होम / शेतकामत / धोरणां आनी येवजण्यो / पीक संबंदीत / परमपरागत कृशी विकास येवजण
शॅर
Views
 • राज्य Open for Edit

परमपरागत कृशी विकास येवजण

सेंद्रीय शेतकामाक उर्बा दिवपी परमपरागत कृशी विकास येवजणेविशी ह्या विशयांत म्हायती दिल्या.

“परमपरामत कृशी विकास येवजण” ही राष्ट्रीय तिगून उरपी मोहीम ह्या मुखेल प्रकल्पाच्या मातयेचे भलायकी वेवस्थापनाचो विस्तृत घटक आसा. पीकेव्हीव्हाय खाला समुह दृश्टीकोण आनी पीजीएस प्रामाणीकरणावरवीं सेंद्रीय गांव मानून घेवन सेंद्रीय शेतकामाक उर्बा दितात.

आस्त आशिल्ले निकाल

येवजण भर दिताः

 • प्रामाणीत सेंद्रीय शेतकामावरवीं वेवसायीक सेंद्रीय उत्पादनाक प्रोत्साहन
 • उत्पादांत किटकनाशक अवशेश आसचे ना आनी गिरायकाची भलायकी सुदारपाक योगदान दितले
 • शेतकाराची येणावळ वाडयतली आनी वेपा यांखातीर फावो तो बाजार उक्तो जातलो
 • कच्च्या म्हालाच्या उत्पादनाखातीर सैमीक स्रोत संचालीक करपाक शेतकारांक उर्बा दितले

कार्यावळ चालीक लावप

 • परमपरागत कृशी विकास येवजणे पीकेव्हीव्हाय खाला शेतकारांच्या गटांक सेंद्रीय शेतकाम करपाक उर्बा दितले
 • येवजणेखाला सेंद्रीय शेतकाम करपाक 50 एकर जमनीत 50 वा चड शेतकारांचो समुह तयार करतले ह्या पध्दतीन सेंद्रीय शेतकामाखाला तीन वर्सांत 5 लाख एकर वाठारांत 10,000 समुह घडयतले
 • प्रामाणीकरणाखातीर खर्च करपाची जापसालदारकी शेतकारांचेर आसची ना
 • दरेक शेतकाराक पीक कापणी आनी ताची बाजारांत येरादारी करपाखातीर तीन वर्सांत दरेक एकराक 20,000 रूपया दितले
 • पारंपरीक स्त्रोताचो वापर करून सेंद्रीय शेतकामाक उर्बा दितले आनी सेंद्रीय उत्पाद बाजाराकडेन जोडटलें
 • ती शेतकारांक आसपावीत करून देशी उत्पादन आनी सेंद्रीय उत्पादाचे प्रामाणीकरण वाडयतलें

घटक आनी मजतीची पध्दत

 1. समुह दृश्टीकोणावरवीं भागीदारी हमी यंत्रणा म्हळ्यार पीजीएस प्रामाणीकरण स्विकारप
  • पीजीएस प्रामाणीकरणाखातीर शेतकारांक एकठांय हाडप वा 50 एकरांत थळाव्या लोकांचो समुह तयार करप
   • सेंद्रीय शेतकी समुहाखातीर दरेक शेतकाराक 200 रूपया प्रमाण मोख दवरिल्ल्या वाठारांत शेतकारांची बसका घेवप आनी चर्चा करप
   • दर शेतकाराक 200 रूपया प्रमाण समुहाच्या वांगड्यांक सेंद्रीय शेतकाम शिकपाखातीर भेट.
   • समुह घडोवप, पीजीएसाखातीर शेतकारांची प्रतिज्ञा आनी समुहातल्या मुखेल संपन्न व्यक्तीक (एलआरपी) सोदून काडप.
   • समुहाच्या वांगड्यांक सेंद्रीय शेतकामाविशी प्रशिक्षण (दरेकी प्रशिक्षणाक 20000 रूपया प्रमाण तीन प्रशिक्षण)
  • पीजीएस प्रामाणीकरण आनी दर्जो नियंत्रण
   • पीजीएस प्रामाणीकरणाचेर दरेकी एलआरपीक 200 रूपया प्रमाण 2 दिसांत प्रशिक्षण
   • मुखेल संपन्न व्यक्तींक 3 दिसांत दर दिसा दर समुहाक 250 रूपया प्रमाण प्रशिक्षण दिवप्यांक प्रशिक्षण (20).
   • दरेकी वांगडी समुहाक x 50, 100 रूपया प्रमाण शेतकारांची ऑनलायन नोंदणी
   • दरेकी नमुनो 190 रूपया प्रमाण तीन वर्सांखातीर मातयेचो नमुनो एकठांय करप आनी चांचणी करप (वर्साक दरेका समुहाक 21 नमुने)
   • पीजीएस प्रामाणीकरणाखातीर दरेका वांगड्याक x 50, 100 रूपया प्रमाण सेंद्रीय पध्दतींत रूपांतर, वापरिल्लो म्हाल, पीक लावपाक वापरिल्ली पध्दत, वापरिल्ले सेंद्रीय खत आनी सारें आदि हांची प्रक्रिया नोंद करप.
   • पीजीएस प्रामाणीकरणाखातीर दरेका वांगड्याक x 50, 100 रूपया प्रमाण सेंद्रीय पध्दतींत रूपांतर, वापरिल्लो म्हाल, पीक लावपाक वापरिल्ली पध्दत, वापरिल्ले सेंद्रीय खत आनी सारें आदि हांची प्रक्रिया नोंद करप.
   • नमुन्याक 10,000 रूपया प्रमाण नमुन्यांच्या अवशेशाचे परीक्षण (वर्साक दरेक समुहाक 8 नमुने)
   • प्रामाणीकरणाचे शुल्क
   • प्रामाणीकरणा खातीर प्रशासकी खर्च
 2. सेंद्रींय गांवांत समुह पध्दतीवरवीं खत वेवस्थापन आनी जैवीक नायट्रोजन कापणी मानून घेवप
  • दरेकी समुहाक सेंद्रीय शेतकामाखातीर कृती आराखडो
   • दरेकी एकराक x 50, 1000 रूपया प्रमाण जमनीचे रूपांतर करून सेंद्रीय करप
   • पीक लावपाच्या पध्दतीची वळख, वर्साक दरेक एकराक x 50 acres, 500 रूपया प्रमाण सेंद्रीय बियाणी विकत घेवप वा सेंद्रीय नर्सरी वयर काडप
   • दरेक युनिटाक दरेक एकराक x 50 acre, 1500 रूपया प्रमाण पंचगाव्या, बिजामरूथ आनी जिवमरूथ आदि सारकिली पारंपरीक सेंद्रीय म्हाल उत्पादन युनिट
   • दरेक एकराक x 50 acre, 2000 रूपया प्रमाण जैवीक नायट्रोजन पीक रोवप (ग्लिरिसिडिया, सेसबानिया आदि)
   • दरेक युनिटाक दरेक एकराक x 50 acre, 1000 रूपया प्रमाण वनस्पती अर्क उत्पादन युनिट (नीम केक, नीम तेल)
  • एकीकृत खत वेवस्थापन
   • दरेका एकराक x 50, 500 रूपया प्रमाण द्रव्य जैवीक खत समुह (नायट्रोजन फिक्सिंग, फॉस्फेट विरगळपी, पोटॅशियम एकठांय हाडपी जैवीक खत)
   • दरेका एकराक x 50, 500 रूपया प्रमाण द्रव्य जैवीक किटकनाशक (ट्रिकोडॅर्मा विरीडे, सुडोमोनस फ्लॉरेसिन्स, मॅटाहिजियम, बियवियोरी बसियाना, पेसीलोमीसिस, वर्टीसीलियम)
   • दरेक एकराक x 50, 500 रूपया प्रमाण नीम केक वा नीम तेल
   • दरेक एकराक x 50, 1000 रूपया प्रमाण फोस्फेट जन्य सेंद्रीय खतवा जायम ग्रॅनुल्स
   • युनिटाक x 50, 5000 रूपया प्रमाण वरमीकम्पोस्ट (आकार 7’x3’x1’)
  • सामान भाड्यान घेवपाचें केंद्राचो शुल्क
   • शेतकी सामग्री (एसएमएएम मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण) – नांगर, तण कापपी, मळणी यंत्र, फरो ओपनर नांगर, स्पेयर (फव्वारो मारपी), रोज कॅन, टॉप पॅन बॅलंस
   • फलोत्पादनाखातीर ल्हान बोगदे (एमआयडीएच मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण)
   • जनवरांच्या खताखातीर गोरवांखातीर गोठो, कोंबयो पोसु, दुकर पोसप (गोखूळ येवजणेच्या मार्गदर्शक तत्वां प्रमा)
  • समुहाच्या सेंद्रीय उत्पादाचे पॅकींग, लेबल आनी ब्रँडींग करप
   • दरेक एकराक x 50, 2500 रूपया प्रमाण पीजीएस लोगो तशेंच होलोग्राम प्रिंटींगासयत पॅकींग सामग्री
   • एका समुहाक चडांत चड 120000 रूपया आदाराप्रमाण सेंद्रीय उत्पादाची येरादारी (चार चाकी, 1.5 टन म्हाल तांक)
   • सेंद्रीय मेळावो (दरेक समुहाक चडांत चड 36330 रूपया आदार दितले)

 

मजतीच्या पध्दतीविशी आनीक म्हायती खातीर हांगा क्लिक करात.

स्त्रोतः शेतकी, सहकार आनी शेतकार कल्याण खातें, शेतकी आनी शेतकार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

3.02702702703
तुमच्यो सुचोवण्यो नोंद करात

(जर वयल्या सामुग्रीविशी तुमच्यो टिप्पणी / सुचोवण्यो आसात, जाल्यार उपकार करून त्यो हांगा नोंद करात.

Enter the word
Back to top