार/दूरस्थ अभ्यासा वरवीं वेवसायीक अभ्यासक्रम शिकपी अर्जदार.
 • हेर शिश्यवृत्ती येवजण/विद्यावेतन वा अर्थीक सहाय्य मेळोवपी अर्जदार.
 • पीएमएसएस खाला आदींच शिश्यवृत्ती मेळिल्ले अर्जदार.
 • पदविका अभ्यासक्रम जे उपरांत पदवी मेळची ना वा मास्टर पदवी अभ्यास घेवंक मेळचो ना मात एमबीए, एमसीए सोडून, पयल्या वेवसायीक अभ्यासक्रमाच्या अटीचेर, अशे अभ्सायक्रम घेवपी अर्जदार.
 • युजीसी कायदो वा एआयसीटीईन मान्यताय दिवंक नाशिल्ल्या आनी एनबीए अधिकृत अभ्यासक्रम नाशिल्ल्या (अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमांक) वा भारतीय वैजकी मंडळाची मान्यताय नाशिल्ल्या (वैजकी पदवी अभ्यासक्रमांक) म्हाविद्यालय/संस्था/विद्यापिठांत आपूण जावन प्रवेश घेतिल्ले अर्जदार
 • विदेशांत शिकपी अर्जदार.
 • निवडिल्ल्या विद्यार्थ्यांन अभ्यासक्रम/म्हायविद्यालय बदलला आनी त्या उपरांतच्या शिक्षणीक वर्सा नव्यान प्रवेश घेतल्यार ताची/तिची शिश्यवृत्ती कायमची रद्द जातली.

शिश्यवृत्तीची फारीकणी

नव्या आनी नुतनीकरण गटां खाला निवडिल्ल्या अर्जदारांक 2015-16 शिक्षणीक वर्सा सावन पीएमएसएस खाला शिश्यवृत्तीची रक्कम सरकाराच्या थेट लाव हस्तांतरण (डीबीटी) अंतर्गत भौशीक अर्थीक वेवस्थापन प्रणाली (पीएफएमएस) वरवीं निवडिल्ल्या अर्जदारांच्या बँक खात्यांनी थेट हस्तांतरीत जाता. हे खातीर लावार्थीचे बँक खातें आधार क्रमांका कडेन जोडिल्ले जाय. अर्जदारान वैध बँक खात्याचो तपशील सारको भरूंक जाय.

अर्ज कसो करप

 • 2015-16 शिक्षणीक वर्सा सावन, सीएपीएफ आनी एआर खातीरची प्रधानमंत्री शिश्यवृत्ती येवजण (पीएमएसएस) राष्ट्रीय शिश्यवृत्ती पोर्टल (एनएसपी) वरवीं चालीक लागतली.
 • हे खातीर, सगल्या पात्र उमेदवारांनी राष्ट्रीय शिश्यवृत्ती पोर्टल (एनएसपी) वरवीं दर वर्सा 31 डिसेंबर वा ताचे आदीं ऑनलायन अर्ज करूंक जाय.
 • सगल्या अर्जांची छाननी आनी संकलन केल्या उपरांत सीएपीएफ आनी एआर हांणी ते दर वर्सा 15 मार्चा मेरेन अध्यक्ष, कल्याण आनी पुनर्वसणूक मंडळ, सीएपीएफ, नवी दिल्ली हांगा धाडूंक जाय. निवड जाल्ल्या उमेदवारांची निमाणी संकलीत केल्ली वळेरी डब्ल्युएआरबी करतली आनी ती दर वर्सा 15 एप्रिला पयली एमएचएक धाडूंक जाय जी उपरांत पीएमओक दितले.

सविस्तर मार्गदर्शक तत्वां खातीर, हांगा क्लिक करात.

स्रोतः राष्ट्रीय शिश्यवृत्ती पोर्टल (एनएसपी)

2.92156862745
तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
नेविगतिओन
Back to top