होम / शिक्षण / धोरणां आनी येवजण्यो / राष्ट्रीय खेळां कुशळटाय सोद येवजण
शॅर
Views
  • राज्य Open for Edit

राष्ट्रीय खेळां कुशळटाय सोद येवजण

ह्या भागांत राष्ट्रीय खेळां कुशळटाय सोद येवजणे विशी माहिती दिल्या.

8 ते 12 वर्सा पिराय गटांतल्या मदली कुशळटाय सोदून काडपाक आनी सोदून काडिल्ले खेळगड्यांक शिकोवपाक राष्ट्रीय खेळां कुशळटाय सोद येवजण (एमएसटीएसएस) घडयल्या. युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्रालय, भारत सरकार ही येवजण चालीक लायता.

उद्देश

  • 8-12 वर्सा पिराय गटां मदल्या खेळाची कुशळटाय आशिल्ल्या भुरग्यांचो सोद लावप (चवथी ते सव्वी यत्तेंत प्रवेश घेतना), जांचे मदी जल्मा पासूनच कुशळटाय आसा, देखीक मानवशास्त्र, शारिरीक आनी इंद्रिया संदर्भांतली तांक शरीराच्या रचनेत कसल्याच दुबळेपणा बगर आसा.
  • भुरग्यांनी राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय खेळां सर्तींनी बरें प्रदर्शन करचे म्हूण तांचे मदी जिल्लो पांवड्यार खेळा शाळांनी वा केंद्रीय खेळां शाळांनी खेळां संबंदीची कुशळटायेक उर्बा दिवप. हाचो लाव देशांत खेळगड्यांचो आंकडो वाडोवपाक जातलो.

फायदे

चांचणी घेवन देशभरांतल्या शाळांनी 8 – 12 वर्सा पिराय गटांतल्या कुशळटाय आशिल्ल्या खेळगड्यांचो सोद लावप आनी सोदिल्ल्या कुशळ खेळगड्यांक खेळां शाळांनी शिकोवप जे वरवीं देशांतलो खेळगड्यांचो आंकडो वाडोवपाक मजत जातली. भारतीय खेळ, खास करून ग्रामीण खेळांची उदरगत करपाक हे येवजणेचो उपेग जातलो. राष्ट्रीय वा आंतरराष्ट्रीय खेळां सर्तींत मेळिल्ल्या यशाक लागून देशाक तशेंच तो खेळगडो प्रतिनिधीत्व करपी राज्याक गर्व हाडटलो.

येवजणेची व्याप्ती आनी कार्यकाळ

2015-16 ते 2019-20 ह्या पांच वर्सांच्या काळांत देशभरांतल्या वेगवेगळ्या राज्यां आनी संघ प्रदेशांतल्या सगल्या शाळांक (ग्रामीण तशेंच शारी) आसपावीत करपाचो हेतू हे येवजणेचो आसा.

येवजणेची पुराय माहिती मेळोवपाक हांगा क्लिक करात.

स्रोतः युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्रालय

3.05
तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
Back to top