होम / ई-शासन / डिजिटल अर्थीक सेवां / एकीकृत फारीकणी संवाद
शॅर
Views
 • राज्य Open for Edit

एकीकृत फारीकणी संवाद

ह्या भागांत एकीकृत फारीकणी संवाद हे विशीं म्हायती दिल्या

एकीकृत फारीकणी संवाद – वापराच्यो देखी आनी नमुने

ह्या विशयांत एकीकृत फारीकणी संवादाच्या वापराच्यो देखी आनी नमुने हे विशीं म्हायती दिल्या.

भारतीय राष्ट्रीय फारीकणी म्हामंडळ, ह्या देशांतल्या सगळ्या किरकोळ फारीकणी प्रणाली खातीर सत्री संघटनेन फुडल्या पिळगेचो ऑनलायन फारीकणी उपाय मुखार हाडला – एकीकृत फारीकणी संवाद (युपीआय) कलाचेर प्रभाव घालतली देखीक स्मार्टफोन स्विकारप आनी मोबायल डेटाचो खोल प्रवेश. युपीआय उपेगकर्त्यांक रोखड्या रोखडे वेव्हार अखंडपणान धाडपाक आनी मेळोवपाक सशक्त करता जी लोक फारीकणी करपाच्या पद्दतींत बदल घडोवन हाडटली.

युपीआय विशीं

युपीआय हो एक आगळो फारीकणी उपाय जंय स्विकारकार स्मार्टफोनांतल्यान फारीकणी करपाक सशक्त आसा. ताचेर वास्तवीक पत्तो हो पयशें धाडपाक आनी मेळोवपा खातीर फारीकणी अभिज्ञापक म्हूण सुविधा घडयता आनी एक क्लिक 2 घटक प्रमाणिकरणाचेर काम करता. तशेंच वेगवेगळ्या कामां खातीर पयशें धाडप आनी मेळोवपाच्या वेव्हाराचो पर्याय दिता देखीक बिलां बरोबर वांटून घेवप. ऑनलायन शॉपिंग संकेतथळां वेल्यान वस्त मेळ्ळ्या उपरांत पयशें फारीक करच्या बदला युपीआय एप वापरपाक शकता आनी उपयुक्तताय बिलां फारीक करप, काउंटर फारीकणी, बारकोड (स्कॅन आनी फारीक करात) आदारीत फारीकणी, दान, स्कुल शुल्क आनी हेर आदळे आनी नाविन्या फारीकणी करपाक शकता.

हो संवाद एनपीसीआयच्या तत्कालीन फारीकणी सेवेची (आयएमपीएस) सुधारीत आवृत्ती जी 24 वरां आनी 365 दीस निधी धाडपाची सेवा आसा. ईमेला वरवीं देखीक वास्तवीक पत्तो, बँक गिरायक वळखपाची सुविधा युपीआय दिता. गिरायकांक वेगवेगळ्या बँकांनी भोव खात्यां खातीर वेगवेगळे वास्तवीत पत्ते दवरपाक मेळटले. गिरायकाची डेटा गुपीत दवरपाची जतनाय घेवपाक, गिरायकाच्या स्वताच्या बँके शिवाय आनीक खंयच खातें क्रमांक मॅपर ना. हाका लागून गिरायक मुक्तपणान अर्थीक पत्तो हेरांक दिवंक शकता. गिरायक वास्तवीक पत्त्या खातीर ल्हान नांवाच्या बदला मोबायल क्रमांक वापरपाक शकता देखीक

1234567890@sbi.

वापर देखी

एकीकृत फारीकणी संवाद फारीककार वा फारिकार्थी वरवीं फारीकणी करपाक मेकळीक दिता. मुळावे फारिकार्थी आदारीत प्रवाहांत एनपीसीआय स्विचा वरवीं फारीकणी मागणी फारीककाराक मंजुरी खातीर धाडटा. पूण, कांय बाबतींत, जंय तत्काळ फारिककाराकडेन जोडप शक्य आसा थंय फारिकार्थीन फारीककाराक फारीकणी मागणी धाडप पसंत करतात, जे मागीर तांच्या विश्वासपत्रा वरवीं फारीकणी मागणी करपाक शकता.

हाका लागून सुटसुटीत फारीकणी अणभव घेवपाक मेळटा. ताच्यो कांय देखी म्हळ्यार एप अंतर्गत फारीकणी – जंय वेपारी एप, पीएसपी नॅटवर्का वरवीं मागणी घेवच्या बदला, त्याच यंत्राचेर पीएसपी एपाक मागणी धाडपाक शकता. आनीक एक देख म्हळ्यार लागसारपण फारीकणी, जंय फारीककार आनी फारिकार्थी वेगवेगळी यंत्रां वापरतात, पूण म्हायती धाडपाक एकामेकांच्या लागीं आसा.

देख 1- उपेगकर्त्याच्या एकाच मोबायला अंतर्गत अखंड एप फारीकणी

अशोक हो एक विद्यार्थी आनी एक व्हिडीयो एप्लिकेशन (मायस्टार) वापरता जो मागणीचेर चित्रपट विकत घेवपाक दिता.

 • 25.
 • माय स्टार एप्लिकेशन ह्या विशिश्टनान युपीआय फारीकणी लिंक तयार करता आनी युआरएलांत दिल्ल्या सगळ्या आवश्यक चौकटींक घेवन एन्ड्रॉयड इन्टॅन्ट मुखार हाडटा.
 • डीबँक पीएसपी एप युपीआय लिंक/इन्टॅन्ट आयुपाक नोंद आसा, ते एप सुरू करता आनी अशोकाक लिंक/इन्टन्टांत आदीच दिल्ल्या सगळ्या मोला सयत फारीक करपाच्या पटलाचेर व्हरता.
 • अशोक पटालाचेर दिल्ली म्हायती तपासता आनी फारीकणी पुराय करपाक फारीक हाचेर क्लिक करता.

देख 2- घरांतल्यान डीटीएच फारीकणी

 • नदीम आपल्या घरांत डीटीएच घेता आनी मागणेचेर अभिदाना खातीर फारीकणी करपाक सोदता.
 • नदीम चॅनल निवडटा आनी “आता विकत घेयात” हाचेर क्लिक करता.
 • डीटीएच युपीआय फारीकणी खातीर क्युआर कोडा सयत तपशील दाखयता.
 • नदीम ताच्या मोबायलाचेर ताचे युपीआय एप्लिकेशन उकतें करता आनी टीव्हीचेर दिल्लो क्युआर कोड स्कॅन करता.
 • युपीआय एप्लिकेशन ताका क्युआर कातल्यान आदीच दिल्ल्या सगळ्या मोला सयत फारीक करपाच्या पटलाचेर व्हरता जातूंत मानक युपीआय लिंक आसा.
 • पटलाचेर दिल्ली म्हायती तो तपासता आनी फारीकणी पुराय करपाक फारीक कर हाचेर क्लिक करता.
 • ताका ताच्या मोबायलाचेर पुश्टी मेळटा आनी टीव्ही चॅनल आपोआप पळोवपा खातीर सुरू जाता.

अंमलबजावणी नमुने

हायरलिंक

उपेगकर्ता ताच्या मोबालय फोनाचेर इ-वाणिज्य संकेतथळाचेर (रोहीत स्टोर्स) वता आनी ऑर्डर दिता. संकेतथळ एक लिंक उक्ती करता, जाचेर फारीकणी पुराय करपाक उपेगकर्ता क्लिक करपाक शकता. विशिश्टना प्रमाणें, लिंकात फारिकार्थीचो तपशील, वेव्हार संदर्भ (ऑर्डर आयडी), आनी फारीक करपाक जाय आशिल्ली रक्कम.

देख:

upi://paypa=zeeshan@npci&pn=Zeeshan%Khan&mc=0000&tid=cxnkjcnkjdfdvjndkjfvn&tr=4894398 cndhcd23&tn=Pay%to%rohit%stores&am=1010&cu=INR&refUrl=https://rohit.com/orderid=9298yw 89e8973e87389e78923ue892

उपेगकर्ता ताच्या मोबायल ब्रावजराचेर लिंकाचेर क्लिक करता तेन्ना तो थळावो पीएसपी एप्लिकेशन उकतो करता, जंय उपेगकर्ता तपशिलाची पुश्टी करता आनी फारीकणी पुराय करता.

डिजायनाच्या सादेपण, हायपरलिंका सयत उपेगकर्ता स्नेही आनी दुसऱ्याक दिवपाची मेकळीक आशिल्ल्यान, ह्यो लिंक करपाक शकता आनी वेगवेगळ्या संपर्क चॅनलांचेर वांटपाक शकता, देखीक ईमेल, चॅट आनी सोशल नॅटवर्क.

क्युआर कोड

क्युआर कोडांत धव्या पृष्ठभागाचेर चवकोन प्रकारान काळ्या मॉड्युल्सांचो आसपाव आसा. एनकोड (कुटलेखन) केल्ली म्हायती डेटाच्या (सांख्यिकी, अक्षर सांख्यिकी, बायट/बायनरी, कंजी) चार मानकीकृत प्रकारान (पद्दत) वा वास्तवीक खंयच्याय प्रकारच्या डेटाच्या तेंको दिल्ल्या एक्स्टॅन्शनान करपाक शकता.

क्युआर कोडाचो वापर युपीआय सयत लागसारपण फारीकणी करपाक शकता. वेपार एप्लिकेशन तयार करपी विकसकान आदल्या भागांत दिल्ल्यो विशिश्टनाक धरून युआरएल आसपाक जाय आनी त्या युआरएलाचो क्युआर कोड तयार करपाक जाय.

पीएसपींक टिप:

क्युआर कोडांची सादेपण, उकतेपण आनी उपाट मान्यताय आनी ताची छापपाची, पीओएस यंत्रांचेर आनी वेगवेगळ्या स्क्रिन आदी हांचेर प्रदर्शीत करपाची तांक मतींत घेवन पीएसपी एप्लिकेशनांक तांच्या युपीआय एप्लिकेशना अंतर्गत क्युआर कोड स्कॅन आसपावीत करपाक प्रोत्साहीत करतात. ह्या खातीर गिरायक स्कॅन आनी फारीक करपाक एक एप वापरपाक शकता.

हेर

युपीआय लिंकींग प्रोटोकॉल अज्ञेयवादी आसा आनी ह्या खातीर वेपारी/लागसारपण यंत्रां मजगतीं नाविन्य यंत्रणेक गिरायकाच्या फोनाचेर युपीआय इन्टॅन्ट धाडपाक दिता. देखीक, वेपारी पीओएस एप्लिकेशन युपीआय लिंक तयार करपाक शकता (आदल्या भागांत दिल्ल्या विशिश्टना प्रमाणें) आनी उपरांत ध्वनी वापरून गिरायकाच्या यंत्राचेर धाडपाक शकता. गिरायक पीएसपी एप वा उपयुक्तताय एप ती ध्वनी आयकुपाक शकता आनी लिंकाक रूपांतरीत करता आनी उपरांत फारीकणी करपाक गिरायकाच्या फोनाचेर युपीआय एप्लिकेशन सुरू करता. तिसरो पक्ष सामान्य काम उपयुक्तताय एप्लिकेशन आसपाक शकता जे उपेगकर्तांक क्युआर कोड स्कॅन करपाक, लिंक सुरू करपाक, ध्वनी वापरून हेर नाविन्य धाडपाचे प्रोटोकॉल आदी करपाक शकता. हे एप लागीचे उपयुक्तताय म्हूण काम करपाक शकता जे लिंक धाडटा/स्विकारता आनी उपरांत हे इन्टॅन्ट आयकुपाक शकता अशें योग्य एप सुरू करता.

स्त्रोतः भारतीय राष्ट्रीय फारीकणी म्हामंडळ

2.84210526316
तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
Back to top