होम / शिक्षण / धोरणां आनी येवजण्यो / शिश्यवृत्ती / अपंगत्व आशिल्ल्या विद्यार्थ्यां खातीर राष्ट्रीय अभ्यासवृत्ती
शॅर
Views
  • राज्य Open for Edit

अपंगत्व आशिल्ल्या विद्यार्थ्यां खातीर राष्ट्रीय अभ्यासवृत्ती

ह्या विशयांत अपंगत्व आशिल्ल्या विद्यार्थ्यां खातीर राष्ट्रीय अभ्यासवृत्ती विशीं म्हायती दिल्या.

वळख

भारत सरकारान एम.फील आनी पीएच.डी सारकिल्या उच्च शिक्षणीक अभ्यासक्रमांनी अपंगत्व आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक संद वाडोवंक राजीव गांधी अभ्यासवृत्ती (आरजीएनएफ) ह्या नांवान केंद्रीय क्षेत्र येवजण 2012-13 अर्थीक वर्सा मुखार हाडली. ही येवजण 1 एप्रिल 2012 सावन चालीक लागली. विद्यापिठांनी, संशोधन संस्थांनी आनी विज्ञानीक संस्थांनी संशोधन पदवी घेवंक अपंगत्व आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या गरजांचेर येवजण भर दिता. वेगवेगळ्या म्हाविद्यालयांनी आनी विद्यापिठांनी रिकामी आशिल्ली व्याख्यात्याची पदां भरूंक तांकां रोजगाराक पात्र करपा सयत नव्या अर्थीक स्थितीच्या फाटभुंयेर तांकां राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार वाडट्या संदीचो परिणामकारक रितीन लाव घेवंक तयार करतले.

येवजणेचो आवाठ

दर वर्सा वट्ट 200 अभ्यासवृत्ती (कनिश्ठ संशोधन अभ्यासक (जेआरएफ) अपंगत्व आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक ही येवजण दिता. येवजणे खाला विद्यापीठ अनुदान आयोगान (युजीसी) मान्यताय दिल्ल्यो सगल्यो विद्यापिठां/संस्था आनी बिगर विद्यापिठां/संस्था हांचो आसपाव आसा आनी एम.फील आनी पीएच.डी करपी संशोधक विद्यार्थ्यांक युजीसी अभ्यासवृत्ती येवजणेच्या स्वरूपाच्या आदाराचेर युजीसीन चालीक लायता. अपंगत्व व्यक्ती (समान संदी, हक्कांचे रक्षण आनी पुराय भागीदारी) कायदो, 1995 ह्या खाला आसपावीत केल्ल्या अपंगत्व आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक ही अभ्यासवृत्ती उपलब्ध आसा. ते खातीर, अपंगत्व आशिल्ल्या व्यक्तीक कायद्या खाला येवजणेचो लाव घेवंक जाय जाल्यार हे खातीर अधिसुचीत केल्ल्या वैजकी प्राधिकरणा कडल्यान अपंगत्व दाखलो हाडचो पडटलो.

पात्रताय

  • विद्यापीठ वा शिक्षणीक संस्थेंत एम.फील/पीएच.डी खातीर नोंद आशिल्लो खंयचोय अपंगत्व आशिल्लो विद्यार्थी त्या विद्यापीठ वा शिक्षणीक संस्थेंत प्रवेशा खातीर आवश्यक आशिल्ल्यो औपचारीकता पुराय करता तो अभ्यासवृत्ती खातीर पात्र थारता, पूण युजीसीच्या जायराती प्रमाणें येवजणेतल्यो तरतुदी पुराय करूंक जाय.
  • दोन वर्सा उपरांत, जर अभ्यासवृत्ती प्राप्ताची संशोधन कामाची गती समाधानकारक दिसली जाल्यार ताचो/तिची कालावधी वरीश्ठ संशोधन अभ्यासक (एसआरएफ) म्हूण आनीक तीन वर्सां खातीर वाडयतले. विद्यापिठान स्थापन केल्ली तीन वांगडी समिती संशोधन कामाचो नियाळ घेतली. समितीचेर निरिक्षक, खात्याचे मुखेली आनी विशयांतले एक भायले तज्ञ आसपावीत आसतले. समितीक जर उमेदवाराची कामाची गती समाधानकारक दिसली ना जाल्यार जेआरएफ ती रद्द करूंक शकता. उमेदवाराच्या निरिक्षकाच्या शिफारसीचेर ज्यो खात्याच्या मुखेल्यान मानून घेतल्या/भायर मारल्या आनी कुलगुरून ताका मंजुरी दिल्या हाच्या आदाराचेर एसआरएफ दर वर्सा मंजूर जाता.
  • जेआरएफ आनी एसआरएफ हाची वट्ट कालावधी पांच वर्सा परस चड आसची ना.
  • अपंगत्व आशिल्ल्या विद्यार्थ्याक एकदां अभ्यासवृत्ती खातीर पात्र धरले की दोट्टीकरण जावची न्हय आनी व्याप्ती वाडोवंक म्हूण केंद्र वा राज्य सरकाराचे वा समान लाव दिवपी युजीसी सारकिल्या हेर संस्थांचे हेर लाव घेवंक मेळचो ना. फकत विद्यापीठ/संशोधन संस्थेंत सामान्य आनी पूर्णवेळ एम.फील/पीएच.डी अभ्यासक्रम घेतिल्लेच अभ्यासवृत्ती खातीर पात्र थारतले. खंयच्याय विद्यापीठ/म्हाविद्यालय/शिक्षणीक संस्था/केंद्रीय/राज्य/संघ प्रदेश सरकाराचे कर्मचारी अभ्यासवृत्ती खाला येवचे ना, जरी ते एम.फील/पीएच.डी अभ्यासक्रम शिकूंक अभ्यास रजा वा ईओएलाचेर आसात.

अभ्यासवृत्तीची कालावधी

अभ्यासक्रमाचे नांव चडांत चड कालावधी जेआरएफ आनी एसआरएफ हांची स्विकार्यता
जेआरएफ एसआरएफ
एम.फील. 2 वर्सा 2 वर्सा शुन्य
पीएच.डी 5 वर्सा 2 वर्सा उरिल्ली 3 वर्सा
एम.फील + पीएच.डी. 5 वर्सा 2 वर्सा उरिल्ली 3 वर्सा

अर्थीक सहाय्य

अभ्यासवृत्ती (सगल्या विशयां खातीर) उरिल्ल्या 3 वर्सां खातीर म्हयन्याक 28000/- रूपया (एसआरएफ)
आकस्मीक (मानवी, समाज विज्ञान आनी वाणिज्य विशयां खातीर) पयल्या दोन वर्सां खातीर वर्साक 10000/- रूपया
उरिल्ल्या काळा खातीर वर्साक 20500/- रूपया in
आकस्मीक (विज्ञान आनी अभियांत्रिकी आनी तंत्रगिन्याना खातीर) पयल्या दोन वर्सां खातीर वर्साक 12000/- रूपया
उरिल्ल्या काळा खातीर वर्साक 25000/- रूपया in
आकस्मीक बी पयल्या दोन वर्सां खातीर वर्साक 12000/- रूपया
उरिल्ल्या काळा खातीर वर्साक 25000/- रूपया
खात्या अंतर्गत सहाय्य (आरजीएनएफ – एससी/एसटी आनी एमएएनएफ हाका ई-फारीकणी पद्दतीच्या आदाराचेर बंद केली) साधनसुविधा दिवंक यजमान संस्थेक दरेक विद्यार्थ्या फाटल्यान वर्साक 3000/- रूपया
एस्कॉर्ट/वाचप्याक सहाय्य शारिरीक अपंगूळ आनी अंध उमेदवाराच्या बाबतींत म्हयन्याक 2000/- रूपया .
एचआरए विद्यापीठ/संस्थेच्या नेमा प्रमाण

संबंदीत स्रोत

  • निमाणी तारीख: 30/06/2015. ऑनलायन अर्ज करात
  • अदीक म्हायती खातीर हांगा क्लिक करात

स्रोतः विद्यापीठ अनुदान आयोग

3.0
तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
नेविगतिओन
Back to top