होम / ई-शासन / डिजिटल अर्थीक सेवां / तत्कालीन पयशें धाडपाची प्रणाली - युपीआय
शॅर
Views
 • राज्य Open for Edit

तत्कालीन पयशें धाडपाची प्रणाली - युपीआय

ह्या विशयांत तत्कालीन पयशें धाडपाची प्रणाली – युपीआय हे विशीं म्हायती आसा.

एकीकृत फारीकणी संवाद (युपीआय) ही एक प्रणाली जी एका मोबायल एप्लिकेशनात (खंयचीय भागीदार बँक) भोव बँक खातीं, जायती बँकींग विशिश्टां एकत्रीत करून अखंड निधी धाडपी आनी एका माचयेर वेपार फारीकणी दिता. तशेंच बरोवरच्या लोकांक एकठांय मागणी धाडूंक शकता जी गरजे आनी पसंती प्रमाणें दवरपाक आनी फारीक करपाक शकता.

भारतीय राष्ट्रीय फारीकणी म्हामंडळ (एनपीसीआय), ह्या देशांतल्या सगळ्या किरकोळ फारीकणी प्रणाली खातीर सत्री संघटनेन फुडल्या पिळगेचो ऑनलायन फारीकणी उपाय मुखार हाडला – एकीकृत फारीकणी संवाद (युपीआय) कलाचेर प्रभाव घालतली देखीक स्मार्टफोन स्विकारप आनी मोबायल डेटाचो खोल प्रवेश.

युपीआयचे आगळेपण

ते आगळे कशें?

 • 24 वरां आनी 365 दीस खंयच्याय वेळार मोबायला वरवीं तत्कालीन पयशें धाडप.
 • वेगवेगळी बँक खातीं वापरूंक एक मोबायल एप
 • एक क्लिक 2 घट प्रमाणिकरण – नियामक मार्गदर्शक तत्वां कडेन जोडिल्ले आसा, तरी आसतना अखंड एक क्लिक फारीकणीचे खर वैशिश्ट दिता.
 • पयशें धाडपाक आनी मेळोवपा खातीर गिरायकाचो वास्तवीक पत्तो गिरायकाक वृध्दिशील सुरक्षा दिता जे खातीर कार्ड क्रमांक, खातें क्रमांक, आयएफएससी आदी सारकिली म्हायती दिवपाची गरज ना.
 • इश्टा बरोबर बिल वांटप
 • वस्त मेळ्ळ्या उपरांत रोख फारीक करपाच्या, एटीएमा कडेन धांवप वा जाय तो रक्कम तयार दवरपाच्या त्रासाक उपाय.
 • एक एप्लिकेशन वा एप अंतर्गत फारीकणी वरवीं वेपारी फारीकणी.
 • वेगवेगळ्या कामां खातीर पयशें धाडपा आनी मेळपाची फारीकणी थारावप.
 • उपयुक्तताय बिल फारीकणी, काउंटर फारीकणी, बार कोड (स्कॅन आनी फारीक कर) आदारीत फारीकणी.
 • दान, एकठांय करप, वितरीत करप मापनीय.
 • थेट मोबायल एपातल्यान कागाळ करप.

युपीआय त भागीदार

 • फारीककार पीएसपी
 • फारिकार्थी पीएसपी
 • दुडू धाडपी बँक
 • लावार्थी बँक
 • भारतीय राष्ट्रीय फारीकणी म्हामंडळ (एनपीसीए)
 • बँक खातें धारक
 • वेपारी

क्षेत्रांतल्या भागीदारांक लाव

बँकेक लाव

 1. एक क्लिक दोन घटक प्रमाणिकरण
 2. वेव्हारा खातीर विश्वव्यापी एप्लिकेशन
 3. सद्याच्या सुविधाचेर प्रभाव
 4. खात्रीचे, सुरक्षीत आनी नाविन्य
 5. एकोडे/ आगळे अभिज्ञापक आदारीत फारीकणी
 6. अखंडीत वेपारी वेव्हार सुरू करप

गिरायकांक लाव

 1. रात-दीस उपलब्धताय
 2. वेगवेगळीं बँक खातीं वापरूंक एक एप्लिकेशन
 3. वास्तवीक आयडीचो वापर चड खात्रीचे, विश्वासपत्र वांटपाची गरज ना
 4. एक क्लिक प्रमाणिकरण
 5. थेट मोबायल एपातल्यान कागाळ करप.

वेपाऱ्यांक लाव

 1. गिरायक-एकोडे अभिज्ञापकां कडल्यान अखंडीत निधी एकठांय
 2. गिरायकाचो वास्तवीक पत्तो कार्डां वरवीं दवरपाची गरज ना
 3. क्रेडिट/ डॅबिट कार्डां नाशिल्ले टॅप गिरायक
 4. इ-वाणिज्य आनी एम-वाणिज्य वेव्हाराक योग्य
 5. सीओडी (वस्त मेळ्ळ्या उपरांत पयशें फारीक करप) हाची समस्या सुटावी करता
 6. गिरायकाक एक क्लिक 2 घटक प्रमाणिकरण – अखंडीत पयशें मेळोवप
 7. एप अंतर्गत फारीकणी (आयएपी)

युपीआय आशिल्ल्या एप्लिकेशनांत नोंदणी

नोंदणी खातीर टप्पेः

 • उपेगकर्ता एप स्टोर / बँक संकेतथळा वेल्यान युपीआय एप्लिकेशन डावनलोड करता
 • उपेगकर्ता नांव, वास्तवीक आयडी (फारीकणी पत्तो), पासवर्ड आदी तपशील घालून ताचो/तिचो प्रोफायल घडयता.
 • उपेगकर्ता जोडात/लिंक/बँक खात्याचे वेवस्थापन पर्यायांत वता आनी बँक आनी खातें क्रमांकाचें लिंक वास्तवीक आयडी कडेन जोडटा.

एम- पीन घडोवप

 • उपेगकर्ता वेव्हार करपाक जाय आशिल्ले ताचे/तिचे बँक खातें निवडटा
 • उपेगकर्ता एक पर्याय निवडा

a. मोबायल बँकींग नोंदणी/एमपीन मेळोवप

b. एम-पीन बदलप

3(अ) हाच्या बाबतींत

 • उपेगकर्ता जारी करपी बँकेकडल्यान ताच्या/तिच्या नोंदणीकृत मोबायल क्रमांकाचेर ओटीपी मेळटा
 • उपेगकर्ता आता डॅबिट कार्ड क्रमांकाचे निमणे 6 आंकडे आनी सोंपपाची तारीख घालता
 • उपेगकर्ता ओटीपी घालता आनी ताच्या पसंतीचो सांख्यिकी एमपीन घालता (ताका जाय आशिल्लो एमपीन) आनी सुपूर्द कर हाचेर क्लिक करता
 • सुपूर्द कर हाचेर क्लिक केल्या उपरांत, गिरायकाक संदेश येता (यशस्वी कांय न्हयकारला)

2(ब) हाच्या बाबतींत

 • उपेगकर्ता ताचो आदलो एमपीन घालता आनी पसंतीचो नवो एमपीन घालता (ताका जाय आशिल्लो एमपीन) आनी सुपूर्द कर हाचेर क्लिक करता
 • सुपूर्द कर हाचेर क्लिक केल्या उपरांत, गिरायकाक संदेश येता (यशस्वी कांय न्हयकारला)

युपीआय वेव्हार करप

धाडप – वास्तवीक पत्तो वापरून पयशें धाडप

 1. उपेगकर्ता युपीआय एप्लिकेशनांत लॉग इन करता
 2. यशस्वीपणान लॉन इन केल्या उपरांत, पयशें धाड / फारीकणी हो पर्याय उपेगकर्ता निवडटा
 3. उपेगकर्ता लावार्थी / फारिकार्थीचो वास्तवीक आयडी, रक्कम घालता आनी बँक खातें निवडटा
 4. उपेगकर्ताक फारीकणी तपशील तपासपाक पुश्टी स्क्रिन दिसता आनी पृश्टीचेर क्लिक करता
 5. उपेगकर्ता आता एमपीन घालता
 6. उपेगकर्ताक यशस्वी कांय न्हयकारला हाचो संदेश मेळटा

मेळोवप- पयशाची मागणी करप

 1. उपेगकर्ता युपीआय एप्लिकेशनांत लॉग इन करता
 2. यशस्वीपणान लॉन इन केल्या उपरांत, पयशें मेळोवपाचो पर्याय उपेगकर्ता निवडटा (फारीकणी खातीर मागणी)
 3. उपेगकर्ता दुडू धाडपी / फारीककाराचो वास्तवीक आयडी, रक्कम घालता आनी पयशें घालपाक जाय आशिल्ले बँक खातें निवडटा
 4. उपेगकर्ताक फारीकणी तपशील तपासपाक पुश्टी स्क्रिन दिसता आनी पृश्टीचेर क्लिक करता
 5. फारीककाराक पयशे धाडपाच्या मागणी संदर्भांत ताच्या मोबायलाचेर संदेश येता
 6. फारीककार उपरांत संदेशाचेर क्लिक करता आनी ताच्या बँकेचो युपीआय एप उकतो करता जंय तो ताची फारीकणी मागणी तपासता
 7. फारीककार उपरांत मान्य वा अमान्य हाचेर क्लिक करपाचे थारायता
 8. मान्य फारीकणी हाच्या बाबतींत, फारीककार वेव्हार प्रमाणीत करपाक एमपीन घालता
 9. वेव्हार पुराय, फारीककाराक वेव्हार यशस्वी वा न्हयकारला हाचो संदेश येता
 10. फारिकार्थी / मागणी करप्याक ताच्या बँकेकडल्यान ताच्या बँकेंत पयशें घातिल्ले विशीं संदेश आनी एसएमएस येता

स्त्रोतः भारतीय राष्ट्रीय फारीकणी म्हामंडळ

2.97368421053
तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
Back to top