शॅर
Views
  • राज्य Open for Edit

सुगम्य पुस्तकालय

ह्या विशयांत सुगम्य पुस्तकालया विशी माहिती दिल्या.

सुगम्य पुस्तकालय हे ऑगलायन संग्रहालय जातूंत दोळ्यांत दिसनाशिल्ल्यांक, उणे दिसपी लोकांक वा दिसपा संदर्भांत हेर कसलेय अपंगत्व आशिल्ल्या लोकां खातीर पुस्तकां आसात.

संग्रहालयांत विवीध विशयांचेर आनी भाशांनी आनी वेगवेगळ्या फॉर्मेटांनी पुस्तकां आसात. सामाजीक न्याय आनी सशक्तीकरण मंत्रालयाच्या विशेश क्षमतेच्या (दिव्यांगजन) लोकांचे सशक्तीकरण खात्यान डेजी फोरम ऑफ इंडिया (डीएफआय) ह्या वांगडी संघटनेच्या जोडपालवान आनी टीसीएस एक्सॅस हांच्या समर्थनान ते तयार केलां.

जाळवणदारांक लाव

  • वापरपी म्हळ्यार वाचपाचें अपंगत्व आशिल्लो व्यक्ती:आता फुडलें फावट दिसपाचें अपंगत्व आशिल्ल्याक पुस्तक वाचपाक जाय जाल्यार, ताका वा तिका पुस्तक वाचपा खातीर वा स्कॅन करपाक वा संपादीत करपाक स्वयंसेवक सोदपाचें कठीण काम करपाची गरज ना. सुगम्य पुस्तकालयाचेर रोखडेच सोदल्यार ताका जाय आशिल्ले पुस्तक एका क्लिकाचेर ताका मेळटलें. डीएफआ वांगडी संघटनांकडल्यान पुस्तक डावनलोड करपाक वा ऑफलायन मेळोवपाक तो एका तरी डीएफआय संघटनांचो दिसपाचो अपंगूळ म्हण नोंदणीकृत वांगडी आसपाची गरज आसा. फकत एका क्लिकाचेर वाचनालयांतली सगलीं पुस्तकां तो पळोवंक शकता. ताका जाय त्या आवताचेर तो प्रकाशन वाचपाक शकता – मोबायल फोन, टॅबलेट, संगणक, डीएआयएसव्हाय प्लेयर वा रिफ्रॅशेबल ब्रेल डिस्प्ले वापरून ब्रेल. ब्रेल प्रेस आशिल्ल्या वांगडी संघटनांकडल्यान ब्रेल प्रत लेगीत ते मागूंक शकता.
  • शाळा/म्हाविद्यालय/वाचनालय:विद्यापिठां, शाळा वाचनालय, भौशीक वाचनालयां वा हेर समान संस्था डीएफआयचें वांगडी जावपाक शकता वा ऑनलायन वाचनालय सबस्क्रायब करपाक शकता जे वरवीं तांच्या दिसपाचें अपंगत्व आशिल्ल्या वांगड्यांक वा विद्यार्थ्यांक सुगम्य पुस्तकालयाचो पुराय संग्रह दिवपाक शकता. शिक्षणीक संस्थां लेगीत आपल्या विद्यार्थ्यां खातीर तयार केल्ली सुलभ तरेची पुस्तकांचें योगदान दिवपाक शकता जाका लागून हेर शिक्षणीक संस्थांतले विद्यार्थी ते मेळोवंक शकता आनी वेगवेगळ्या सुवातांचेर दुपट्टीकरण जावप टाळपाक शकता.
  • प्रकाशक/सरकारी घर/पाठ्यपुस्तक उत्पादन घरःविकसीत देशांत सगल्यांत व्हडली सुगम्य ऑनलायन वाचनालय घडोवन इतिहास रचपांत ते वांटो घेवपाक शकता. सुगम्य पुस्तकालयांत सुगम्य पद्दतीची प्रकाशना दिवन दिसपाचें अपंगत्व आशिल्ल्या लोकांक आसपावीत करून वाचप्यांचो आंकडो वाडोवप. वाचनालयांत रिडर्स डायजॅस्ट आनी इंडिया टुडे सारकिली प्रकाशनां आसात आनी खाजगी तशेंच सरकारी प्रकाशकांबरोबर नवी भागीदारी करपाक सोदता. पाठ्यपुस्तका निर्मिती घर, राज्य पाठ्यपुस्तक मंडळा (एससीईआरटी/एनसीईआरटी) ह्या मंचा वरवीं दिसपाचें अपंगत्व आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक सामुग्री दिवन शिक्षण हक्क कायद्या (2009) खाला आपले काम पुराय करपाक शकता. सुगम्य पुस्तकालय पुस्तकांचे रक्षण करतले आनी सामान्य तरेन छापिल्ली पुस्तका वाचपाक शकना तांकांच ते वांटटले.
  • एनजीओःवांगडी जावन ते दिसपाचें अपंगत्व आशिल्ल्यांक वाचनालय सेवा दिवपाक सुरवात करपाक शकता आनी सुगम्य पुस्तकालय दितात ती पुराय सामुग्री तांच्या वांगड्यांक दिवपाक शकता.
  • कॉर्पोरेटःसुगम्य सामुग्री घडोवपाक तांचे कर्मचारी स्वयंसेवक जावपाक शकता आनी दिसपाचें अपंगत्व आशिल्ल्या लाख्ख्यांनी वापरप्यांक मजत करपाक शकता. आयटी उद्देग सगल्या भारतीय भाशांनी डिजिटल सामुग्री दिवपाची आनी वाचपाक मेळपाची सुविदा दिवपी तंत्रगिन्यान विकसीत करून योगदान दिवपाक शकता.

सुगम्य पुस्तकालय हाचेविशी परत परत विचारिल्ले प्रस्न

वाचनालयांतल्यान कोण पुस्तकां मेळोवपाक शकता?

आंदळेपण, दुर्बळ दृश्टी वा हेर कसल्याय अपंगत्वाक लागून व्यक्तीक सामान्य पद्दतीन छापिल्ली पुस्तकां वाचपाक जमना ते वाचनालयांतल्यान पुस्तकां मेळोवपाक शकता. वांगडीपदा खातीर अर्ज करपाच्या वेळार तांणी अपंगत्व प्रमाणपत्र दिवंचे पडटले. वांगडीपद मान्य करच्या आदी वाचनालय तांचे अपंगत्व प्रमाणपत्र तपासपाक शकता. अपंगत्व नाशिल्ले व्यक्ती सुगम्य पुस्तकालयांतल्यान डावनलोड केल्ली पुस्तकां वाचपाक पात्र नात हें मतींत दवरात. सुगम्य पुस्तकालयांतल्यान डावनलोड केल्ली सामुग्री दुसऱ्याक दिवप वा वांटपाचेर बंदी आसा आनी तशे केल्यार कायदेशीर कारवाय जावपाक शकता.

खंयचे फॉर्मेट डावनलोड करपाक मेळटा?

सुगम्य पुस्तकालयांत सुगम्य (सुलभ) फॉर्मेटांत पुस्तकां आसात. तातूंत डेजी ऑडियो, डेजी पुराय टॅक्स्ट, इपब, वर्ड फॉर्मेट (डॉक, डॉक्स), एचटीएमए, बीआरएफ (ब्रेल रेडी फायल्स), टॅक्स्ट आनी आरटीएफ (ब्रेल रेडी फायल्स), टॅक्स्ट आनी आरटीएफ.

पुस्तकां कोण दिता?

सुगम्य पुस्तकालय वेगवेगळ्या स्रोतांतल्यान पुस्तकां एकठांय करता. दोळ्यांत दिनाशिल्ल्यां खातीर काम करपी संघटना आनी वाचनालयांतल्यान तांकां पुस्तकां मेळयतात. ह्यो संघटना छापिल्ली पुस्तकां ऑडियो आनी ब्रेल सारकिल्या सुगम्य फॉर्मेटांत रूपांतरीत करतात. बुकशॅर, हो संवसारांतले सगल्यांत व्हडले ऑनलायन वाचनालय दिसपाचें अपंगत्व आशिल्ल्यां खातीर सुगम्य पुस्तकालयाक पुस्तकां दिवपी मुखेल योगदाता आसा. वेगवेगळ्या राज्यांतले शिक्षण मंडळांसयत प्रकाशक सुगम्य पुस्तकांलया खातीर तांची सुगम्य पद्दतीची पुस्तका दिवपाक शकता.

डावनलोड केल्ली पुस्तकां कशी वाचप?

डावनलोड केल्ली पुस्तकां वाचपाक तुमकां डावनलोड केल्ल्या फायल फॉर्मेटांत उक्ती करपाची क्षमता आशिल्ले सॉफ्टवर वा हार्डवॅर उपकरण लागतले. देखीक, जर तुमी डेजी फॉर्मेटांत पुस्तक डावनलोड केलें, जाल्यार तुमी खंयच्याच संगणक, टॅबलेट वा मोबायल फोनाचेर डेजी रिडर एप्लीकेशन वापरपाक शकता. तुमी बाजारांत उपलब्ध आशिल्लो डेडिकेटेट हार्डवॅर डेजी रिडर वापरपाक शकता. आनीक माहिती खातीर उपकार करून डीएफआय संकेतथळाचेर टुल्स विभागांत पळयात.

डावनलोड केल्ली पुस्तकां हांव दुसऱ्याक कशी दिवपाक शकता?

सुगम्य पुस्तकालयांतल्यान डावनलोड केल्ली पुस्तकां कोणावांगडाच वाटूंक जायना, अपंगत्व आशिल्ल्या व्यक्तींचो तातूंत आसपाव जाता. ह्या वाचनालयांतली सगली पुस्तकां ग्रंथाचो हक्क कायद्यांतल्या खासा तरतुदी खाला दितात जी पुस्तकांच्या फुडें वितरणाचेर बंदी घालता. जर दिसपाचें अपंगत्व आशिल्ल्या दोन वा चड विद्यार्थ्यांक समान पुस्तक जाय, जाल्यार सुगम्य पुस्तक ऑनलायन उपकरण वापरून पुस्तकाची प्रत तयार करपाक जाय. जर हें करपाक जायना जाल्यार सुगम्य पुस्तकालयाचेर ताच्या वा तिच्या खात्यांतल्यान प्रत्येक विद्यार्थ्या खातीर पुस्तक डावनलोड करपाक जाय. सुगम्य पुस्तकालयांतल्यान डावनलोड केल्ल्या प्रत्येक पुस्तकाचेर डिजिटल वॉटरमार्क आसता हें याद दवरात. जर पुस्तक इंटरनॅटाचेर दुसऱ्याक वांटले वा दिले जाल्यार, सुगम्य पुस्तकालय सोपेंपणान वांगड्याचो तपशील मेळोवपाक शकता आनी उपेगकर्त्याचे खातें बंद करपाक आनी कायदेशीर कारवायेक आमंत्रण दितले.

पुस्तकां मेळोवपाक हांवें कितले पयशे दिवपाक जाय?

सुगम्य पुस्तकालयाचेर आशिल्ली सगली पुस्तकां फुकट आसा. कसलेय पुस्तक डावनलोड करपाक पयशे दिवपाची गरज ना. पूण, डेजी फॉरम ऑफ इंडिया आनी ताच्या वांगडी संघटना वाचनालयाचे वांगडी जावपाक शुल्क लागू करपाक शकता.

हांव मोट्यो फायली डावनलोड करपाक शकना, हांव तरीय ह्या वाचनालयांतल्यान पुस्तकां मेळोवंक शकता?

? सुगम्य पुस्तकालयांत पुस्तकांची ऑफलायन वितरणा खातीर तजवीज आसा. तुमकां जाय ते पुस्तक मेळ्ळ्या उपरांत, "ऑफलायनाची मागणी" बटण दामात. ही मागणी तुमी वांगडी आशिल्ल्या डीएफआय संघटनेच्या ग्रंथपालाक वतली. ग्रंथपाल तुमचें खातीर पुस्तक डावनलोड करतले आनी तुमकां जाय तशें हातांत वा पोस्टांत दितले. संघटनां वांगड्यांकडल्यान पुस्तकाची मागणी फोनावेल्यान वा वैयक्तीक तरेन घेवपाक शकता. अशा स्थितींनी ग्रंथपालाक तांचेकडेन उपलब्ध आशिल्ल्या ऑफलायन मार्क-अप उपकरणाचेर पुस्तक वितरणाचो तपशील बरोवचो पडटलो.

स्रोत: सुगम्य पुस्तकालय

2.85714285714
तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
संबंधित विशय-वस्तू
more ...
Related Languages
Back to top