होम / शिक्षण / धोरणां आनी येवजण्यो / शिश्यवृत्ती / अपंगत्व आशिल्ल्या व्यक्तींक राष्ट्रीय शिश्यवृत्ती
शॅर
Views
 • राज्य Open for Edit

अपंगत्व आशिल्ल्या व्यक्तींक राष्ट्रीय शिश्यवृत्ती

ह्या विशयांत अपंगत्व आशिल्ल्या व्यक्तींक राष्ट्रीय शिश्यवृत्ती हे विशी म्हायती दिल्या.

उद्दिश्ट

अपंगत्व आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक उच्च आनी तकनिकी शिक्षण घेवंक अर्थीक सहाय्य

प्रदान जावपी शिश्यवृत्ती

विद्यार्थी अभ्यास करपी/अभ्यासक्रम घेतिल्ल्या संस्थां वरवीं दर वर्सा पांचशें मेरेन शिश्यवृत्ती प्रदान करूं येता. वेगवेगळ्या गटांतल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांक सकयल दिल्ल्या प्रमाणें शिश्यवृत्ती भेटयतलेः

 • अस्थिरोग अपंगत्व आशिल्ले विद्यार्थी
 • अंधत्व वा उण्या प्रमाणांत दिसपी विद्यार्थी
 • आयकुपाचे अपंगत्व आशिल्ले विद्यार्थी
 • सेरेब्रल पाल्सी, मानसीक दुबळेपण, वेगवेगळे अपंगत्व, खोल वा गंभीर आयकुपाचे दुबळेपण

अभ्यासक्रमांनी शिश्यवृत्तीची रक्कम वेगवेगळी आसतली आनी ती संस्थे कडेन हॉस्टेल/निवासस्थानाची सुविधा हाच्या उपलब्धतायेचेर आदारिल्ली आसतली. तपशील सकयल दिलाः

अ. क्र. अभ्यास करपाचे अभ्यासक्रम म्हयन्याक शिश्यवृत्तीचे दर
हॉस्टेलर दिसाचे विद्यार्थी
(रूपया/म्हयन्याक) (रूपया/म्हयन्याक)
1 अभियांत्रिकी/भारतीय आनी हेर प्रणालीचे वैद्यकशास्त्र/शेती/पशुचिकित्सा/म्हायती तंत्रगिन्यान/जैवतंत्रगिन्यान, शिक्षण, वेवस्थापन/वास्तुशिल्पशास्त्र, फिजियोथॅरपी, संगीत आनी हेर वेवसायीक अभ्यासक्रमांनी पीएचडी/एम.फील आनी पदव्युत्तर/पदवीधर पांवड्या वयले अभ्यासक्रम

 

1000

 

700

2 पदविका आनी प्रमाणपत्र पांवड्या वयले वेवसायीक अभ्यासक्रम

700

400
3 आठवी उपरांत सामान्य/वेवसायीक/तकनिकी/वोकेशनल अभ्यासक्रम घेवपी सेरेब्रल पाल्सी, मानसीक दुबळेपण, वेगवेगळे अपंगत्व, खोल वा गंभीर आयकुपाचे दुबळेपण सेरेब्रल पाल्सी, मानसीक दुबळेपण, वेगवेगळे अपंगत्व, खोल वा गंभीर आयकुपाचे दुबळेपण आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या बाबतींत

 

700

 

400

विद्यार्थ्यांक अभ्यासक्रम शुल्काची प्रतिपुर्ती जातली, मात ताचेर वर्साक 10000 रूपया मेरेनची मर्यादा आसतली.

ते भायर संस्थेन दिल्ल्या हॉस्टेल/निवासस्थान सुविधेंत रावपी विद्यार्थ्यांक, हॉस्टेलर म्हूण धरतले जातूंत उण्यांत उणे 3 विद्यार्थ्यांनी एकठांय सुवात भाड्याक घेतल्या आनी एकूच जेवणाची वेवस्था केल्या. हे संदर्भांत अशा विद्यार्थ्यांनी संस्थेच्या मुखेल्यान प्रति निशाणी केल्ले प्रमाणपत्र आनी स्वता वेवस्था केल्या वा भाड्याक सुवात घेतल्या जाल्यार घराच्या मालका कडल्यान प्रमाणपत्र दिवचें पडटलें.

शिश्यवृत्तीची कालावधी

पात्र अभ्यासक्रम/अभ्यासाचे वर्ग शिकूंक

पात्रताय

 • अपंगत्व आशिल्ले व्यक्ती कायदो 1995 खाला दिल्ल्या व्याख्याना प्रमाणें उण्यांत उणे 40 टक्के अपंगत्व आशिल्ल्याचे प्रमाणीत केल्ल्या भारतीय विद्यार्थ्यांक अर्थीक सहाय्य उपलब्ध आसतले.
 • मान्यताय प्राप्त संस्थेंतल्यान पीएच.डी आनी एम.फील हाचे सयत मॅट्रीक उपरांत/माध्यमीक उपरांतचे तकनिकीआनी वेवसायीक अभ्यासक्रम घेवंक अर्थीक सहाय्य दितले. पूण सेरेब्रल पाल्सी, मानसीक दुबळेपण, वेगवेगळे अपंगत्व, खोल वा गंभीर आयकुपाचे दुबळेपण आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या बाबतींत उण्यांत उणी शिक्षणीक पात्रताय आठवी पास आसतली आनी सामान्य, तकनिकी, वोकेशनल वा वेवसायीक अभ्यासक्रमां खातीर शिश्यवृत्ती दितले. एका विद्यार्थ्याक फकत एक अभ्यासक्रम घेवंक शिश्यवृत्ती दितले.
 • वेवसायीक अभ्यासक्रम घेतिल्ल्या अंधत्व/आयकुपाक येना आशिल्ल्या पदवीधर आनी पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांक संपादन सॉफ्टवेर आशिल्ल्या संगणका खातीर आनी सेरेब्रल पाल्सी आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक मजत करपी सॉफ्टवेर मेळोवन दिवंक अर्थीक सहाय्य दिवं येता.
 • शिश्यवृत्ती फुडले वर्सां चालू दवरप/नुतनीकरण करप हे आदले वर्सा अभ्यासक्रम उण्यांत उणे 50 (पन्नास) टक्के गूण मेळोवन यशस्वीपणान पुराय करपाचेर निंबून आसतले.
 • एका वर्सा परस उण्या कालावधीच्या मॅट्रीक उपरांत/माध्यमीक उपरांतच्या तकनिकी/वेवसायीक अभ्यासक्रमांक येवजणे खाला सहाय्य मेळचे ना.
 • हे येवजणे खाला शिश्यवृत्ती धारकाक त्याच वेळार दुसरी शिश्यवृत्ती/विद्यावेतन घेवंक मेळची ना. जर आनीक खंयची शिश्यवृत्ती/विद्यावेतन दिल्ले आसा जाल्यार विद्यार्थ्याक ताका/तिका जाय आशिल्ली शिश्यवृत्ती निवडपाचो पर्याय घेवचो पडटलो आनी ते विशीं प्राधिकरणाक कळीत करचे पडटले.
 • लावार्थीची म्हयन्याळी कुटुंबीक येणावळ सगल्या स्रोतांतल्यान 15,000 रूपया परस चड आसूंक जायना. कुटुंबीक येणावळींत पालक/राखणदाराच्या येणावळीचो आसपाव आसा.

येवजणेची घोशणा

शिश्यवृत्ती खातीर अर्ज मागोवपी जायरात राष्ट्रीय/प्रादेशीक मुखेल खबरापत्रांनी जून म्हयन्यांत दितले. नवीनतम म्हायती आनी शिश्यवृत्तीक अर्ज समाजीक न्याय आनी सशक्तीकरण मंत्रालय मेळटले.

स्रोतः अपंगत्व आशिल्ल्या व्यक्तींक राष्ट्रीय शिश्यवृत्ती हे येवजणे विशीं पुराय म्हायती खातीर, हांगा क्लिक करात

3.03703703704
तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
नेविगतिओन
Back to top