होम / शिक्षण / धोरणां आनी येवजण्यो / बायलां उमेदवारांक पीएच.डी उपरांतच्या संशोधनात्मक अभ्यासाची अभ्यासवृत्ती
शॅर
Views
  • राज्य Open for Edit

बायलां उमेदवारांक पीएच.डी उपरांतच्या संशोधनात्मक अभ्यासाची अभ्यासवृत्ती

ह्या विशयांत बायलां उमेदवारांक पीएच.डी उपरांतच्या संशोधनात्मक अभ्यासाची अभ्यासवृत्ती हे विशीं म्हायती दिल्या.

उद्दिश्ट

हे प्रदान करपाचे उद्दिश्ट म्हळ्यार कलम 2 (एफ) खाला मान्य आशिल्ल्या भारतीय विद्यापिठां आनी म्हाविद्यालयांनी विज्ञान, अभियांत्रिकी आनी तंत्रगिन्यान, मानवी आनी समाज विज्ञानांत प्रगत अभ्यास आनी संशोधन करूंक संद दिवंक आनी युजीसी कायदो 1956 च्या कलम 2(बी) खाला/ केंद्र/राज्य सरकारान स्थापन केल्ल्या राष्ट्रीय म्हत्व आशिल्ल्या संस्था खाला सहाय्य मेळोवंक योग्य आसा.

उमेदवार अर्ज करता त्या वर्सा 1 जुलय मेरेन 55 वर्सा वयले आसूंक जायना. अभ्यासवृत्तीची एकूण कालावधी पांच वर्सांची आसतली. संविधानातल्या तरतुदी प्रमाण आनी भारत सरकारान वेळोवेळ जारी केल्ल्या सुचोवण्या प्रमाण अनुसुचीत जात/अनुसुचीत जमात/हेर मागास वर्गीय/शारिरीक अपंगूळ उमेदवारांक राखिवता आसतली. सामान्य/उक्त्या गटांत युजी पांवड्याचेर 55 टक्के आनी पीजी पांवड्याचेर 60 टक्के गूण जाल्यार राखीव गटांतल्या उमेदवारांनी युजी पांवड्याचेर 50 टक्के आनी पीजी पांवड्याचेर 55 टक्के गूण मेळोवंक जाय. सामान्य/उक्त्या गटांतल्या उमेदवारांची पिराय 55 वर्सां मेरेन आनी राखीव गटांतल्या/अल्पसंख्यांक गटांतल्या उमेदवारांची पिराय 60 वर्सां मेरेन आसूंक जाय. फकत पीएच.डी मेळयल्ले बेरोजगार उमेदवार पीएच.डी उपरांतच्या संशोधनात्मक अभ्यासाची अभ्यासवृत्ती खातीर पात्र थारतले.

पात्रताय

  • विद्यार्थ्या कडेन संबंदीत विशयांत डॉक्टरेट पदवी (पीएच.डी) आसूंक जाय, तांच्या नांवार संशोधनात्मक काम छापिल्ले आसल्यार चड बरें.
  • सामान्य/उक्त्या गटांत युजी पांवड्याचेर 55 टक्के आनी पीजी पांवड्याचेर 60 टक्के गूण.
  • राखीव गटांतल्या (अनुसुचीत जात/अनुसुचीत जमात/हेर मागास वर्गीय/शारिरीक अपंगूळ) उमेदवारांक युजी पांवड्याचेर 50 टक्के आनी पीजी पांवड्याचेर 55 टक्के गूण.
  • अर्ज करता त्या वर्सा 1 जुलय मेरेन, सामान्य/उक्त्या गटांतल्या उमेदवारांची चडांत चड पिराय 55 वर्सां आनी अनुसुचीत जात/अनुसुचीत जमात/हेर मागास वर्गीय/शारिरीक अपंगूळ/अल्पसंख्यांक गटांतल्या उमेदवारांची पिराय 60 वर्सां मेरेन आसूंक जाय.

अभ्यासवृत्तीची रक्कम

सहाय्याचे स्वरूप

हे येवजणे खाला 100 जागे उपलब्ध आसात. फुडाराक विस्ताराचो पर्याय दिनासतना ताची कालावधी पांच वर्सांची आसतली.

अर्थीक सहाय्य

अभ्यासवृत्ती दर म्हयन्याक 18,000/- रूपया
2 वर्सा उपरांत दर म्हयन्याक 20,000/- रूपया
नव्या उमेदवारांक दर म्हयन्याक 38,800/- रूपया
संशोधन अणभव धारकांक दर म्हयन्याक 46,500/- रूपया
आकस्मीक A पांच वर्सां खातीर दर म्हयन्याक 50,000/- रूपया
खात्या अंतर्गत सहाय्य येजमान संस्थेक पीएच.डी उपरांतच्या संशोधनात्मक अभ्यासाची अभ्यासवृत्तीचे 10 टक्के
एस्कॉर्ट/वाचूंक सहाय्य शारिरीक अपंगूळ आनी अंध उमेदवारांक दर म्हयन्याक 2000/- रूपया (निश्चीत)

एचआरएः संस्थेन मान्यताय दिल्ल्या/सांबाळपी हॉस्टेलांत रावपाची वेवस्था केल्ल्या पीएच.डी उपरांतच्या संशोधनात्मक अभ्यासाची अभ्यासवृत्तीक खाण, वीज, उदका शुल्क, आदी सोडून हॉस्टेल शुल्काची प्रतिपुर्ती करत. कुलसचीव/संचालक/प्राचार्य (जोडपत्र-II) वरवीं हे संबंदी प्रमाणपत्र दिवंक जाय. पीएच.डी उपरांतच्या संशोधनात्मक अभ्यासाची अभ्यासवृत्तकान रावपाची स्वता वेवस्था केल्या जाल्यार ती भारत सरकाराच्या शारांच्या वर्गीकरणा प्रमाण घर भाडे भत्तो (एचआरए) मेळोवंक पात्र थारूं येता. हे संबंदीचे प्रमाणपत्र पीएच.डी उपरांतच्या संशोधनात्मक अभ्यासाची अभ्यासवृत्तक एचआरए मेळोवंक संबंदीत विद्यापीठ/संस्था/म्हाविद्यालया वरवीं युजीसीक भेटयतली

संबंदीत स्रोत

  • अदीक म्हायती खातीर, हांगा क्लिक करात

स्रोत: विद्यापीठ अनुदान आयोग

2.95918367347
तारे चिन्ह पळयात, आनी उपरांत मानांकन दिवपाक क्लिक करात.
तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
Back to top