होम / शिक्षण प्रदाय
शॅर
Views
  • राज्य Review in Process

शिक्षण प्रदाय

चायल्डलायन 1098 सेवा
ह्या विशयांत चायल्डलायन 1098 सेवा विशी माहिती दिल्या.
बायलां उमेदवारांक पीएच.डी उपरांतच्या संशोधनात्मक अभ्यासाची अभ्यासवृत्ती
ह्या विशयांत बायलां उमेदवारांक पीएच.डी उपरांतच्या संशोधनात्मक अभ्यासाची अभ्यासवृत्ती हे विशीं म्हायती दिल्या.
भुरग्यांच्या हक्कांचेर एकवटीत राष्ट्र संघ कबलात
ह्या विशयांत ‘भुरग्यांच्या हक्कांचेर’ एकवटीत राष्ट्र संघ कबलातीची माहिती दिल्या.
माध्यमीक शिक्षणा खातीर चलयांक प्रोत्साहन मानधन
ह्या विशयांत माध्यमीक शिक्षणा खातीर चलयांक सरकाराकडल्यान प्रोत्साहन मानधन ह्या संदर्भांतली माहिती दिल्या.
युवा कलाकारांक शिश्यवृत्ती
ह्या विशयांत युवा कलाकारांक मेळपी शिश्यवृत्ती विशी माहिती दिल्या.
ई-पाठशाला
ह्या विशयांत ई-पाठशाळा ह्या एमएचआरडीच्या उपक्रमाविशी माहिती दिल्या.
अपंगत्व आशिल्ल्या विद्यार्थ्यां खातीर राष्ट्रीय अभ्यासवृत्ती
ह्या विशयांत अपंगत्व आशिल्ल्या विद्यार्थ्यां खातीर राष्ट्रीय अभ्यासवृत्ती विशीं म्हायती दिल्या.
अपंगत्व आशिल्ल्या विद्यार्थ्यां खातीर मॅट्रीके उपरांतची शिश्यवृत्ती
ह्या विशयांत अपंगत्व आशिल्ल्या विद्यार्थ्यां खातीर मॅट्रीके उपरांतची शिश्यवृत्ती विशींची म्हायती दिल्या.
अपंगत्व आशिल्ल्या व्यक्तींक राष्ट्रीय शिश्यवृत्ती
ह्या विशयांत अपंगत्व आशिल्ल्या व्यक्तींक राष्ट्रीय शिश्यवृत्ती हे विशी म्हायती दिल्या.
आमच्या समाजांत भुरग्यांचें हक्क
ह्या विशयांत आमच्या समाजांत भुरग्यांच्या हक्काविशी माहिती दिल्या.
ओबीसी (हेर मागार वर्गीय) खातीर मेट्रीक पुर्व शिश्यवृत्ती येवजण
ह्या विशयांत ओबीसी (हेर मागार वर्गीय) खातीर भारतांत अभ्यासाक मेट्रीक पुर्व शिश्यवृत्ती येवजणे संदर्भांत माहिती दिल्या.
कामगार आनी रोजगार मंत्रालया खाला मॅट्रीके उपरांत शिश्यवृत्ती
ह्या विशयांत कामगार आनी रोजगार मंत्रालया खाला मॅट्रीके उपरांत शिश्यवृत्ती दिवपाच्या येवजणे विशीं म्हायती दिल्या.
किशोर न्याय (भुरग्यांची काळजी आनी संरक्षण) कायदो, 2015
ह्या विशयांत किशोर न्याय (भुरग्यांची काळजी आनी संरक्षण) कायदो, 2015 संबंदीची माहिती दिल्या.
ताग उद्देगांतल्या कामगारांच्या भुरग्यां खातीर शिश्यवृत्ती येवजण
ह्या विशयांत ताग उद्देगांतल्या कामगारांच्या भुरग्यां खातीर राष्ट्रीय ताग मंडळान पुरस्कृत केल्ल्या शिश्यवृत्ती विशी म्हायती दिल्या.
राष्ट्रीय कौशल्य सोद येवजण
ह्या विशयांत केंद्र सरकाराच्या राष्ट्रीय कौशल्य सोद येवजणे (एनटीएसएस) संदर्भांत माहिती दिल्या.
राष्ट्रीय खेळां कुशळटाय सोद येवजण
ह्या भागांत राष्ट्रीय खेळां कुशळटाय सोद येवजणे विशी माहिती दिल्या.
शिक्षण
अल्पसंख्यांक समाजांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर मॅट्रीक पूर्व शिश्यवृत्ती
ह्या विशयांत अल्पसंख्यांक समाजांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर मॅट्रीक पूर्व शिश्यवृत्ती ह्या संदर्भांत माहिती दिल्या.
अस्वच्छ वेवसायांत घुसपल्ल्या भुरग्यांक मॅट्रीक पूर्व शिश्यवृत्ती
ह्या विशयांत अस्वच्छ वेवसायांत घुसपल्ल्या भुरग्यांक मॅट्रीक पूर्व शिश्यवृत्ती ह्या संदर्भांत माहिती दिल्या.
केंद्रीय सशस्त्र पुलीस दळ आनी आसाम रायफल्स हांचे खातीर प्रधानमंत्री शिश्यवृत्ती येवजण
ह्या विशयांत केंद्रीय सशस्त्र पुलीस दळ आनी आसाम रायफल्स हांचे खातीर प्रधानमंत्री शिश्यवृत्ती येवजणे विशीं म्हायती दिल्या.
सुगम्य पुस्तकालय
ह्या विशयांत सुगम्य पुस्तकालया विशी माहिती दिल्या.
हेर मागास वर्गीयांक मॅट्रीक पूर्व शिश्यवृत्ती येवजण
ह्या विशयांत हेर मागास वर्गीयांक भारतांत अभ्यासा खातीर मॅट्रीक पूर्व शिश्यवृत्ती येवजणे विशींची म्हायती दिल्या.
Back to top