शॅर
Views
  • राज्य Open for Edit

पीक संबंदीत

हांगा शेतकाम आनी फलोत्पादन संबंदीच्यो भारत सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो आसपावीत केल्यात

राष्ट्रीय कृशी विकास येवजण
राष्ट्रीय कृशी विकास येवजणेच्यो विशेशताय दिल्या
मातयेचे भलायकी कार्ड
मातयेच्या भलायकी कार्ड येवजणेविशीची म्हायती ह्या विशयांत दिल्या.
परमपरागत कृशी विकास येवजण
सेंद्रीय शेतकामाक उर्बा दिवपी परमपरागत कृशी विकास येवजणेविशी ह्या विशयांत म्हायती दिल्या.
प्रधानमंत्री कृशी सिंचाई येवजण
ह्या विशयांत प्रधानमंत्री कृशी सिंचाई येवजणेविशीची म्हायती दिल्या.
Back to top