शॅर
Views
  • राज्य Open for Edit

मातयेचे भलायकी कार्ड

मातयेच्या भलायकी कार्ड येवजणेविशीची म्हायती ह्या विशयांत दिल्या.

मातयेचे भलायकी कार्ड ही शेतकी आनी शेतकार कल्याण मंत्रालयाखाला शेतकी आनी सहकार खात्यान प्रसार केल्ली भारत सरकाराची येवजण. सगळ्या राज्यां आनी संघ प्रदेशांच्या सरकारांच्या शेतकी खात्यावरवीं ती चालीक लायल्या. देरक शेतकाराक ताच्या जमनीत पोशक माती दिवपाक आनी खताचो वापर आनी मातयेची भलायकी चड काळ तिगून उरपाक मातयेंत दुरूस्ती करपाविशी ताका वा तिका सल्लो दिवपी ही येवजण आसा.

मातयेचे भलायकी कार्ड म्हळ्यार कितें?

मातयेचे भलायकी कार्ड हो शेतकाराक ताच्या दरेक मालकीच्या जमनीखातीर दिल्लो छापीत अहवाल. तातूंत ताच्या मातयेचो दर्जो 12 घटका संबंदान आसतलो, ते म्हळ्यार एन, पी, के (सुक्ष्म-पोशक), एस (माध्यमीक-पोशक), Zn, Fe, Cu, Mn, Bo (सुक्ष्म-पोशक), आनी pH, EC, OC (शारीरिक घटक). हाच्या आदाराचेर, मातयेचे भलायकी कार्ड शेताक लागपी खताची सुचोवणी आनी मातयेची दुरूस्ती सांगतले.

एक शेतकार मातयेचे भलायकी कार्डाचो वापर कसो करपाक शकता?

शेतकाराच्या मालकीच्या हक्काच्या जमनीच्या मातयेच्या पोशक दर्ज्याच्या प्रमाण कार्डांत सल्लो दिल्लो आसतलो. गरज आशिल्ल्या पोशकांच्या वापराविशी तातूंत सुचोवणी आसतली. तशेंच बरे पीक मेळोवपाखातीर वापरपाक जाय आशिल्ल्या सारें आनी तांच्या प्रमाणाविशी आनी तांणी हातांत घेवपाक जाय आशिल्ल्या मातयेंतल्या दुरूस्तीविशी तातूंत सल्लो आसतलो.

शेतकारांक दर वर्सा आनी दरेक पिकाखातीर कार्ड मेळटले?

हे कार्ड 3 वर्सांच्या चक्रांत एक फावटी दितले, जातून त्या काळाखातीर शेतकाराच्या जमनीच्या मातयेचो दर्जो दाखयतले. 3 वर्सांच्या फुडल्या चक्रांत दिल्ल्या मातयेच्या भलायकी कार्डांत त्या उपरांतच्या काळांत मातयेच्या भलायकीत जाल्ले बदल नोंद करपाक शकतले.

नमुनेचे घेवपाखातीर नेम कितें?

शिंपणावळ वाठारांत 2.5 हॅक्टर आनी पावसाचेर आदारीत वाठारांत 10 हॅक्टराच्या जाळयेंत जीपीएस यंत्र आनी मॅपिंगाच्या आदारान मातयेचे नमुने घेतले.

मातयेचे नमुने कोण घेतले?

शेतकी खात्याच्या कर्मचारी वा आवटसोर्स केल्ल्या यंत्रणेच्या कर्मचार्‍यावरवीं राज्य सरकार नमुने घेतले. राज्य सरकार थळाव्या शेतकी वा विज्ञान म्हाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांक कामाक लावपाक शकता.

मातयेचे नमुने घेवपाक योग्य वेळ खंयचो?

मातयेचे नमुने चडशे फावटी वर्सांतल्यान दोन फावटी घेतात, रबी आनी खरीफ पिकांच्या कापणी उपरांत वा शेतांत पीक उबे नासता तेन्ना.

शेतकाराच्या शेतांतल्यान मातयेचे नमुने कशें एकठांय करतले?

प्रशिक्षीत व्यक्ती व्ही आकारान 15 ते 20 सेंटीमीटर खोल माती काडून मातयेचो नमुनो एकठांय करतलो. शेताच्या चारूय कोनशे आनी मदल्यान नमुने घेतले आनी मात्शी मिश्रीत करतले आनी ताचो एक भाग नमुनो म्हूण घेतले. सावली आशिल्लो वाठार घेवंक जायना. निवडिल्लो नमुनो बॅगान घालतले आनी ताका कोड करतले. उपरांत ते मोलावणीखातीर माती चांचणी प्रयोगशाळेंत धाडटले.

माती चांचणी प्रयोगशाळा म्हळ्यार कितें?

प्रस्न क्रमांक दोनाच्या जापेंत दिल्ले प्रमाण 12 घटकांच्या माती नमुन्याची चांचणी करपाखातीर सुविधा. ही सुविधा एका सुवातेर वा जाय थंय व्हरपाक मेळपी वा ग्रामीण वाठारांनी वापरपाक मेळपाक व्हरपाक शकता.

मातयेच्या नमुन्याची चांचणी कोण आनी खंय करतलो?

सगळ्या मान्य केल्ल्या 12 घटकांखातीर मान्यताय दिल्ल्या दर्ज्याप्रमाण मातयेच्या नमुन्याची चांचणी सकयल दिल्ले पध्दतीन जातलीः

  1. शेतकी खाते आनी तांच्या कर्मचार्‍यां च्या मालकीच्या एटीएलात
  2. शेतकी खात्याचे पूण आवटसोर्स केल्ल्या यंत्रणेच्या कर्मचार्‍यांच्या मालकीच्या एसटीएलात
  3. आवटसोर्स केल्ली यंत्रणा आनी तांच्या कर्मचा र्‍यां च्या मालकीच्या एसटीएलात
  4. केव्हीके आनी एसएयु धरून आयसीएआर संस्थांनी
  5. प्राध्यापक वा विज्ञानीकाच्या निरीक्षणात विद्यार्थ्यांवरवीं विज्ञान म्हाविद्यालया वा विद्यापिठांनी

दरेक नमुन्याक कितली रकम फारीक करपाक जाय?

दरेक मातयेच्या नमुन्या फाटल्यान 190 रूपया राज्य सरकारांक दितात. तातूंत मातयेचो नमुनो एकठांय करप, ताची चांचणी, शेतकारांक मातयेचे भलायकी कार्ड तयार करप आनी वांटप हाचो आसपाव आसा.

स्त्रोतः मातयेचे भलायकी कार्ड येवजण

संबंदीत स्रोत

  1. मातयेचे भलायकी कार्ड Format
  2. मातयेचे भलायकी कार्ड डावनलोड करात
3.0625
तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
Back to top